Bulletin slovenskej advokácie

BSA 03/2023; úvodník predsedu SAK

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

koncom apríla sme v rámci Dňa advokácie oslávili 33. výročie nášho obnoveného slobodného fungovania slovenskej advokácie. Pripomenutie si prijatia prvého ponovembrového zákona o advokácii sme využili na otvorenie dôležitej, a podľa môjho názoru aj mimoriadne aktuálnej témy. Je ňou ochrana základných princípov nezávislej advokácie a úvahy de lege ferenda, ako jasnejšie ukotviť tieto samozrejmé základy aj v texte Ústavy SR.

Odbornú diskusiu na túto tému sme otvorili pri Okrúhlom stole najvyšších predstaviteľov slovenskej justície. Dovoľte mi touto cestou poďakovať všetkým zúčastneným, jednak za prijatie nášho pozvania, ale najmä za otvorenú diskusiu o dôležitých témach. Naše pozvanie prijali predseda Ústavného súdu SR Ivan Fiačan, vtedajší minister spravodlivosti SR Viliam Karas, predseda Najvyššieho súdu SR Ján Šikuta, podpredsedníčka Najvyššieho súdu SR Andrea Moravčíková, generálny prokurátor Maroš Žilinka, verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský a predsedníčka senátu Najvyššieho správneho súdu SR Kristína Babiaková. Na podujatí sa zúčastnili aj predseda Českej advokátskej komory Robert Němec a podpredseda Martin Maisner.

Už samotná účasť najvyšších predstaviteľov slovenskej justície na rokovaní o týchto otvorených otázkach je dôkazom, že ide o tému, ktorá si zasluhuje potrebnú pozornosť. Veľmi pozitívne preto vnímame, že táto diskusia za okrúhlym stolom bola vedená úprimne, otvorene, miestami polemicky, ale predovšetkým s plným porozumením od všetkých k nenahraditeľným úlohám a postaveniu slobodnej advokácie v systéme ochrany práv. Ako sa uvádza v spoločnom vyhlásení: „Slobodná a nezávislá advokácia je jedným z nevyhnutných predpokladov účinnej ochrany základných práv a slobôd, ako aj fungovania demokratického a právneho štátu ako takého. V záujme ochrany týchto práv a slobôd je nevyhnutné chrániť základné piliere právneho štátu, akými je popri nezávislosti justície aj slobodná a od štátnej moci nezávislá advokácia.“

Aby táto diskusia nebola len o všeobecných princípoch, pri okrúhlom stole sme predostreli aj konkrétny vecný zámer novely Ústavy SR. V prvom rade ide o zakotvenie práva vyplývajúceho z domácich zákonov i medzinárodných záväzkov vo vzťahu k ochrane práva klientov na dôvernosť komunikácie s advokátom. Druhým bodom je potvrdenie nezávislého postavenia advokácie. A nakoniec úvaha o rozšírení subjektov s aktívnou legitimáciou pri abstraktnej kontrole ústavnosti aj o predsedu komory. Napriek tomu, že názory na konkrétne riešenia sa líšia, a pri niektorých bodoch zazneli aj skeptické postoje, mám dobrý pocit z toho, že najvyšší predstavitelia slovenskej justície majú veľkú mieru pochopenia pre východiská a pomenované riziká, ktoré na komore dlhodobo vnímame pokiaľ ide o ochranu nezávislej advokácie. Som preto rád, že účastníci okrúhleho stola podporili ďalšie vedenie odbornej diskusie o navrhnutých témach. V tejto diskusii pokračujeme aj na stránkach tohto vydanie Bulletinu slovenskej advokácie. Pripomínam, že náš časopis a odborné články v ňom publikované nájdete aj na novej stránke info.sak.sk/bulletin.

Na záver mi ešte dovoľte dať Vám do pozornosti priložený plagát s praktickým prehľadom novej špecializácie súdov po 1. júni 2023 v súvislosti s fungovaním súdov podľa novej súdnej mapy. Je úlohou nás, členov nezávislého advokátskeho stavu, aby sme aj v nových podmienkach stáli pri našich klientoch a pomáhali ich previesť rozsiahlymi zmenami na súdoch. Pretože našou povinnosťou je spraviť všetko pre to, aby pri zavádzaní organizačných zmien neboli ohrozené práva ľudí na prístup k súdnej ochrane. Týmto vám ďakujem za poctivý výkon advokátskeho povolania a potrebné profesionálne nasadenie pri ochrane práv ľudí.

JUDr. Martin Puchalla, PhD.

predseda SAK

Najčítanejšie