Bulletin slovenskej advokácie

Bulletin slovenskej advokácie – v minulosti a dnes

Bulletin slovenskej advokácie je najväčším právnickým časopisom na Slovensku. Pravidelne uverejňuje odborné a vedecké články, ktorých autormi sú nielen advokáti, ale aj reprezentanti ďalších právnických povolaní. Jeho stabilnú súčasť tvoria vo viacerých rubrikách informácie zo života komory, o činnosti jej orgánov, disciplinárne rozhodnutia, ale aj informácie o advokácii v zahraničí a medzinárodnom advokátskom dianí.

Povinnosť pravidelne informovať advokátov o činnosti komory a na tento účel zabezpečovať študijnú, publikačnú, dokumentačnú a informačnú činnosť ukladá komore aj zákon o advokácii. Slovenská advokátska komora uvedenú povinnosť realizuje práve vydávaním vlastného časopisu – Bulletinu slovenskej advokácie, ktorý zdarma distribuuje všetkým advokátom s aktívnym výkonom advokácie.

Slovenskí advokáti sa aktívne podieľali už na tvorbe Bulletinu advokácie – federálneho časopisu vydávaného spoločne s českými kolegami. Ten naďalej takto vychádzal aj po vzniku Slovenskej advokátskej komory v roku 1990.

Vzhľadom na zmenenú situáciu sa však postupne hľadali riešenia, v akej forme bude dovtedy spoločný časopis vydávaný ďalej. Na spoločnom zasadnutí predsedníctiev oboch komôr sa prerokúvala aj táto otázka. Bolo odsúhlasené ďalšie vydávanie spoločného Bulletinu advokácie s Českou advokátskou komorou. Do redakčnej rady boli schválení JUDr. Jana Javorčíková a JUDr. Miroslav Abelovský.

Na zasadnutí predsedníctva 17. decembra 1993 však už z diskusie vyvstala potreba vydávania samostatného advokátskeho časopisu na Slovensku. Predsedníctvo poverilo JUDr. Jozefa Brázdila, JUDr. Jána Gerega a JUDr. Bohuša Ježíka vypracovaním projektu vydávania slovenského Bulletinu. Na zasadnutí predsedníctva 4. marca 1994 JUDr. Anton Blaha, CSc. prezentoval zámer koncepcie samostatného časopisu. Dňa 15. apríla 1994 predsedníctvo schválilo projekt vydávania slovenského časopisu a poverilo JUDr. Jána Gerega spoločne s JUDr. Jozefom Brázdilom prípravou obsahu prvého – nultého čísla.

Na zasadnutí predsedníctva 1. júla 1994 členovia hlasovaním rozhodli o názve advokátskeho časopisu – Bulletin slovenskej advokácie. Vymenovali JUDr. Jozefa Brázdila za šéfredaktora, PhDr. Petra Krútkeho za výkonného redaktora a určili nasledovných členov redakčnej rady: JUDr. Jozef Brázdil, JUDr. Roman Hošovský, JUDr. Miroslav Lehotský, JUDr. Ján Husár (z Humenného), JUDr. Peter Koscelanský, prof. JUDr. Ján Mazák, PhD. a JUDr. Štefánia Ursínyová a redakčný kruh v zložení JUDr. Tomáš Plank, JUDr. Ing. Imrich Flassik, JUDr. Jozef Holič a prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.

Na zasadnutí predsedníctva 6. októbra 1994 JUDr. Jozef Brázdil informoval o stretnutí redakčnej rady časopisu a predložil na schválenie návrh obálky Bulletinu, ktorý spracoval Ing. Ladislav Blecha, a koncepcie s tým, že úvodník v každom čísle napíše člen predsedníctva. Súčasťou časopisu mala byť aj inzercia. Na decembrovom zasadnutí predsedníctva JUDr. Jozef Brázdil informoval o pripravenom vydaní nultého čísla Bulletinu slovenskej advokácie. Predsedníctvo poverilo predsedu komory JUDr. Štefana Detvaia napísaním úvodníka, rozhodlo o distribúcii všetkým advokátom, súdom, ministrovi spravodlivosti, najvyššiemu súdu, generálnej prokuratúre, Českej advokátskej komore, ako aj ďalším záujemcom, ktorí si časopis objednajú.

A tak vyšlo nulté číslo Bulletinu slovenskej advokácie, v ktorom sa advokátom v úvodníku prihovoril predseda komory JUDr. Štefan Detvai: „Advokáti na Slovensku budú musieť byť v dynamickom slede spoločenských zmien dostatočne informovaní, ale i pripravení na riešenie kvalitatívne nových právnych problémov a na vstup do nových spoločenských vzťahov. Radcom a pomocníkom v ich individuálnej príprave by sa mal stať aj náš nový časopis. Naším zdravo ctižiadostivým cieľom by malo byť periodikum, ktoré by sa mohlo bez výhrad zaradiť medzi odborné právnické časopisy. Bulletin by sa mal stať platformou prejavu profesionálnych záujmov a formovania nového spoločenského statusu advokátov Slovenskej republiky.“

Bulletin slovenskej advokácie nadviazal nielen na tradície spoločného československého Bulletinu advokácie, ale aj na časopis Spravodajca slovenskej advokácie, ktorý vychádzal v rokoch 1988 – 1989. Vydávalo ho Ústredie slovenskej advokácie, v redakčnej rade pôsobili JUDr. Ján Smetana ako predseda, JUDr. Jozef Haťapka ako výkonný redaktor, JUDr. Pavol Erben ako zástupca výkonného redaktora a ako členovia JUDr. Ľubomír Hlbočan, JUDr. Tomáš Plank, JUDr. Vladimír Zvara, JUDr. Pavol Kiss, JUDr. Vladimír Vargic a JUDr. Jana Javorčíková. Časopis vychádzal v náklade 350, neskôr 600 výtlačkov, jednotlivé čísla mali 40 – 60 strán, vychádzal dva razy do roka a jeho súčasť tvorili texty aj fotografie. Informoval advokátov o dianí v advokácii, približoval významné súdne rozhodnutia, prinášal rozhovory s advokátmi aj inými osobnosťami, obsahoval stálu rubriku Humor zo súdnych siení aj blahoželania advokátom pri ich životných jubileách.

Na spoločnom stretnutí redakčnej rady a predsedníctva komory členovia predsedníctva 9. februára 1995 rozhodli, že Bulletin slovenskej advokácie bude vychádzať ako dvojmesačník a poverili JUDr. Evu Bušovú, aby podala návrh na registráciu ochrannej známky na grafické stvárnenie, logo a názov Bulletinu slovenskej advokácie. Časopis bol zároveň zaregistrovaný na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky pod č. 1212/95.

Bulletin slovenskej advokácie vychádzal šesťkrát do roka ako dvojmesačník vo formáte A5 až do roku 2007. V roku 2002 oznámil ukončenie spolupráce výkonný redaktor PhDr. Peter Krútky. Na post výkonnej redaktorky komora prijala PhDr. Nadeždu Ondrišovú. V roku 2005 sa po schválení novej koncepcie začal vydávať Bulletin dvanásťkrát do roka, čiže stal sa mesačníkom. V roku 2008 sa zmenil formát Bulletinu na A4 (dovtedy A5).

Po konferencii advokátov v roku 2010 sa začala súčasnosť časopisu.

Vydávanie časopisu bolo od začiatku pre Slovenskú advokátsku komoru nákladnou záležitosťou. Predsedníctvo komory uložilo za úlohu vykonať zmeny v štruktúre obsahu časopisu a jeho podobe tak, aby súčasne s ďalšími opatreniami viedli k zníženiu nákladov na Bulletin a aby časopis ostal odborným nekomerčným právnickým časopisom, ktorý plní aj informačnú funkciu pre advokátov (komunikačný prostriedok medzi komorou a advokátmi), pričom sa mal stať platformou na diskusiu advokátov predovšetkým o témach advokácie. Zmeny, ktoré od dvojčísla 1 – 2/2011 v časopise nastali, ho priviedli k jeho dnešnej podobe. Spoločne s webovou stránkou komory sa tak časopis stal hlavným informačným zdrojom pre advokátov o dianí v advokácii.

Uznesením predsedníctva komory z 11. novembra 2010 bolo v rámci revízie vnútorných predpisov komory po prvý raz upravené postavenie Bulletinu slovenskej advokácie a jeho redakčnej rady. Zároveň bolo potvrdené postavenie redakčnej rady ako poradného orgánu predsedníctva komory vo veciach týkajúcich sa vydávania Bulletinu. Od júna 2019 je Bulletin slovenskej advokácie recenzovaným časopisom pre právnu vedu a prax. Po tom, čo od roku 2007 došlo k zrušeniu distribúcie časopisu advokátskym koncipientom, od roku 2018 sa nedoručuje tlačený Bulletin ani advokátom s pozastaveným výkonom advokácie. Bulletin je prístupný aj na webovej stránke Slovenskej advokátskej komory a jeho elektronickú verziu dostáva e-mailom každý advokátsky koncipient.

Spolu s Bulletinom slovenskej advokácie sa distribuuje advokátom aj vestník, ktorý vychádza od roku 2005. Uverejňujú sa v ňom normatívne uznesenia predsedníctva komory, rovnako List advokátom s uvedením povinných platieb..

Redakčná rada Bulletinu slovenskej advokácie vyhlasuje od roku 2003 každoročne publikačnú súťaž pre študentov právnických fakúlt, advokátskych koncipientov a mladých advokátov do tridsať päť rokov. Konkrétnu tému si účastníci súťaže volia sami. Porota zložená z členov redakčnej rady Bulletinu príspevky vyhodnotí vždy na záver kalendárneho roka. Pre autorov sú pripravené finančné ceny, porota má právo cenu neudeliť, resp. zvýšiť odmenu. Ceny výhercom sa odovzdávali na zasadnutí predsedníctva komory a od roku 2011 na novoročnom stretnutí právnikov, ktoré Slovenská advokátska komora organizuje vždy na prahu nového roka. Redakčná rada vyhlasuje priebežne aj tematické publikačné súťaže najmä pre advokátskych koncipientov.

Vydavateľom Bulletinu slovenskej advokácie je za celú jeho históriu Slovenská advokátska komora.

Časopis sa od svojho vzniku doručoval zdarma advokátom, no mal i predplatiteľov v širšej právnickej verejnosti a medzi rôznymi inštitúciami. Nulté číslo časopisu v roku 1994 vyšlo v náklade 1 400 ks. Náklad časopisu sa postupne s pribúdajúcim počtom advokátov zvyšoval, v roku 2003 dosiahol 2 500 ks. Po zlúčení Slovenskej advokátskej komory a Komory komerčných právnikov Slovenskej republiky v roku 2004 bol časopis vydávaný v náklade 5 300 ks. V roku 2017 dosiahol jeho náklad 5 800 ks. Po rozhodnutí predsedníctva komory, podľa ktorého časopis nebude zdarma doručovaný advokátom s pozastaveným výkonom advokácie, sa náklad ustálil na 5 000 ks Bulletin Slovenskej advokácie vychádzal v rokoch 1995 – 2004 šesťkrát ročne (ako dvojmesačník), od roku 2005 vychádza ako mesačník (v rokoch 2005 – 2007 vychádzalo dvanásť riadnych čísel ročne, od roku 2008 vychádza desať čísel ročne, z toho dve dvojčísla a osem riadnych čísiel), od roku 2022 vychádza opäť ako dvojmesačník. Od roku 2012 vychádzal ako recenzovaný právnický časopis a od roku 2019 nesie podtitul recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax.

Predsedom redakčnej rady časopisu je od jeho vzniku JUDr. Jozef Brázdil, ako členovia redakčnej rady pôsobili a pôsobia nielen advokáti, ale aj sudcovia a právni teoretici Prvým výkonným redaktorom časopisu bol PhDr. Peter Krútky v období rokov 1994 – 2002. Od roku 2003 až dosiaľ na poste výkonnej redaktorky pôsobí PhDr. Nadežda Ondrišová. Autorom výtvarného riešenia obálky časopisu od počiatku bol Ing. Ladislav Blecha, ktorý v čase vzniku plnil úlohu technického redaktora. Od roku 1995 mal na starosti aj grafickú úpravu a typografiu, je autorom neskoršej celkovej vizuálnej koncepcie a grafickej úpravy časopisu (od roku 2008). Sadzbu realizovala spoločnosť Helondia, s. r. o., ktorá od roku 2008 vykonáva úplnú predtlačovú prípravu. Administráciu časopisu zabezpečovala PhDr. Edita Tyrolerová (v rokoch 1997 – 2010), od roku 2011 Darina Stračinová. Bulletin slovenskej advokácie sa tlačil najprv v Tlačiarňach TASR v Bratislave (1994), potom v Tlačiarni USPO v Bratislave (1995 – 2000), v tlačiarni Damian, s. r. o., Bratislava (2001 – 2004) a od roku 2005 až dosiaľ s prestávkou v roku 2007 v Print Hall, s. r. o., Bratislava.

Najčítanejšie