Bulletin slovenskej advokácie

Dekan Varšavskej advokátskej komory Mikołaj Pietrzak k 33. výročiu slobodnej a nezávislej advokácie na Slovensku

Posledných 33 rokov obhajujete a ochraňujete právne záujmy slovenských občanov a vystupujete ako plne nezávislí advokáti v demokratickom štáte. Je mi cťou a výsadou vyjadriť vďaku a uznanie za významný vplyv vašej činnosti na pestovanie európskej demokratickej tradície.

V roku 2018 sme v Poľsku oslávili 100. výročie Poľskej advokátskej komory. Korene slovenskej advokácie siahajú ešte ďalej, až do 19. storočia, kedy bola založená prvá slovenská advokátska komora. Ako susedné štáty zdieľame nielen Tatry, ale aj históriu a – čo je najdôležitejšie – hodnoty. Vzájomný vplyv posledných dvoch je nespochybniteľný.

Ako spoločnosti štátov, ktoré boli predtým pod represívnym vplyvom Sovietskeho zväzu, chápeme dôležitosť právneho štátu, ako aj úlohu nezávislých advokátov pri ochrane práv a slobôd v konfrontácii so štátom. Existencia silnej a autonómnej advokátskej komory a nezávislého disciplinárneho režimu pre advokátov boli sine qua non podmienkou pre posun k ústavnej demokracii v oboch našich štátoch. Slovensko aj Poľsko sú v tomto smere príkladmi, ktoré treba nasledovať. Tento rešpekt k nezávislosti advokátskej komory a právnickej profesie bol dôležitým prvkom na ceste k tomu, aby sa naše štáty stali členmi Európskej únie v roku 2004. Spoločne sme sa pripojili ku spoločenstvu založenému na hodnotách, ktoré sú advokátom obzvlášť drahé: právny štát a rešpekt voči ľudským právam.

Cesta nebola jednoduchá. Pri spomienke na obzvlášť statočný boj za práva, slobody a obranu ľudskej dôstojnosti zo strany významných advokátov, ktorí mali odvahu zastupovať demokratickú opozíciu v sovietskom režime, môžeme byť hrdí aj na úlohu, ktorú advokáti zohrali pri vytváraní silnej demokracie v našich štátoch. Demokratická paradigma si vyžaduje existenciu nezávislého advokátskeho povolania s vlastným vysokým etickým štandardom, autonómnym disciplinárnym konaním a nezávislou advokátskou komorou – bez tlakov výkonnej a politickej moci, súdov a prokuratúry a odolnej aj voči často neoprávneným tlakom verejnej mienky a médií. Okrem toho demokracia vyžaduje rešpektovanie jednej zo základných, posvätných hodnôt našej profesie: dôverný charakter komunikácie s advokátom. Nie je to naša výsada ani právo, ale povinnosť voči tým, ktorým slúžime – našim klientom a občianskej spoločnosti. Existencia samostatnej advokácie a rešpektovanie povinnosti mlčanlivosti advokáta za posledné tri desaťročia na Slovensku a v Poľsku sú dôkazom demokratickej povahy našich štátov a spoločností.

História ukazuje, že tam, kde advokáti nemôžu slobodne vykonávať svoje povinnosti, najmä ak sú ich klienti v konflikte s vládnymi alebo politickými záujmami, sú ohrozené práva a slobody všetkých členov spoločnosti. V súčasnosti zdieľame rastúce obavy o tieto hodnoty spolu s nárastom populizmu v Európe, degradáciou právneho štátu a nezávislosti súdnictva, najmä v Poľsku a Maďarsku. Pozorujeme tiež ohrozenie nezávislosti advokátskeho povolania a advokátskych komôr, autonómie disciplinárnych konaní a – možno najpozoruhodnejšie – aj mlčanlivosti advokáta. Prejavuje sa to v nezákonnom sledovaní, odpočúvaní a najmä využívaní systému Pegasus vo vzťahu k advokátom, po ktorom nasleduje využívanie takto nezákonne získaných materiálov na politické účely, ako aj na účely trestného stíhania. Tieto ohrozenia základov nášho povolania sú v konečnom dôsledku ohrozením práv a slobôd našich klientov a celej spoločnosti.

Tvárou v tvár týmto hrozbám ma utešuje skutočnosť, že sme vždy našli vzájomné porozumenie a veľkú podporu u advokátov a advokátskych komôr v demokratických štátoch Európy a sveta a predovšetkým u našich kolegov zo Slovenskej advokátskej komory. Táto vzájomná podpora nielenže prepožičiava morálnu silu ohrozeným advokátom, aj právnickým komunitám, ale je tiež rozhodujúca pri brzdení pôsobenia populistických vlád, ktoré sú vždy v pokušení zasahovať do našej autonómie a dôverných informácií, ktorými disponujeme. Je to o to povzbudzujúcejšie, že počínanie Slovenskej advokátskej komory je jasne viditeľné aj na medzinárodnom poli.

Z celého srdca by som chcel zablahoželať členom Slovenskej advokátskej komory k viac ako trom desaťročiam skvelej práce a popriať im veľa síl a vytrvalosti v nadchádzajúcich výzvach.

Mikołaj Pietrzak

dekan Varšavskej advokátskej komory

Najčítanejšie