Bulletin slovenskej advokácie

Generálny prokurátor Slovenskej republiky Maroš Žilinka k 33 rokom fungovania slobodnej a nezávislej advokácie na Slovensku

Slobodná a nezávislá advokácia plní nezastupiteľnú úlohu v právnom štáte. Poskytovaním právnych služieb, najmä zastupovaním klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajobou v trestnom konaní a poskytovaním právnych rád advokáti napomáhajú realizovať základné práva a slobody svojich klientov, chránia ich ďalšie práva a záujmy a súčasne pomáhajú predchádzať zneužívaniu moci.

Právo na právnu pomoc je súčasťou práva na súdnu a inú právnu ochranu, ktorého zmyslom je zaručiť každému za splnenia zákonom ustanovených podmienok prístup k súdu a tiež k zákonom ustanoveným orgánom verejnej moci a právo na určitú kvalitu súdneho konania pred nezávislým a nestranným súdom a konania pred orgánom verejnej moci, t. j. právo na spravodlivý proces. Ide o základné ľudské právo garantované  Ústavou Slovenskej republiky, ako aj Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Listinou základných práv a slobôd, ako aj Chartou základných práv Európskej únie.

Advokáti v rámci výkonu svojej pôsobnosti nevystupujú len ako obhajcovia svojich klientov, ale predovšetkým ako obhajcovia spravodlivosti ako takej. Nech už advokát obhajuje akéhokoľvek klienta, má pri výkone advokácie postupovať tak, aby súd alebo orgán verejnej moci dospel v spravodlivom procese, na ktorý má v právnom a demokratickom štáte právo každý, k spravodlivému rozhodnutiu. Z toho dôvodu je pri výkone advokácie kľúčové dbať na vysokú odbornosť poskytovaných právnych služieb a v neposlednom rade aj na dodržiavanie pravidiel profesijnej etiky. Aj od spôsobu výkonu advokácie totiž závisí, akým spôsobom sa bude zisťovať skutkový stav a ako budú aplikované abstraktné právne normy na konkrétne okolnosti individuálneho prípadu. Len aplikácia relevantných právnych noriem pri ich ústavno konformnom výklade na riadne zistený skutkový stav zaručuje, že rozhodovanie súdov a orgánov verejnej moci bude správne a nebude len zdanlivo spravodlivé. V tejto súvislosti mi nedá nespomenúť jeden z princípov rímskeho práva týkajúci sa spravodlivosti, a to Predstieraná spravodlivosť, dvojnásobná nespravodlivosť (Simulata aequitas, duplex iniquitas). V uvedenom prípade nejde o spravodlivosť, ale ide o neprávosť a ešte aj predstieranie (pokrytectvo), a teda o dvojnásobnú nespravodlivosť.

Význam výkonu advokácie vystupuje do popredia obzvlášť v dnešnej hektickej dobe, a to s ohľadom na neustále sa meniacu legislatívu, v ktorej sa adresáti práva často orientujú len problematicky, ako aj s ohľadom na nie vždy jednotnú aplikáciu právnych noriem v praxi a napokon aj s ohľadom na v niektorých prípadoch existujúci prílišný formalistický postup súdov a orgánov verejnej moci, ktorý vedie k zjavnej nespravodlivosti. Tým, že advokáti každodenne napomáhajú uplatňovať ústavné právo fyzických osôb na právnu pomoc, ako aj ďalšie základné práva a slobody a chránia a presadzujú ostatné práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb, slobodné povolanie advokáta v demokratickej spoločnosti predstavuje jeden zo základných pilierov výkonu práva a spravodlivosti. Advokáti tak majú nenahraditeľný podiel na každodennom napĺňaní spravodlivosti.

Vážené advokátky a vážení advokáti, dovoľujem si Vám vyjadriť úctu a poďakovanie za Vaše každodenné dôsledné a kvalifikované presadzovanie základných, ako aj ďalších práv a slobôd a záujmov Vašich klientov. Súčasne Vám do budúcna prajem mnoho úspechov, čestnosti a statočnosti vo Vašom každodennom boji za spravodlivosť.

Dr. h. c. JUDr. Maroš Žilinka, PhD.

generálny prokurátor Slovenskej republiky

Najčítanejšie