Bulletin slovenskej advokácie

Nečinnosť advokáta – neuplatnenie nároku klienta (z disciplinárnych rozhodnutí ČAK)

Je disciplinárnym previnením advokáta, ak ako súdom ustanovený opatrovník maloletého poškodeného v trestnom konaní neuplatní riadne a včas voči obžalovaným nárok poškodeného na náhradu škody alebo nemajetkovej ujmy, spôsobenej spáchaným trestným činom.

Rozhodnutie disciplinárneho senátu disciplinárnej komisie Českej advokátskej komory

z 11. novembra 2022 vspojení s rozhodnutím odvolacieho disciplinárneho senátu ČAK zo dňa 14. apríla 2023, sp. zn. K 51/2022[1]

Dotknuté ustanovenia:

– § 16 ods. 1, 2, § 17 zákona č. 85/1996 Sb., o advokácii

– čl. 4 ods. 1 uznesenia predstavenstva Českej advokátskej komory č. 1/1997 Vestníka zo dňa 31. 10. 1996, ktorým sa stanovia pravidlá profesionálnej etiky a pravidlá súťaže advokátov Českej republiky (etický kódex) v platnom znení (ďalej len „Pravidlá profesionálnej etiky“)

obdobné ustanovenia slovenských právnych predpisov: § 18 ods. 3 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii v platnom znení, § 2 ods. 2 Advokátskeho poriadku SAK z 10. júna 2021

 Disciplinárny senát uznal disciplinárne obvinenú advokátku za vinnú z disciplinárneho previnenia, ktorého sa dopustila

tým, že

potom, čo bola podľa § 45 ods. 2 Tr. poriadku uznesením prokurátora Okresnej prokuratúry v B. ustanovená opatrovníkom maloletej poškodenej G. B. v trestnom konaní vedenom proti rodičom poškodenej H. B. a M. B., ktorí boli následne rozsudkom Okresného súdu v B. v spojení s uznesením Krajského súdu v P. právoplatne uznaní vinnými, a to H. B. pre prečin ohrozovania výchovy dieťaťa podľa § 201 ods. 1 písm. a) a d), ods. 3 písm. b) Tr. zákonníka spáchaný na poškodené a M. B. pre prečin ohrozovania výchovy dieťaťa podľa § 201 ods. 1 písm. a) a d), ods. 3 písm. b) Tr. zákonníka a zločin pohlavného zneužitia podľa § 187 ods. 1, 2 Tr. zákonníka rovnako spáchaných na poškodenej, nenavrhla ako opatrovníčka poškodenej najneskôr pred začatím dokazovania na hlavnom pojednávaní, aby súd v odsudzujúcom rozsudku uložil obžalovaným H. B. a M. B. nahradiť poškodenej v peniazoch akúkoľvek škodu alebo nemajetkovú ujmu, ktorá bola poškodenej trestným činom spôsobená,

čím porušila

§ 16 ods. 1, veta prvá a § 16 ods. 2 zákona o advokácii a § 17 zákona o advokácii v spojení s čl. 4 ods. 1 Pravidiel profesionálnej etiky.

Uložené disciplinárne opatrenie – pokuta vo výške 40 000 Kč.

Z odôvodnenia:

Disciplinárne obvinená v rámci obhajoby i podaného odvolania opakovane zdôrazňovala, že sa nedopustila žiadneho disciplinárneho previnenia, že skutok, pre ktorý je disciplinárne stíhaná, nie je disciplinárnym previnením. Zopakovala, že výkonom svojej činnosti opatrovníka neohrozila práva poškodenej. Hlavným cieľom jej činnosti bolo dosiahnutie čo najrýchlejšieho odsúdenia páchateľov, aby tak bola založená dôvodnosť nároku na náhradu škody poškodenej a bol vytvorený priestor pre následné zistenie výšky nemajetkovej ujmy, ktorá poškodenej vznikla, a mohlo byť súdom určené zodpovedajúce zadosťučinenie.

Disciplinárny senát s týmto hodnotením postupu disciplinárne obvinenej nesúhlasil. Argument, že disciplinárne obvinená sa primárne sústredila na riadne a právoplatné odsúdenie rodičov poškodenej (čo je však primárna úloha prokurátora, a nie advokáta) a na plynulosť a rýchlosť celého procesu, nemožno použiť, navyše, ani prípadný proces zahŕňajúci aj náhradu nákladov by v praxi nepredstavoval pre poškodenú zvýšenú záťaž, pretože bola umiestnená v ústave, a nie s rodičmi.

Advokát nemôže s uplatnením nároku na náhradu škody, resp. nemajetkovej ujmy vyčkávať na pokyn či výzvu súdu alebo na vhodnejšiu dobu, pretože pokiaľ nie je včas a riadne uplatnený, tak je šanca na priznanie súdom vždy nulová a nikdy nie je možné s určitosťou tvrdiť, že aj keby nebola výška precízne zistená, tak nemohol súd aspoň čiastočne vyhovieť. Rovnako včasné uplatnenie znamená, že sa bude súd v ďalšom konaní sústrediť aj na tento nárok, príslušne upraví dokazovanie a celkovo sa zlepšia procesné pozície poškodenej, o čo by sa mal každý advokát usilovať.

To, že advokát nebol ustanovený priamo opatrovníkom pre uplatnenie nároku tiež podľa názoru senátu nemá zásadný význam. Advokát v úlohe všeobecného procesného opatrovníka musí obsiahnuť všetky procesné kroky, ktoré sú s touto úlohou spojené, vrátane uplatnenia nároku na náhradu škody/nemajetkovej ujmy.

Je potrebné vziať do úvahy, že maloletá poškodená v tomto prípade je v dvoch kategóriách uvedených v zák. č. 45/2013 Zb. o obetiach trestných činov podľa § 2 ods. 4 písm. a) a d) cit. zák. definovaná ako zvlášť zraniteľná obeť trestných činov. Opatrovníkom je ten, kto ochraňuje záujmy poškodeného. Poškodený ako strana v trestnom konaní (§ 12 ods. 6 Tr. poriadku) disponuje čiastkovými oprávneniami, ktoré predurčujú právo dominantné, zásadné, a to uplatnenie nároku na náhradu škody či nemajetkovej ujmy. Základným zmyslom účasti poškodeného v trestnom konaní je práve jeho oprávnenie (bez toho, aby muselo prebehnúť občianskoprávne konanie) požadovať náhradu škody či nemajetkovej ujmy.

Do určitej miery zarážajúci je potom aj postoj disciplinárne obvinenej k celej záležitosti, z ktorého v žiadnom prípade nezaznieva vedomie disciplinárne obvinenej, že bola v čase trestného konania jedinou kompetentnou osobou maloletej poškodenej, keď z vyjadrenia orgánu sociálnoprávnej ochrany detí vyplynulo, že o ustanovení opatrovníka maloletej poškodenej z radov advokátov bolo požiadané práve preto, že tento orgán sa necítil dostatočne spôsobilý v danom trestnom konaní obhajovať záujmy maloletej.

Rozhodnutie je redakčne krátené, upravované a doplnené o odkazy na citované ustanovenia pod textom

Právnu vetu a rozhodnutie preložila a spracovala:

Mgr. Tatiana Frištiková

advokátka


[1] preložené a spracované podľa Vrábliková, P..: Z kárné praxe. In: Bulletin advokacie, č. 7-8/2023, s. 58 – 59

Najčítanejšie