Bulletin slovenskej advokácie

Návšteva klienta vo výkone trestu odňatia slobody za účelom prejednania obhajoby (z disciplinárnych rozhodnutí SAK)

Návšteva klienta vo výkone trestu odňatia slobody za účelom prejednania obhajoby

Advokát, ktorý po ustanovení za obhajcu odsúdenému klientovi na základe opatrenia súdu klienta v ústave na výkon trestu odňatia slobody do termínu verejného zasadnutia v jeho trestnej veci nenavštívi ani s ním neprejedná spôsob jeho obhajoby, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 18 ods. 1, 2 zákona o advokácii, § 5 ods. 2 Advokátskeho poriadku SAK.

Splnenie povinnosti podľa § 18 ods. 1 a 2 zákona o advokácii vyžaduje, aby sa advokát oboznámil s pokynmi klienta a s klientom vec v dostatočnom rozsahu a predstihu prejednal a za týmto účelom ho navštívil vo výkone trestu, pričom takéto stretnutie nemusí iniciovať len klient; práve naopak, advokát je ten, ktorý by mal takéto stretnutie iniciovať za účelom svedomitej prípravy na pojednávanie.

Rozhodnutie VI. disciplinárneho senátu SAK zo 4. decembra 2020, sp. zn. DS. VI.- 46/2020:962/2020

Dotknuté ustanovenia:

§ 18 ods. 1, 2 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v platnom znení /ďalej len „ZoA“/,

– § 5 ods. 2 Advokátskeho poriadku SAK schváleného konferenciou advokátov 10. júna 2017 /ďalej len „AP SAK“/

Rozhodnutím VI. disciplinárneho senátu SAK zo 4. decembra 2020, sp. zn. DS VI.- 46/2020:962/2020 bola disciplinárne obvinená advokátka /ďalej len „DO advokátka“/

uznaná za vinnú

z disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože zavinene závažným spôsobom porušila povinnosti advokáta podľa § 18 ods. 1, 2 ZoA, § 5 ods. 2 AP SAK,

tým, že

napriek tomu, že bola opatrením okresného súdu zo dňa 14. 01. 2020, ktoré jej bolo doručené dňa 16. 01. 2020, ustanovená za obhajcu odsúdeného A. B. v trestnej veci vedenej pred okresným súdom, svojho klienta do termínu verejného zasadnutia (t. j. do dňa 17. 02. 2020) nenavštívila v ústave na výkon trestu odňatia slobody a ani s ním neprejednala spôsob jeho obhajoby,

za čo jej bolo uložené

podľa § 56 ods. 2 písm. a) ZoA disciplinárne opatrenie – písomné napomenutie.

Podľa § 57 ods. 5 ZoA bola DO advokátke uložená povinnosť zaplatiť na účet SAK paušálne náklady disciplinárneho konania vo výške 580 eur v lehote do 15 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Z odôvodnenia:

DO advokátka bola sťažovateľovi ustanovená opatrením okresného súdu zo dňa 14. 01. 2020, ktoré jej bolo doručené dňa 16. 01. 2020. Napriek tomu, že DO advokátka dňa 11. 02. 2020 nahliadla do súdneho spisu vedeného na okresnom súde, a to ešte pred termínom verejného zasadnutia, z podkladov predložených DO advokátkou je zrejmé, že so sťažovateľom sa stretla prvýkrát až dňa 17. 02. 2020, t. j. v deň verejného zasadnutia, kedy podľa vyjadrenia DO advokátky požiadala súd o možnosť porady s odsúdeným pred začatím verejného zasadnutia.

Disciplinárny senát SAK mal preto za preukázané, že DO advokátka svojho klienta v ÚVTOS v období od 16. 01. 2020 (kedy bolo DO advokátke doručené opatrenie okresného súdu zo dňa 14. 01. 2020 o ustanovení za obhajcu sťažovateľovi) až do dňa 17. 02. 2020, t. j. do konania verejného zasadnutia na okresnom súde, nenavštívila a neprejednala s ním spôsob jeho obhajoby. Okrem toho, že dňa 11. 02. 2020 DO advokátka nahliadla do spisu vedenom okresným súdom, nevykonala žiadny iný úkon.

Disciplinárny senát je toho názoru, že splnenie povinnosti podľa § 18 ods. 1 ako aj § 18 ods. 2 ZoA vyžaduje, aby sa advokát oboznámil s pokynmi klienta a s klientom vec v dostatočnom rozsahu a predstihu prejednal a za týmto účelom ho navštívil vo výkone trestu. Takéto stretnutie nemusí iniciovať len klient. Práve naopak, advokát je ten, ktorý by mal takéto stretnutie iniciovať za účelom svedomitej prípravy na pojednávanie. Pokiaľ tak neurobí, dopúšťa sa porušenia § 18 ods. 1 ako aj ods. 2 ZoA ako aj § 5 ods. 2 AP SAK.

Takýto záver je aj v súlade s doterajšou rozhodovacou praxou disciplinárnych senátov SAK, a to:

a.    Rozhodnutie predsedníctva SAK z 12. októbra 2012, sp. zn. P-41/2012:3426/2011, v zmysle ktorého: „Advokát, ktorý ako ustanovený obhajca klienta od ustanovenia za obhajcu vo väzbe ani raz nenavštívi a neprerokuje s ním obhajobu, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 18 ods. 1 ZoA.“ (Zbierka disciplinárnych rozhodnutí SAK 2012-2013, str. 56, rozh. 21).

b.    Rozhodnutie II. disc. senátu SAK z 28. januára 2013, sp. zn. DS II.-167/1701/2012: ,,Za účelom zabezpečenia riadnej a účelnej obhajoby v trestnom konaní je nevyhnutné, aby advokát navštívil klienta vo výkone väzby spravidla už pred prvým pojednávaním vo veci, v ktorej klienta zastupuje, inak vznikajú pochybnosti, či advokát môže dostatočne dobre viesť obhajobu na prvom pojednávaní a využívať všetky potrebné prostriedky na ochranu práv klienta.“ (Zbierka disciplinárnych rozhodnutí SAK 2012-2013, str. 113 – rozh. 51).

c.    Rozhodnutie II. disc. senátu SAK z 8. apríla 2014, sp. zn. DS II.-112/2013:1274/2013: „Advokát, ktorý ako ustanovený obhajca klienta v jeho trestnej veci s klientom nekomunikuje, ani ho nenavštívi v ústave na výkon väzby za účelom prejednania jeho obhajoby, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože takým konaním porušuje povinnosti uložené mu v § 18 ods. 1, 2 a 3 ZoA a §5 ods. 1 a 2 AP SAK.“ (Zbierka disciplinárnych rozhodnutí SAK 2014-2015, str. 104 – rozh. 39), a

d.    Rozhodnutie V. disc. senátu SAK zo 14.decembra 2016, sp. zn. DS V.-35/15:1935/2014: „Advokát, ktorý ako ustanovený obhajca obvineného klienta nenavštívi svojho klienta, ktorý sa nachádza vo väzbe, bezodkladne po tom, ako bol ustanovený klientovi za obhajcu opatrením súdu, ale až po vyše dvoch mesiacoch od tohto ustanovenia, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené podľa § 18 ods. 1 a 2 ZoA a § 6 ods. 1 písm. a) AP SAK.“ (Zbierka disciplinárnych rozhodnutí SAK 2016 – 2017, str. 145 – rozh. 42.)

Rozhodnutie je redakčne krátené, upravované a doplnené o odkazy na citované ustanovenia pod textom.

Právnu vetu a rozhodnutie spracovala:

Mgr. Tatiana Frištiková

advokátka

Najčítanejšie