Bulletin slovenskej advokácie

Úvodník predsedu SAK Viliama Krasa

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

prednedávnom sme mali možnosť osláviť výročie prijatia prvého ponovembrového zákona, ktorým sa na Slovensku obnovil slobodný výkon advokácie.

Vykonávanie nášho advokátskeho povolania naďalej slobodne a nezávisle je to najcennejšie, čo ako advokátsky stav máme. Túto nezávislosť sme povinní naďalej chrániť zo všetkých síl, a to nie pre vlastné záujmy, ale predovšetkým preto, aby sme mohli žiť v krajine, kde sa práva ľudí účinne chránia, a kde panuje úcta k vláde zákona.

Pred rokom sa konala konferencia advokátov, na ktorej ste členom jednotlivých orgánov komory odovzdali dočasné poverenie chrániť a zveľaďovať základné hodnoty advokácie v ďalšom štvorročnom období. Podrobný odpočet našich aktivít za prvý rok pôsobenia predložíme riadne a včas v pravidelnej výročnej správe. Na tomto mieste mi dovoľte aspoň niekoľko osobných poznámok.

Za posledný rok som v prejavoch, kontaktoch s médiami i v nespočetných formálnych a neformálnych stretnutiach s našimi partnermi opakovane zdôrazňoval, že ak sa ako spoločnosť chceme posúvať správnym smerom, musíme na to používať aj správne prostriedky. Že účelové skratky nás nikdy nedovedú k želanému cieľu, ale naopak, problémy spravidla len prehlbujú. Tento princíp som zdôrazňoval v téme potrebnej a želanej očisty justície, nastoľovania spravodlivosti spoločnosti, ale rovnako aj pri našich vlastných advokátskych témach.

Uplynulých dvanásť mesiacov sme ako advokátsky stav čelili niekoľkým pokusom – ktoré opäť nemožno nazvať inak ako skratkovité – smerujúcim k obmedzeniu našej nezávislosti. To, že sme tieto pokusy ustáli, je aj vďaka obrovskej podpore celého advokátskeho stavu, ktorý je dnes v základných otázkach advokácie jednotný tak, ako nikdy predtým. Myslím, že ide o potenciál, ktorý je do budúcna dobrým východiskom na to, aby sme mohli veriť v postupné pozdvihovanie étosu advokácie a právnej kultúry v štáte.

Okrem principiálnych otázok sme museli riešiť aj množstvo vyslovene praktických tém fungovania našej komory. Bezprostredne sme sa zamerali na vrátenie sa k vyrovnanému hospodáreniu komory, kde sme dnes už na podstatne lepšej trajektórii ako pred rokom. Príkladom je rozhodnutie o liberalizácii poskytovania elektronických certifikátov (možnosť výberu medzi dodávateľmi) a ukončenie ich dotovania komorou. Jednotlivo ide o zanedbateľné sumy, no v celkovom meradle išlo o neudržateľnú rozpočtovú záťaž, ktorá našu organizáciu reálne brzdila v potrebnom rozvoji služieb.

Priestor pre zefektívnenie vidíme aj pri vydávaní tohto časopisu, ktorý osobne považujem za najlepší domáci právnický časopis a vlajkovú loď našej odbornej komunikácie. Napriek tomu sme v jeho fungovaní identifikovali neefektívnosti, najmä pokiaľ ide o šírenie výsledkov odbornej práce redakčnej rady a autorov. Našou snahou preto bude popri úprave periodicity papierového vydania postupne posunúť časopis viac aj do elektronického sveta a zvýšiť tak dosah jeho výstupov v širokej odbornej verejnosti. Zároveň sme sa rozhodli, že papierové vydanie budeme doručovať len tým zás, ktorí o to požiadajú – budeme tak šetriť nielen vaše peniaze, ale aj prírodu (odoberanie fyzických výtlačkov pritom naďalej zostane bezplatné pre všetkých, ktorí o to požiadajú).

Na záver považujem za potrebné vyjadriť sa k stále mimoriadne aktuálnej a zároveň veľmi citlivej téme zasahovania do nezávislého výkonu advokácie/obhajoby. Osobne sa jednoznačne hlásim k tým, ktorí volajú po dôraznej očiste justície a budem sa veľmi tešiť, ak sa v tejto oblasti podarí dosiahnuť reálne výsledky dosiahnuté poctivou prácou vyšetrovateľov a súdov. Súčasne však nemôžem nevidieť to, že aj v tejto oblasti akoby mali opäť navrch skratkovité riešenia pred poctivou prácou. Preto mi dovoľte zopakovať výzvu všetkým ám, ktorú som nedávno formuloval aj vo vyhlásení pre médiá:

Rád by som vyzval všetkých advokátov, aby neprestali v neúnavnej snahe o ochranu práv a oprávnených záujmov svojich klientov, poukazovali na akúkoľvek nezákonnosť, akékoľvek porušenie, exces, či už zo strany orgánov činných v trestnom konaní, štátu, aby sa nebáli zastupovať a uprednostniť záujem klienta pred svojím vlastným.

JUDr. Viliam Karas, PhD.

predseda SAK

Najčítanejšie