Bulletin slovenskej advokácie

Vzdanie sa predkupného práva v zmysle § 140 Občianskeho zákonníka (z rohodnutia NS SR)

Za splnenie si povinnosti spoluvlastníka v zmysle § 140 Občianskeho zákonníka nie je možné považovať, ak dôjde k ponuke na kúpu v inej forme, ako to vyžaduje zákon. Podielový spoluvlastník sa nemôže svojho predkupného práva v prípade nehnuteľnosti vzdať konkludentne.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 7Cdo/46/2020 zo dňa 30. júna 2022)

Dotknuté ustanovenia:

– § 140 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.

Krajský súd dovolaním napadnutým rozsudkom potvrdil rozsudok súdu prvej inštancie, ktorým bola zamietnutá žaloba o určenie, že časť zámennej zmluvy je relatívne neplatná z titulu, že žalobkyni ako podielovej spoluvlastníčke nebolo ponúknuté predkupné právo k nehnuteľnosti.

Odvolací súd poukázal na to, že nebolo možné vyhovieť návrhu žalobkyne o určenie čiastočnej neplatnosti spornej zámennej zmluvy, keďže napadnuté ustanovenia neboli obsahovo oddeliteľné od zostávajúcej časti právneho úkonu. Odvolací súd mal zároveň za to, že žalobkyňa sa konkludentne vzdala svojho zákonného predkupného práva, keď uzavretím zmluvy o budúcej zmluve, ako aj zmluvy o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva so žalovanými v 2. a 3. rade dala najavo, že so stavom po zámennej zmluve súhlasí, tento stav rešpektovala, a teda konkludentným spôsobom prejavila, že nemá záujem uplatniť svoje zákonné predkupné právo.

Proti uvedenému rozsudku odvolacieho súdu podala žalobkyňa dovolanie. K dovolaciemu dôvodu podľa § 421 ods. 1 písm. b) CSP žalobkyňa vymedzila právnu otázku vo vzťahu k posúdeniu porušenia predkupného práva podľa § 140 OZ.[1] Podľa názoru žalobkyne za splnenie ponukovej povinnosti možno považovať iba to, ak spoluvlastník ponúkne prevod spoluvlastníckeho podielu ostatným spoluvlastníkom riadne, teda ak má ponuka obsahové náležitosti predpokladané zákonom a ak bola doručená spoluvlastníkovi. Argumentácia súdov, že žalobkyňa mala vedomosť o zámennej zmluve, nemôže podľa jej názoru preukazovať splnenie zákonnej povinnosti ponúknutia predkupného práva vo vzťahu k sporným nehnuteľnostiam.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací dospel k záveru, že dovolanie žalobkyne treba odmietnuť.

Dovolateľa, ktorý vyvodzuje prípustnosť dovolania z § 421 ods. 1 CSP, zaťažuje povinnosť zadefinovať tzv. dovolaciu otázku, ktorú odvolací súd riešil nesprávne a zároveň uviesť, ktorý z predpokladov uvedených v tomto ustanovení zakladá prípustnosť ním podaného dovolania. Tejto požiadavke zodpovedá i povinnosť vyjadrená v § 429 CSP[2] v spojení s čl. 11 ods. 2 Základných princípov CSP.

Nevyhnutnou podmienkou prípustnosti dovolania podľa § 421 ods. 1 písm. b) CSP[3] je, že sa týka právnej otázky, na riešení ktorej založil odvolací súd svoje rozhodnutie. Otázka, ktorou sa strany sporu, prípadne aj súd v konaní síce zaoberali, na vyriešení ktorej ale nie je v konečnom dôsledku založené dovolaním napadnuté rozhodnutie, nie je relevantná v zmysle tohto ustanovenia (3Cdo/214/2018).

Kruciálny dôvod, pre ktorý nebolo vyhovené žalobe, v danom prípade nespočíval v riešení otázky porušenia predkupného práva, ale dôvodom bolo, že dovolateľka sa domáhala určenia čiastočnej neplatnosti zámennej zmluvy. Je síce pravdou, že súdy sa zaoberali aj porušením predkupného práva, ale skutočnosť, že dospeli k záveru o neporušení predkupného práv dovolateľky, nebola dôvodom zamietnutia jej žaloby.

Vzhľadom na to, že dovolateľka v dovolaní nevymedzila právnu otázku, na ktorej založil svoje rozhodnutie odvolací súd, dospel dovolací súd k záveru, že dovolanie v tejto časti nie je procesne prípustné.

Dovolací súd aj napriek uvedenému považoval za potrebné vyjadriť sa k otázke možného konkludentného vzdania sa predkupného práva podielovým spoluvlastníkom. Ustanovenie § 140 OZ upravuje zákonné predkupné právo spoluvlastníkov, pričom zmluvné predkupné právo je upravené v § 602 a nasl. OZ a táto právna úprava sa použije subsidiárne v zmysle § 853 OZ všade tam, kde predkupné právo ustanovené zákonom neobsahuje osobitnú úpravu (R 122/1953).

Za splnenie si povinnosti spoluvlastníka v zmysle § 140 OZ nie je možné považovať, ak dôjde k ponuke na kúpu v inej forme, ako to vyžaduje zákon, teda ak ide o nehnuteľnosť, obligatórne sa v zmysle § 605 OZ[4] vyžaduje písomná forma. Je povinnosťou podielových spoluvlastníkov, ktorí chcú svoj spoluvlastnícky podiel previesť na inú osobu ako na ostatných spoluvlastníkov, najskôr ho ponúknuť na kúpu všetkým ostatným spoluvlastníkom, okrem prevodu blízkym osobám, pričom dôkazné bremeno v konaní, že túto ponuku urobili, v prípade nehnuteľností písomne, zaťažuje práve spoluvlastníkov, ktorí svoje podiely previedli na inú osobu. Nemožno dospieť záveru, že podielový spoluvlastník sa môže svojho predkupného práva vzdať konkludentne, keď zákon výslovne vyžaduje, aby mu bola daná ponuka na kúpu, a ak mu v prípade nehnuteľnosti márne uplynie lehota 2 mesiacov na kúpu tejto nehnuteľnosti v zmysle § 605 OZ, jeho predkupné právo zanikne.

Súdy teda predmetnú otázku porušenia predkupného práva posudzovali nesprávne, avšak ako bolo vyššie uvedené, táto otázka nebola dôvodom zamietnutia žaloby.

Dovolateľka v dovolaní ďalej namietala nesprávne právne posúdenie, že nebolo možné domáhať sa neplatnosti iba časti zámennej zmluvy. Súdy pri posudzovaní, či sa môže domáhať len časti neplatnosti zámennej zmluvy alebo sa musí domáhať neplatnosti ako celku vychádzali z § 41 OZ,[5] ktorý upravuje neplatnosť časti právneho úkonu. Základným predpokladom toho, aby išlo len o neplatnosť časti úkonu je, že vadnú časť právneho úkonu je možné oddeliť od ostatného úkonu. Keďže súdy správne dospeli k záveru, že žalovanú časť zámennej zmluvy nemožno oddeliť od jej zvyšku, dovolateľka sa nesprávne domáhala neplatnosti iba časti zámennej zmluvy. Dovolateľka bola aktívne legitimovaná na podanie žaloby na určenie neplatnosti zmluvy ako celku.

Najvyšší súd v zmysle uvedeného odmietol dovolanie žalobkyne podľa § 447 písm. f) CSP.[6]

Odôvodnenie je redakčne krátené a upravované

Právnu vetu a rozhodnutie spracovala:

JUDr. Zuzana Fabianová, Ph.D.

advokátka


[1] Podľa § 140 Občianskeho zákonníka:

Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov.

[2] Podľa § 429 ods. 1 CSP:

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom.

[3] Podľa § 421 ods. 1 CSP:

Dovolanie je prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky,

a) pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu,

b) ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo

c) je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne.

[4] Podľa § 605 Občianskeho zákonníka:

Ak nie je dohodnutá doba, dokedy sa má predaj uskutočniť, musí oprávnená osoba vyplatiť hnuteľnosť do ôsmich dní, nehnuteľnosť do dvoch mesiacov po ponuke. Ak táto doba uplynie márne, predkupné právo zanikne. Ponuka sa vykoná ohlásením všetkých podmienok; ak ide o nehnuteľnosť, musí byť ponuka písomná.

[5] Podľa § 41 Občianskeho zákonníka:

Ak sa dôvod neplatnosti vzťahuje len na časť právneho úkonu, je neplatnou len táto časť, pokiaľ z povahy právneho úkonu alebo z jeho obsahu alebo z okolností, za ktorých k nemu došlo, nevyplýva, že túto časť nemožno oddeliť od ostatného obsahu.

[6] Podľa § 447 písm. f) CSP:

Dovolací súd odmietne dovolanie, ak nie je odôvodnené prípustnými dovolacími dôvodmi alebo ak dovolacie dôvody nie sú vymedzené spôsobom uvedeným v § 431 až 435.

Najčítanejšie