Bulletin slovenskej advokácie

Rozhovor s predsedom SAK Martinom Puchallom: Mojím cieľom je ochrana identity, integrity a autority advokátskeho povolania

Členovia Predsedníctva SAK zvolili na mimoriadnom rokovaní 29. septembra 2022 za nového predsedu Slovenskej advokátskej komory JUDr. Martina Puchallu, PhD., s ktorým sa rozprávame o aktuálnych témach zo sveta advokácie a justície.

Čo Vás motivovalo a viedlo ku kandidatúre na funkciu predsedu SAK?

V orgánoch komory pôsobím dlhé roky, najprv ako člen disciplinárnej komisie, neskôr ako člen predsedníctva komory, pred zvolením do funkcie predsedu ako podpredseda, mám teda prehľad o všetkých zásadných činnostiach komory. Zároveň aktívne vykonávam advokáciu, dobre poznám všetky úskalia reálneho života advokáta. Mal som preto pocit, že svoje skúsenosti z rôznych úrovní pôsobenia v rámci komory aj z advokátskej praxe dokážem kontinuálne a komplexne zúročiť.

Aké sú Vaše priority, ak by ste mali zohľadniť celé funkčné obdobie až do nadchádzajúcej konferencie v roku 2025?

Dôveru, ktorú mi kolegovia v predsedníctve dali, si veľmi vážim. Mám ambíciu nadviazať na predchádzajúce aktivity v oblasti posilňovania statusu komory ako modernej mienkotvornej inštitúcie. Slovenská advokátska komora má v odborných kruhoch aj vo verejnosti dlhodobo budovaný štandard, z môjho pohľadu dobrú pozíciu. Chcem sa zasadiť o to, aby bola táto pozícia udržaná, mojím cieľom je ochrana identity, integrity a autority advokátskeho povolania. Prax ukazuje, že komora priebežne čelí pokusom o oslabenie jej stavovskej samosprávy, v praxi nie sú výnimočné ani postupy smerujúce k zasahovaniu do kľúčových princípov advokácie – nezávislosti a mlčanlivosti, okrem iného napríklad pri prehliadkach priestorov advokátskych kancelárií. V svetle atribútu slobodnej advokácie som pripravený dôrazne obhajovať a chrániť postavenie komory aj advokátov v súlade so zásadami morálky, etiky a ľudskosti so zreteľom na ochranu práv klientov. Nemenej dôležitým aspektom môjho mandátu je aj zlepšenie efektivity služieb poskytovaných advokátom komorou pri výkone jej kompetencií.

Ktorým zásadným úlohám a výzvam bude čeliť SAK v najbližších rokoch?

Tém je veľa – okrem iného zásahy do dôvernosti komunikácie medzi advokátom a klientom zo strany orgánov činných v trestnom konaní, nevyhnutná úprava trestnoprávnych kódexov, ochrana právneho štátu a kultivovanie právneho prostredia, neoprávnené a neodborné poskytovanie právnych služieb a „osvetová“ činnosť v radoch verejnosti s poukazom na riziká využívania služieb pokútnikov, ochrana advokátskej samosprávy, úniky informácií z trestných konaní do médií, ochrana osobnostných práv advokátov a klientov, kriminalizácia výkonu advokátskeho povolania a s tým spojené limity trestného stíhania advokátov, samozrejme, vždy s prihliadnutím na zásadu rovnosti pred zákonom a zásadu spravodlivého procesu.

V ktorých oblastiach si advokácia vyžaduje zvýšenú pozornosť jej stavovských orgánov?

V zoznamoch vedených komorou je v súčasnosti zapísaných viac ako 5 600 advokátok a advokátov a viac ako 2 500 budúcich kolegýň a kolegov vykonávajúcich koncipientsku prax. Za zásadné považujem kontinuálne vzdelávanie s akcentom na etický rozmer výkonu povolania a hodnotový rebríček. Nikoho z nás netešia podané sťažnosti a začaté disciplinárne konania, nehovoriac o začatých trestných stíhaniach. Pod ochranou advokátov v rámci výkonu samosprávy si netreba predstavovať nadmernú benevolenciu a dôvodné porušenia, ktorých sa advokáti dopustia, je potrebné sankcionovať.

Čo by mohlo prispieť k zlepšeniu verejnej mienky a k zvýšeniu popularity advokátskeho povolania?

Je dôležité prijateľným a zrozumiteľným spôsobom prezentovať širokej verejnosti aj študentom práva podstatu výkonu advokátskeho povolania, a to aj v kontexte pôsobenia ostatných justičných zložiek. Verejná mienka sa niekedy stavia do pozície pomyselných vách bohyne spravodlivosti. Nedá sa nevšimnúť si tlak verejnej mienky na prijímanie rozhodnutí, ktoré sa laikom javia ako správne, nie vždy sú však v súlade so zákonom. Rozhodovanie musí sledovať líniu konzistentnosti a súladnosti s právom bez ohľadu na to, či sa v postavení subjektu, o ktorom sa rozhoduje, ocitnem ja, ktorýkoľvek kolega, resp. ktorákoľvek kolegyňa, prípadne ktorýkoľvek občan. Súčasťou profesionálneho výkonu advokácie je aj potrebná úcta k súdnym rozhodnutiam.

Považujete za vhodné, aby sa SAK intenzívnejšie angažovala v oblasti štátnej normotvorby?

Už viackrát som sa vyjadril, že viac ako zmeny zákonov potrebujeme ich lepšie uplatňovanie, teda predvídateľnejšiu aplikáciu existujúceho práva, a to v súlade s domácou i zahraničnou judikatúrou. Slovenská advokátska komora prostredníctvom svojich poradných orgánov spracúva kvalitné pripomienky k predkladaným návrhom legislatívnych predpisov. Považujem za mimoriadne dôležité, aby hlas advokácie na týchto fórach zaznieval, keďže je to hlas z praxe.

Najčítanejšie