Bulletin slovenskej advokácie

Formulácia výroku o určenie vlastníckeho práva v prípade duplicitného zápisu v katastri nehnuteľností (z rozhodnutia NS SR)

Duplicitne zapísaný vlastník má vždy naliehavý právny záujem na určení vlastníctva, pretože rozhodnutie o určovacej žalobe bude podkladom pre riadny zápis v katastri nehnuteľností formou záznamu podľa § 34 ods. 1 katastrálneho zákona. V sporoch o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v prípade duplicitného zápisu v katastri nehnuteľností je prípustný aj negatívny určovací petit, čo však nevylučuje prípustnosť pozitívneho určovacieho petitu.

(Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 9Cdo/251/2021 zo dňa 30. júna 2022)

Dotknuté ustanovenia:

– § 137 písm. c) Civilného sporového poriadku č. 160/2015 Z. z.

– § 34 ods. 1 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)

Okresný súd zamietol žalobu o určenie vlastníckeho práva s odôvodnením, že žalobca nemá naliehavý právny záujem na požadovanom určení. Krajský súd rozsudok okresného súdu potvrdil. Konštatoval, že ak je vlastníctvo k nehnuteľnosti duplicitne zapísané na viacerých listoch vlastníctva v prospech viacerých (spolu)vlastníkov a za situácie, že žalobca je už aktuálne zapísaný ako (spolu)vlastník parciel registra „C“, no súčasne je aj žalovaná zapísaná ako (spolu)vlastníčka identických nehnuteľností ako parcely registra “E“, žalobca nemôže mať naliehavý právny záujem na ním formulovanej pozitívnej určovacej žalobe. Rozsudkom, ktorým by súd určil, že žalobca je vlastníkom spornej E-KN parcely by totiž nedošlo k odstráneniu právne chybného stavu duplicitného vlastníctva dvoch rozdielnych subjektov na parcelách E-KN a C-KN, keďže tieto nehnuteľnosti sú de facto v teréne zhodné a odlišná je iba ich evidencia v katastrálnom operáte.

Proti tomuto rozsudku podala žalobkyňa dovolanie. Podľa jej názoru súdy nesprávne uzavreli, že v prípade duplicitného zápisu nemá naliehavý právny záujem na pozitívnom určení vlastníckeho práva, ale môže mať naliehavý právny záujem len na negatívnom určovacom výroku.

Najvyšší súd Slovenskej republiky dospel k záveru, že dovolanie žalobkyne je procesne prípustné a dôvodné.

Ak je nehnuteľnosť v katastri nehnuteľností vedená duplicitne ako vlastníctvo žalobcu aj žalovaného, má žalobca naliehavý právny záujem na negatívnom určení, že žalovaný nie je vlastníkom tejto nehnuteľnosti (uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6 Cdo 15/2017, R 31/2019). I keď v prípadoch určovacích žalôb je naliehavý právny záujem spravidla daný potrebou zosúladenia skutočného stavu so zápisom vlastníckeho práva v katastri nehnuteľností, a teda zapísania (či obnovenia zápisu) vlastníckeho práva žalobcu na základe pozitívnej určovacej žaloby, v okolnostiach konkrétnej veci môže byť daný aj v prípade negatívnej určovacej žaloby, ak sa ňou má odstrániť stav právnej neistoty už zapísaného vlastníckeho práva. Ide najmä o situáciu, ak je vlastnícke právo zapísaného vlastníka spochybnené duplicitným zápisom vlastníckeho práva i v prospech iného subjektu. Na základe negatívnej určovacej žaloby by bolo možné dosiahnuť opravu zápisu evidovaných údajov o vlastníkovi, a teda odstránenie duplicity.

Súdna prax sa ustálila aj na názore, že určovacia žaloba je spravidla prípustná pri spornosti práv (právnych vzťahov) k nehnuteľnostiam evidovaným v katastri nehnuteľností, ak rozsudok vyhovujúci žalobe môže privodiť zosúladenie evidovaného a právneho stavu (rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4 Cdo 105/2013). V zmysle ustálenej judikatúry, pokiaľ navrhuje žalobca určenie svojho vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, je na požadovanom určení vždy naliehavý právny záujem, ak súdne rozhodnutie určujúce právo bude podkladom pre zápis v evidencii katastra nehnuteľností a týmto spôsobom sa dosiahne zosúladenie zhody medzi stavom skutočným a evidenciou katastra nehnuteľností (Najvyšší súd SR sp. zn. 2 Cdo 163/2005, 1 Cdo 56/2003, R 24/2009).

Z odbornej literatúry tiež vyplýva, že k výmazu duplicitného vlastníctva môže dôjsť buď na základe rozhodnutia súdu o určení vlastníckeho práva k nehnuteľnosti aj na základe negatívnej určovacej žaloby, alebo na základe dohody, napr. o urovnaní.

Z rozhodovacej praxe dovolacieho súdu v otázke danosti naliehavého právneho záujmu na určovacej žalobe v prípade duplicitného zápisu možno vyvodiť právny záver, že duplicitne zapísaný vlastník má vždy naliehavý právny záujem na určení vlastníctva, pretože rozhodnutie o takej určovacej žalobe bude podkladom pre riadny zápis v katastri nehnuteľností formou záznamu podľa § 34 ods. 1 katastrálneho zákona. Súdna prax, vychádzajúc vždy z konkrétnych okolností prejednávaného sporu, pripúšťa tak pozitívny určovací petit (súd určuje, že žalobca je vlastníkom), ako aj negatívny určovací petit (súd určuje, že žalovaný nie je vlastníkom). V oboch prípadoch súd rozhodne o spornosti zápisu vlastníckeho práva spočívajúcej v jeho duplicite a rozhodne, kto z duplicitne zapísaných vlastníkov je vlastníkom nehnuteľnosti. Z judikátu R 31/2019, ktorý pripúšťa negatívny určovací petit, nijako nemožno vyvodiť, že je prípustný len takýto negatívny určovací petit, vychádzajúc z odôvodnenia tohto rozhodnutia ho treba interpretovať tak, že v sporoch o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v prípade duplicitného zápisu v katastri nehnuteľností je prípustný aj negatívny určovací petit, čo však nevylučuje prípustnosť aj pozitívneho určovacieho petitu.

Ak súdy nižších inštancií vychádzali z opačného právneho záveru, ide o nesprávnu aplikáciu § 137 písm. c) CSP[1] a nesprávne právne posúdenie, predstavujúce odklon od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu a naplnenie dovolacieho dôvodu podľa § 421 ods. 1 písm. a) CSP. Ak súdy považovali za rozhodujúce, že rozhodnutie o pozitívnom určovacom petite nevyrieši spornosť zápisu vzhľadom na to, že nehnuteľnosti žalobkyne sú zapísané v registri KN-C a nehnuteľnosti žalovanej sú zapísané v registri KN-E, tento ich záver nie je správny, pretože podstatným nie je to, že nehnuteľnosti sú zapísané v odlišných registroch, ale to, že ide o totožné nehnuteľnosti, čo preukazuje poznámka o duplicitnom zápise vlastníckeho práva.

Dovolací súd preto rozhodnutie odvolacieho súdu spolu s rozhodnutím súdu prvej inštancie zrušil a vec vrátil súdu prvej inštancie na ďalšie konanie.

(odôvodnenie je redakčne krátené a upravované)

Právnu vetu a rozhodnutie spracovala:

JUDr. Zuzana Fabianová, Ph.D.

advokátka


[1] § 137 písm. c) CSP:

Žalobou možno požadovať, aby sa rozhodlo najmä o určení, či tu právo je alebo nie je, ak je na tom naliehavý právny záujem; naliehavý právny záujem nie je potrebné preukazovať, ak vyplýva z osobitného predpisu.

Najčítanejšie