Bulletin slovenskej advokácie

Povinnosť advokáta informovať klienta o termíne pojednávania a zabezpečiť účasť na pojednávaní

Advokát, ktorý neinformuje klienta riadne a včas o termíne pojednávania v jeho právnej veci, v dôsledku čoho sa klient na pojednávaní nezúčastní, pričom na pojednávaní sa nezúčastní ani advokát, následkom čoho dôjde k zamietnutiu žaloby pre zmeškanie, a následne sa advokát nevyjadrí na výzvu SAK ani k obsahu sťažnosti klienta, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 18 ods. 1, 2, 3 a § 28 ods. 4 ZoA, § 6 ods. 1 písm. a) AP SAK.

Rozhodnutie III. discip. senátu SAK z 5. novembra 2019, sp. zn. DS III.-43/2019:2735/2018

Rozhodnutie I. odvol. discip. senátu SAK z 23. júna 2020, sp. zn. I. ODS. – 4/2020:2735/2018

Dotknuté ustanovenia:

– § 18 ods. 1, 2, 3 a § 28 ods. 4 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v platnom znení /ďalej len „ZoA“/,

– § 6 ods. 1 písm. a) Advokátskeho poriadku SAK schváleného konferenciou advokátov 10. júna 2021 /ďalej len „AP SAK“/

Rozhodnutím III. disciplinárneho senátu SAK z 5. novembra 2019, sp. zn. DS III.-43/2019:2735/2018 v spojení s rozhodnutím I. odvolacieho disciplinárneho senátu SAK z 23. júna 2020, sp. zn. I. ODS. – 4/2020:2735/2018 bol disciplinárne obvinený advokát /ďalej len „DO advokát“/

uznaný za vinného

z disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože zavinene závažným spôsobom porušil povinnosti advokáta podľa § 18 ods. 1, 2, 3 a § 28 ods. 4 ZoA, § 6 ods. 1 písm. a) AP SAK

tým, že

1. ako právny zástupca pána A. B., ktorého právne zastupoval ako žalobcu v spore vedenom pred okresným súdom, svojho klienta neinformoval o stave konania a ani o tom, že v spore mu bolo dňa 30. 11. 2017 doručené predvolanie na pojednávanie na deň 11. 12. 2017, na ktorom sa z dôvodu, že o termíne nebol informovaný, žalobca nezúčastnil. Na predmetnom pojednávaní sa nezúčastnil ani právny zástupca – DO advokát, následkom čoho bola žaloba zamietnutá pre zmeškanie, o čom sa žalobca dozvedel až v čase, kedy bol rozsudok pre zmeškanie právoplatný a žalobca bol zaviazaný nahradiť protistrane trovy konania bez možnosti podať opravný prostriedok.

2. sa na výzvu predsedníčky Revíznej komisie SAK zo dňa 11. 12. 2018 k sťažnosti sťažovateľa pána A. B. nevyjadril, hoci ju prevzal dňa 07. 01. 2019,

za čo mu bolo uložené

podľa § 56 ods. 2 písm. c) ZoA disciplinárne opatrenie – peňažná pokuta vo výške 1 000 eur.

Podľa § 57 ods. 5 zákona o advokácii bola DO advokátovi uložená povinnosť zaplatiť na účet SAK paušálne náklady disciplinárneho konania vo výške 580 eur v lehote do 15 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Z odôvodnenia:

Rozhodnutím III. disciplinárneho senátu SAK z 5. novembra 2019, sp. zn. DS III.-43/2019:2735/2018 bol DO advokát uznaný za vinného z disciplinárneho previnenia v súlade s podaným návrhom na začatie disciplinárneho konania, za čo mu bola podľa § 56 ods. 2 písm. c) ZoA uložená peňažná pokuta vo výške 3 000 eur a podľa § 57 ods. 5 ZoA povinnosť nahradiť paušálne trovy konania vo výške 520 eur.

Prvostupňový disciplinárny senát mal jednoznačne za preukázané, že skutky sa stali a že ich spáchal DO advokát. Disciplinárny senát pri úvahe o druhu disciplinárneho opatrenia prihliadol na rozsah a povahu porušenej povinnosti ako aj na to, že DO svojím konaním, resp. opomenutím konania, porušil povinnosti vyplývajúce mu zo ZoA ako aj povinnosti vyplývajúce z AP SAK, pričom svojím konaním (nekonaním) porušil aj povinnosti vyplývajúce z profesijnej etiky. DO svojím konaním, resp. nekonaním vo vzťahu k skutku uvedenom pod bodom 1), spôsobil sťažovateľovi ujmu na jeho právach, resp. škodu. V tomto prípade zo strany DO išlo o hrubú nedbanlivosť. DO tak svojím konaním znížil dôstojnosť advokácie a poškodil záujmy svojho klienta.

V neprospech DO vyhodnotil disciplinárny senát aj skutočnosť, že disciplinárne stíhaný advokát bol dosiaľ viackrát disciplinárne stíhaný. V neprospech DO vyhodnotil disciplinárny senát, že nespolupracoval s orgánmi komory počas disciplinárneho konania a bez vážneho dôvodu a ospravedlnenia sa DO nezúčastnil na disciplinárnom pojednávaní ako aj to, že jeho konaním (nekonaním) vznikla sťažovateľovi škoda.

Na základe odvolania DO advokáta I. odvolací disciplinárny senát napadnuté rozhodnutie zmenil v časti výroku o uloženom disciplinárnom opatrení tak, že podľa § 56 ods. 2 písm. c) ZoA uložil DO advokátovi peňažnú pokutu vo výške 1 000 eur a v časti výroku o náhrade trov konania tak, že DO advokátovi uložil povinnosť zaplatil sumu 580 eur.

Odvolací disciplinárny senát sa plne stotožnil s výrokom o vine DO advokáta, ale pokiaľ ide o uložené disciplinárne opatrenie, vzhľadom na predložené účtovné závierky za rok 2017 a 2018 DO advokáta ako aj vzhľadom na prax disciplinárnych senátov pri ukladaní peňažných pokút v iných prípadoch, priklonil sa odvolací disciplinárny senát k argumentácii DO, že v tomto konkrétnom prípade je uložená výška peňažnej pokuty neprimerane vysoká, vo vzťahu k porušeniu stavovských predpisov, a to aj s prihliadnutím na priťažujúce okolnosti tak, ako sú uvedené v rozhodnutí prvostupňového disciplinárneho senátu, ako aj s prihliadnutím na fakt, že DO už bol uznaný v jednom prípade za disciplinárne vinného.

Z tohto dôvodu preto odvolací senát zmenil napadnuté rozhodnutie v časti ohľadom disciplinárneho opatrenia, kedy považoval za primerané, aj z pohľadu represívnej ako aj preventívnej funkcie disciplinárneho opatrenia, uložiť DO peňažnú pokutu vo výške 1 000 eur.

Odvolací senát, vzhľadom na potrebu aplikácie právnych predpisov platných v čase rozhodovania odvolacieho senátu, zmenil rozhodnutie aj v časti ohľadom úhrady paušálnych trov konania, ktorých správna výška v čase rozhodovania je 580 eur.

(Rozhodnutie je redakčne krátené, upravované a doplnené o odkazy na citované ustanovenia pod textom.)

Právnu vetu a rozhodnutie spracovala:

Mgr. Tatiana Frištiková

advokátka

Najčítanejšie