Bulletin slovenskej advokácie

Neplnenie vlastných záväzkov advokáta – ochrana záujmov klienta (z disciplinárnych rozhodnutí ČAK)

Je disciplinárnym previnením advokáta, ak nesplní svoj vlastný záväzok, v dôsledku čoho je proti nemu oprávnenou osobou začatá exekúcia, a následne po vydaní exekučného príkazu, ktorým je postihnutá pohľadávka advokáta na jeho bankovom účte, nezabezpečí, aby na tento účet neboli poukazované finančné prostriedky jeho klientov, následkom čoho sú na tento účet opakovane zo strany súdneho exekútora prevádzané peňažné prostriedky vymožené v prospech jeho klienta, o čom klienta neinformuje a časť týchto prostriedkov mu ani nevyplatí.

Rozhodnutie disciplinárneho senátu disciplinárnej komisie Českej advokátskej komory

z 13. októbra 2022 vspojení s rozhodnutím odvolacieho disciplinárneho senátu ČAK zo dňa 30. januára 2023, sp. zn. K 47/2022[1]

Dotknuté ustanovenia:

– § 16 ods. 1, 2, § 17 zákona č. 85/1996 Sb., o advokácii

– čl. 4 ods. 1, čl. 9 ods. 1, 2 uznesenia predstavenstva Českej advokátskej komory č. 1/1997 Vestníka zo dňa 31. 10. 1996, ktorým sa stanovia pravidlá profesionálnej etiky a pravidlá súťaže advokátov Českej republiky (etický kódex) v platnom znení (ďalej len „Pravidlá profesionálnej etiky“)

obdobné ustanovenia slovenských právnych predpisov: § 18 ods. 3 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii v platnom znení, § 2 ods. 2 Advokátskeho poriadku SAK z 10. júna 2021

Disciplinárny senát uznal disciplinárne obvineného advokáta za vinného z disciplinárneho previnenia, ktorého sa dopustil

tým, že

1.) potom, čo dňa 16. 12. 2016 uzavrel s oprávnenou obchodnou spoločnosťou D., a. s., dohodu o súhlase na nariadenie a vykonávanie výkonu rozhodnutia v prípade nesplnenia záväzku riadne a včas, na základe ktorej sa oprávnenej spoločnosti zaviazal uhradiť svoj záväzok vo výške 6 000 000 Kč s príslušenstvom v podobe úroku vo výške 1 133 360,66 Kč a bežného úroku vo výške 6 % ročne z nesplatenej istiny, a to v 12 – mesačných splátkach po 20 000 Kč vždy do 15. dňa v mesiaci, počnúc januárom 2017, v 62 – mesačných splátkach po 92 000 Kč a poslednou splátkou vo výške 269 360,66 Kč, tento svoj záväzok do súčasnej doby nesplnil, v dôsledku čoho bola proti nemu oprávnenou spoločnosťou začatá exekúcia,

2.) hoci najmenej od 27. 11. 2017 vedel, že je voči nemu ako povinnému na základe návrhu obchodnej spoločnosti D., a. s., ako oprávnenej, vedená exekúcia, ktorej vykonaním bol poverený rozhodnutím Okresného súdu v S. súdny exekútor Mgr. J. V., Exekútorský úrad P., ktorý exekúciu vedie do súčasnej doby, a v rámci ktorej bola exekučným príkazom postihnutá pohľadávka disciplinárne obvineného na účte v jeho peňažnom ústave, nezabezpečil, aby na tento účet neboli poukazované finančné prostriedky jeho klientov, v dôsledku čoho súdny exekútor JUDr. J. B., Exekútorský úrad T., v exekúcii vedenej pre klientku disciplinárne obvineného, oprávnenú pani J. C., poukázal na tento účet disciplinárne obvineného dňa 27. 11. 2017 sumu 10 910,50 Kč, dňa 23. 8. 2018 čiastku 10 758,40 Kč, dňa 13. 5. 2019 čiastku 10 904,63 Kč a dňa 11. 6. 2019 čiastku 10 357,40 Kč, teda celkom 42 930,93 Kč, pričom o vymožení finančných prostriedkov svoju klientku neinformoval a najmenej do 2. 9. 2021 ich časť vo výške 22 330,93 eur svojej klientke neuhradil,

čím porušil

§ 16 ods. 1 a 2 zákona o advokácii a § 17 zákona o advokácii v spojení s čl. 4 ods. 1 Pravidiel profesionálnej etiky a čl. 9 ods. 1 a 2 Pravidiel profesionálnej etiky.

Uložené disciplinárne opatrenie – vyčiarknutie zo zoznamu advokátov.

Z odôvodnenia:

Porušenie povinností disciplinárne obvineného považuje disciplinárny senát za závažné, napĺňajúce znaky disciplinárneho previnenia, pretože konanie disciplinárne obvineného bolo spôsobilé negatívne ovplyvniť vnímanie advokátskeho stavu zo strany verejnosti. Prihliadnuť bolo treba aj na fakt, že disciplinárne obvinený vykonáva advokáciu v menšom meste, kde existuje vyššia pravdepodobnosť rozšírenia negatívnych informácií o disciplinárnych previneniach disciplinárne obvineného medzi tamojším obyvateľstvom. Tým zároveň existuje vyššie riziko, že bude toto obyvateľstvo pre povedomie o disciplinárne obvinenom nepriaznivo vnímať advokátsky stav ako celok.

Disciplinárny senát k tomu navyše dopĺňa, že najmä skutok v bode 1. výroku môže predstavovať v prípade disciplinárne obvineného riziko ohrozenia jeho nezávislosti. Z dôvodu finančných ťažkostí možno totiž v jeho prípade minimálne dôvodne predpokladať hrozbu vyššej miery ovplyvniteľnosti, vydierateľnosti alebo korumpovateľnosti. K námietke disciplinárne obvineného, že jeho dlh v rámci skutku ad 1. výroku nesúvisel s výkonom advokácie, disciplinárny senát iba pripomína, že takáto skutočnosť nie je relevantná. Pravidlo podľa článku 4 ods. 2 Etického kódexu totiž dopadá aj na dlhy nesúvisiace s advokáciou (k tomu porov. náhodne napr. rozhodnutie disciplinárneho senátu ČAK z 5. 6. 2015, sp. zn. K 27/2015, alebo zo 14. 3. 2014, sp. zn. K 69/2013). Advokát je totiž povinný správať sa slušne a čestne aj v oblasti ekonomickej. Na rozdiel od bežného obyvateľstva má nesplácanie dlhov pre advokáta závažnejší dôsledok ako v prípade občana, ktorý advokátom nie je (porov. D. Kovářová, T. Sokol: Etický kódex advokáta, Komentár, Wolters Kluwer, Praha 2019, str. 15).

Rozhodnutie je redakčne krátené, upravované a doplnené o odkazy na citované ustanovenia pod textom

Právnu vetu a rozhodnutie preložila a spracovala:

Mgr. Tatiana Frištiková

advokátka


[1] preložené a spracované podľa Vrábliková, P.: Z kárné praxe. In: Bulletin advokacie, č. 4/2023, s. 57

Najčítanejšie