Bulletin slovenskej advokácie

Nečinnosť advokáta po prevzatí zastupovania

Advokát, ktorý po prevzatí zastupovania klienta v dedičskom konaní je po dobu viac ako šesť mesiacov nečinný a prvý úkon vo veci uskutoční až po právoplatnom skončení dedičského konania, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 18 ods. 1, 2 ZoA.

Rozhodnutie III. discip. senátu SAK z 10. marca 2021, sp. zn. DS III.-33/2020:2533/2019

Dotknuté ustanovenia:

– § 18 ods. 1, 2 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v platnom znení /ďalej len „ZoA“/

Rozhodnutím III. disciplinárneho senátu SAK z 10. marca 2021, sp. zn. DS III.-33/2020:2533/2019 bola disciplinárne obvinená advokátka /ďalej len „DO advokátka“/

uznaná za vinnú

z disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože zavinene závažným spôsobom porušila povinnosti advokáta podľa § 18 ods. 1, 2 ZoA

tým, že

napriek tomu, že dňa 24. 10. 2018 prevzala na základe písomného splnomocnenia zastúpenie svojej klientky A. B., na zastupovanie v dedičskom konaní po poručiteľovi C. D., vrátane zastupovania vo všetkých právnych veciach, na všetky úkony a na celé konanie, prvý právne významný úkon vo veci urobila až vo forme písomného podania na okresný súd, ktoré bolo uložené do dátovej schránky súdu dňa 10. 5. 2019, ktorým sa na súd obrátila so žiadosťou o poskytnutie informácie, ktorý notár bol súdom poverený ako súdny komisár viesť konanie o dedičstve po zosnulom C. D., pričom na základe písomnej odpovede súdu bolo predmetné dedičské konanie ku dňu 25. 6. 2019 už právoplatne skončené, a teda DO advokátka napriek prevzatiu zastúpenia v predmetnej veci dňa 24. 10. 2018 bola po dobu viac ako 6 mesiacov vo veci nečinná,

za čo jej bolo uložené

podľa § 56 ods. 2 písm. a) ZoA disciplinárne opatrenie – písomné napomenutie.

Podľa § 57 ods. 5 zákona o advokácii bola DO advokátovi uložená povinnosť zaplatiť na účet SAK paušálne náklady disciplinárneho konania vo výške 623 eur v lehote do 15 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Z odôvodnenia:

Disciplinárny senát po vykonanom dokazovaní dospel k záveru, že DO advokátka sa dopustila spáchania disciplinárneho previnenia v zmysle § 18 ods. 1 ZoA, pretože nepresadzovala práva a záujmy klienta a neriadila sa jej pokynmi a ďalej v zmysle § 18 ods. 2 ZoA, nakoľko advokátka nepostupovala s odbornou starostlivosťou, keďže prvý relevantný právny úkon, ktorý bol riadne preukázaný, bolo písomné podanie na okresný súd, uložené do dátovej schránky súdu dňa 10. 5. 2019, teda až po vyše 6 mesiacov odo dňa prevzatia právneho zastúpenia, čo je v dedičskom konaní, vzhľadom na jeho charakter a predpokladanú dĺžku trvania samotného konania neskoro, kedy sa naozaj dalo očakávať, že už bude právoplatne skončené a tým znemožnené klientke vykonať akýkoľvek právny úkon v samotnom dedičskom konaní. Disciplinárny senát musel zobrať do úvahy, že klientke mohla byť práve nečinnosťou disciplinárne obvinenej spôsobená peňažná škoda sťažovateľke pozostávajúca zo zvyšku sumy neuhradenej pôžičky zosnulého.

Vzťah advokáta a klienta je založený na dôvere. Klient si ho vyberá preto, aby chránil a presadzoval jeho práva a oprávnené záujmy. Klient si volí takého advokáta, o ktorom si myslí, že bude najlepšie chrániť jeho práva a oprávnené záujmy. Advokát je pri výkone svojho povolania povinný dbať na dôstojnosť advokátskeho stavu a je povinný konať čestne a svedomito.

DO advokátka sa bezpochyby dopustila vyššie opísaného disciplinárneho previnenia. Skutok vykazuje znaky disciplinárneho previnenia – porušenia vyššie uvedených ustanovení advokátskych predpisov. Preto disciplinárny senát rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Disciplinárny senát pri úvahe o druhu disciplinárneho opatrenia prihliadol na rozsah a povahu porušenej povinnosti ako aj na to, že DO advokátka svojím konaním, resp. opomenutím konania porušila povinnosti vyplývajúce jej zo zákona o advokácii ako aj povinnosti vyplývajúce z Advokátskeho poriadku, pričom svojím konaním (nekonaním) porušila aj povinnosti vyplývajúce z profesijnej etiky. DO advokátka svojím konaním, resp. nekonaním vo vzťahu ku skutku spôsobila sťažovateľke ujmu na jej právach. V tomto prípade išlo zo strany DO advokátky o nedbanlivosť. V prospech DO advokátke vyhodnotil disciplinárny senát skutočnosť, že DO advokátka nebola dosiaľ disciplinárne stíhaná.

Rozhodnutie je redakčne krátené, upravované a doplnené o odkazy na citované ustanovenia pod textom.

Právnu vetu a rozhodnutie spracovala:

Mgr. Tatiana Frištiková

advokátka

Najčítanejšie