Bulletin slovenskej advokácie

Nečinnosť advokáta a nedostupnosť advokáta – nepreberanie zásielok v dátovej schránke (z disciplinárnych rozhodnutí ČAK)

Je disciplinárnym previnením advokáta, ak je dlhodobo pre svojich klientov, súdy i Komoru nedostupný, je nečinný a nereaguje na žiadosti klientov, nevykonáva úkony vo veciach klientov, na ktoré bol splnomocnený alebo ustanovený, neprihlasuje sa do dátovej schránky a nepreberá dokumenty, doručené mu do tejto dátovej schránky ani Komoru neinformuje o zmene zapisovaných údajov v určenej lehote.

Rozhodnutie disciplinárneho senátu disciplinárnej komisie Českej advokátskej komory

zo dňa 24. júna 2022, sp. zn. K 22/2018[1]

Dotknuté ustanovenia:

– § 3 ods. 1, § 16 ods. 1, 2, § 17, § 29 ods. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokácii

– čl. 4 ods. 1, čl. 6 ods. 2, čl. 9 ods. 4 uznesenia predstavenstva Českej advokátskej komory č. 1/1997 Vestníka zo dňa 31. 10. 1996, ktorým sa stanovia pravidlá profesionálnej etiky a pravidlá súťaže advokátov Českej republiky (etický kódex) v platnom znení (ďalej len „Pravidlá profesionálnej etiky“)

– § 17 zákona č . 300/2008 Sb., o elektronických úkonoch a autorizovanej konverzii dokumentov

obdobné ustanovenia slovenských právnych predpisov: § 2 ods. 2, § 18 ods. 1, 2 a 3, § 28 ods. 2 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii v platnom znení, § 2 ods. 2, § 5 ods. 2 a § 13 Advokátskeho poriadku SAK z 10. júna 2021

Disciplinárny senát uznal disciplinárne obvineného advokáta za vinného z disciplinárneho previnenia, ktorého sa dopustil

tým, že

1.) potom, čo dňa 7. 7. 2020 uzavrel s F. U. a M. U. zmluvu o poskytovaní služieb vo veci pozemku v k. ú. D. a v súvislosti s tým prevzal pre vec významné písomnosti, s F. U. a M. U. nekomunikoval, a po tom, čo mu klienti listom zo dňa 5. 2. 2021 vypovedali zmluvu o poskytovaní právnych služieb, odvolali udelené splnomocnenia a požiadali o vydanie všetkých dokladov k ich veci sa vzťahujúcich, na túto žiadosť nereagoval a požadované doklady najmenej do 9. 9. 2021 nevydal,

2.) potom, čo mu bolo dňa 18. 4. 2021 doručené fikciou upovedomenie o konaní hlavného pojednávania nariadeného na deň 25. 5. 2021 vo veci obžalovaného V. Ch., ktorému bol ustanovený obhajcom v jeho trestnej veci vedenej na Mestskom súde v P., sa na hlavné pojednávanie bez ospravedlnenia nedostavil ani nezaistil obhajobu obžalovaného V. Ch. substitučne, a ďalej najmenej v období od 25. 5. 2021 do 4. 6. 2021 sa neprihlasoval do dátovej schránky a nepoužíval ju na prijatie dokumentov od orgánov verejnej moci,

3.) potom, čo bol Mestským súdom v P. ustanovený obhajcom obžalovaného V. Ch. v jeho trestnej veci vedenej na Mestskom súde v P., V. Ch. nekontaktoval a stal sa pre neho a Mestský súd v P. nedostupným,

4.) potom, čo prevzal právne zastúpenie Z. K., najmenej odo dňa 8. 3. 2021 s ňou nekomunikuje, neinformuje ju, ako vybavovanie ich vecí postupuje, a to aj napriek jej výzvam,

5.) neoznámil Komore zmenu skutočností nevyhnutných pre vedenie zoznamu advokátov, a to do jedného týždňa potom, čo tieto skutočnosti nastali

čím porušil

§ 16 ods. 1 a 2 zákona o advokácii a § 17 zákona o advokácii v spojení s čl. 4 ods. 1, čl. 6 ods. 2 a čl. 9 ods. 4 Pravidiel profesionálnej etiky, § 29 ods. 1 zákona o advokácii a § 3 ods. 1 zákona o advokácii v spojení s § 17 zákona č . 300/2008 Sb., o elektronických úkonoch a autorizovanej konverzii dokumentov.

Uložené disciplinárne opatrenie – vyčiarknutie zo zoznamu advokátov.

Z odôvodnenia:

Disciplinárny senát po vykonanom dokazovaní dospel k záveru, že sa disciplinárne obvinený bez všetkých pochybností dopustil disciplinárneho previnenia, keď dlhodobo nekomunikuje tak so svojimi klientmi, ako aj s verejnou mocou. Disciplinárne obvinený dlhodobo nereaguje na písomné správy, jeho telefón je dlhodobo nedostupný, správy z dátovej schránky si nepreberá.

Porušenie povinností disciplinárne obvineného považuje disciplinárny senát za závažné, napĺňajúce znaky disciplinárneho previnenia, keď v dôsledku nemožnosti jeho kontaktovania a nevrátenia odovzdaných dokladov klientom sa títo dostali do veľmi ťažkej situácie. Disciplinárne obvinený si musel ako osoba, poznajúca právo, byť vedomý dôsledkov pre sťažovateľa, pokiaľ zostane nečinný a nevydá bez zbytočného odkladu všetky písomnosti, ktoré mu klienti odovzdali.

Rovnako si musel byť disciplinárne obvinený vedomý povinnosti používať na prijímanie dokumentov dátovú schránku a aké dôsledky nastanú, pokiaľ si zásielky zaslané dátovou schránkou nevyzdvihne. Tým, že nastane fikcia doručenia, ohrozuje prípadným márnym uplynutím lehoty na podanie opravného prostriedku najmä klientov v trestnom, ale aj civilnom konaní.

Disciplinárne obvinený porušil hrubo aj svoje povinnosti pri obhajobe v konaní vedenom na Mestskom súde v P., keď v dôsledku nevyzdvihnutia pošty z dátovej schránky zmaril hlavné pojednávanie. Svoje povinnosti hrubo porušil aj vo vzťahu k obžalovanému, ktorému bol ustanovený obhajcom, keď ho nijako nekontaktoval a jeho obhajobu nezaistil. V tomto smere odkazuje disciplinárny senát na rozhodnutie disciplinárneho senátu ČAK sp. zn. K 17/1999, ktoré konštatuje, že „je závažným porušením povinností advokáta, a teda aj disciplinárnym previnením, ak pri obhajobe svojho väzobne stíhaného klienta je úplne nečinný a nepodniká žiadne kroky na ochranu jeho práv a oprávnených záujmov“.

Disciplinárny senát pri stanovení druhu disciplinárneho opatrenia bral do úvahy najmä skutočnosť, že s disciplinárne obvineným nie je možné sa spojiť po dlhú dobu, nekomunikuje s klientmi, úradmi, vrátane súdov, ani s ČAK.

Z výpisu z matriky disciplinárne obvineného vyplynulo, že neoznámil zmenu kontaktných údajov a na tých v matrike uvedených ho nie je možné kontaktovať. Za tejto situácie sa disciplinárnemu senátu ako jediné možné disciplinárne opatrenie javí vyčiarknutie zo zoznamu advokátov podľa § 32 ods. 3 písm. e) zákona o advokácii, keď minimálne v prípadoch, ktoré sú predmetom tejto disciplinárnej žaloby, činnosť advokáta fakticky nevykonáva.

Rozhodnutie je redakčne krátené, upravované a doplnené o odkazy na citované ustanovenia pod textom

Právnu vetu a rozhodnutie preložila a spracovala:

Mgr. Tatiana Frištiková

advokátka


[1] preložené a spracované podľa Vrábliková, P..: Z kárné praxe. In: Bulletin advokacie, č. 5/2023, s. 59

Najčítanejšie