Bulletin slovenskej advokácie

Našou prioritou je zachovať spravodlivosti ľudskú tvár (Rozhovor s Panagiotisom Perakisom, predsedom Rady advokátskych komôr Európy, CCBE)

Priblížte nám, aké je vaše odborné vzdelanie a čomu sa venujete v rámci vašej advokátskej praxe?

Od roku 1990 som advokátom v Grécku so špecializáciou na právo obchodných spoločností, ako aj na ochranu údajov. Venujem sa  obchodnému právu nielen ako poradca, ale aj v rámci mojej sporovej agendy – od zmluvných sporov a súťažnej problematiky až po ekonomickú kriminalitu a správne veci. Poskytujem poradenstvo okrem orgánov verejného sektora aj niekoľkým súkromným podnikateľským subjektom. Po strednej škole som opustil Krétu a presťahoval som sa do Atén  študovať právo. Následne som pokračoval v štúdiu vo Francúzsku a získal som postgraduálny titul v odbore IT právo na Univerzite v Montpellier, v tom čase jedinej univerzite v Európe, ktorá ponúkala tento priekopnícky odbor. Bolo to správne rozhodnutie, pretože štúdium mi veľmi pomohlo získať hlboké pochopenie nedávneho technologického vývoja a jeho účinkov vo všetkých oblastiach našich životov, vrátane právneho prostredia a súdneho systému. Súbežne so začiatkom advokátskej praxe v Grécku som bol na odporúčanie známeho profesora Michela Vivanta pozvaný, aby som sa ako nezávislý expert stal súčasťou Právneho poradného výboru Európskej komisie (XIII DG). Zaoberal sa všetkými novými právnymi problémami, ktoré vznikli revolučným rozvojom informačných technológií (ochrana počítačových programov, databáz, osobných údajov a pod.). V tomto výbore som bol členom takmer 9 rokov, v období, keď sa začínala nová éra právnych odvetví.

Už viac ako 10 rokov pôsobíte v CCBE. Aké boli začiatky vášho pôsobenia?

Do CCBE som vstúpil ako člen gréckej delegácie v roku 2011, pričom som už bol zvolený za člena Výkonnej rady Aténskej advokátskej komory. Od roku 2014 som dvakrát pôsobil ako vedúci gréckej delegácie v CCBE, celkovo 5 rokov. V roku 2015 som bol vymenovaný za predsedu Výboru CCBE pre prístup k spravodlivosti a zostal som v tejto pozícii až do zvolenia za tretieho podpredsedu CCBE v novembri 2019. Počas týchto rokov vo Výbore pre prístup k spravodlivosti som jeho činnosť vnímal ako veľmi zaujímavú, predovšetkým v súvislosti s právnou pomocou. Výsledkom našej práce v tejto oblasti boli Odporúčania CCBE o právnej pomoci, ktoré sú podľa mňa kľúčové. Paralelne som sa zúčastňoval aj na iných výboroch CCBE, vrátane výborov pre ľudské práva, IT právo a budúcnosť advokácie. Ako člen Výboru CCBE pre ľudské práva som navrhol zriadenie Výboru pre migráciu, ktorý sa teraz stal jedným z najdôležitejších výborov CCBE.

V čom je podľa vás prínos medzinárodných organizácií ako CCBE pre bežného advokáta?

CCBE je hlasom advokácie v Európe. Spája zástupcov advokátov všetkých európskych krajín, ich potreby, predstavy a spoločnú budúcnosť vďaka veľmi skúseným a oddaným osobám – národným delegátom a mimoriadnej kvalite zamestnancov CCBE. Hoci v Európe existujú aj iné advokátske organizácie, CCBE nie je len zoskupením všetkých národných advokátskych komôr, ale vypracováva aj rozsiahle texty, s hĺbkovou právnou analýzou o každej nadchádzajúcej dôležitej otázke týkajúcej sa advokácie, súdneho systému a/alebo právneho štátu. To je hodnota pozícií CCBE a sila jej hlasu. Práca CCBE je celosvetovo uznávaná a vysoko oceňovaná, najmä európskymi inštitúciami, s ktorými sme nadviazali trvalé vzťahy, a prostredníctvom ktorých sa snažíme podporovať, aby stanoviská advokátov brali do úvahy tvorcovia rozhodnutí. Ide na jednej strane o nepretržité spracovanie stanovísk, zdôvodnení a argumentov v súlade s právnym štátom a kľúčovými hodnotami našej profesie a na druhej strane o neustály boj s cieľom presvedčiť, presadiť, brániť.

Prečo ste sa chceli stať predsedom CCBE?

V dnešnej dobe s toľkými a bezprecedentnými výzvami je apelom pre advokáciu dokázať svoju odolnosť a prispôsobivosť bez kompromisov v jej základných hodnotách, uspokojiť moderné potreby ľudí a zostať strážcom demokracie a ich základných práv. A keďže sa rozhodnutia čoraz viac prijímajú na centrálnej, celoeurópskej úrovni, pevne verím, že jediný spôsob, ako to dosiahnuť, je prostredníctvom CCBE. Spolu s podporou každého advokáta v každom kúte Európy ako aj s prípravou budúcnosti, ktorá advokátov bude zahŕňať, je poslaním CCBE. Bolo by mi veľkou cťou, keby sa mi podarilo prispieť k tejto misii, a to je dôvod, prečo som sa chcel stať predsedom CCBE.

Aké budú hlavné priority CCBE počas vášho predsedníctva?

Ochrana dôvernosti medzi advokátom a klientom pred sledovaním bude jednou z našich priorít v tomto roku, najmä v súvislosti s pripravovanou Správou Európskeho parlamentu o spyware Pegasus. Škandál Pegasus ukázal, že používanie spywaru predstavuje významné ohrozenie základných práv, ako je právo na dôvernosť komunikácie medzi advokátmi a klientmi. To je dôvod, prečo CCBE aktívne konala a vydala vyhlásenie, v ktorom vyzvala európske orgány podniknúť kroky na ochranu a zvýšenie dôvernosti komunikácie pri používaní moderných technológií, a zorganizovala podujatie so zástupcami Európskeho parlamentu a európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov v októbri 2022. Európsky parlament medzitým zriadil osobitný výbor, ktorý má vyšetriť údajné porušovanie práva EÚ pri používaní takéhoto softvéru niektorými členskými štátmi, ako sú Maďarsko a Poľsko. Vyšetrovanie bude pokračovať v roku 2023 a malo by sa predĺžiť. Tento impulz je pre CCBE významný, pretože výsledky vyšetrovania by mohli viesť k správe vyzývajúcej na prijatie spoločných noriem a právneho rámca na používanie spywarov a sledovacích technológií. Ide o skvelú príležitosť na úrovni EÚ na rozvoj ochrany profesijného tajomstva, na navrhnutie európskej definície národnej bezpečnosti a dosiahnutie riadneho právneho rámca pre výkon sledovania. Tento rok sa CCBE bude snažiť zvýšiť povedomie všetkých zainteresovaných strán o význame dôvernosti medzi advokátom a klientom, ktorá je potrebná na ochranu ich vzájomného vzťahu. Bez nej občania nemôžu dostať právnu pomoc, ktorú potrebujú.

CCBE bude pokračovať v obrane princípu nestotožňovania advokátov s ich klientmi. Nedávne udalosti na európskej a medzinárodnej úrovni viedli k situáciám, keď boli advokáti prezentovaní ako tí, ktorí umožňujú nezákonné alebo neetické praktiky. Je dôležité, aby bolo jasné, že CCBE a jej členské advokátske komory neospravedlňujú a nikdy nebudú tolerovať činy žiadneho advokáta, ktorý sa vedome podieľa na akejkoľvek trestnej činnosti klienta. Nedávne legislatívne návrhy by však mali vážny vplyv na advokáciu a spoločnosť na širšej úrovni. Je dôležité, aby CCBE zvýšila svoj hlas,  zabezpečila vysvetlenie a pochopenie rizík a dôsledkov navrhovaných opatrení.

Myslíte, že k tomu prispeje aj pripravovaný Európsky dohovor o povolaní advokáta?

Určite. Najvyššou prioritou pre nás zostane aj práca na vytvorení tohto nového právneho nástroja na ochranu povolania advokáta. CCBE podporuje prácu Rady Európy v tejto oblasti už od jej počiatkov v roku 2017 a je pevne presvedčená, že je potrebný záväzný právny nástroj, ktorý by reagoval na rastúce útoky a výzvy, ktorým čelí advokácia a ktoré priamo bránia rešpektovaniu právneho štátu a prístupu k spravodlivosti pre klientov. Minulý rok Výbor ministrov Rady Európy zriadil Výbor expertov na ochranu advokátov, ktorý bol poverený úlohou pripraviť návrh nového právneho nástroja v rokoch 2022 – 2023. Tento rok bude preto kľúčový pre jeho vypracovanie. Ako pozorovateľ vo výbore expertov bude CCBE naďalej prispievať k procesu navrhovania a zabezpečí, aby sa hlas a praktické skúsenosti európskych advokátov odrážali v novom dohovore.

Aké ďalšie témy rezonujú v CCBE v súčasnosti?

CCBE bude v týchto ťažkých časoch, samozrejme, naďalej podporovať advokáciu na Ukrajine. Budeme naďalej podporovať Ukrajinskú národnú advokátsku komoru, ako aj jednotlivých ukrajinských advokátov, pokiaľ budú potrebovať našu pomoc.

Chcem zabezpečiť, aby naďalej rástla viditeľnosť činnosti CCBE predovšetkým medzi advokátmi, s osobitným zreteľom na výzvy, ktorým čelia mladí advokáti. Za týmto účelom bude zriadený nový Výbor mladých advokátov, ktorý bude riešiť práve záležitosti kolegov na začiatku ich profesionálnej kariéry. Sú budúcnosťou našej profesie a budeme im venovať všetku pozornosť, ktorú si zaslúžia. To všetko s neustálym, veľmi aktívnym monitorovaním problémov súvisiacich s dopadom digitálnych technológií na našu prácu a justičný systém, najmä pokiaľ ide o umelú inteligenciu a potrebu ju kontrolovať a klásť nevyhnutné limity. Našou prioritou pre tento rok je ambiciózna úloha – zachovať spravodlivosti ľudskú tvár. Som presvedčený, že uspejeme. Túto istotu mi dáva vysoká kvalita nášho tímu pod vedením nášho tajomníka Simone Cuoma, cenné príspevky našich členských komôr a takmer každodenná spolupráca s Pierrom Dominiqueom Schuppom, Thierrym Wickersom a Romanom Završekom, tromi podpredsedami CCBE, ktorí sú skúsení a oddaní svojej práci. Bude to tímová práca a kolektívny úspech.

Zostáva vám popri vašich aktivitách aj čas na oddych? Alebo presahuje vaše povolanie aj do sféry voľného času?

Veľmi ma baví cestovanie, šport a umenie, najmä kino a literatúra. V prvom roku pandémie COVID-19 som v Grécku zorganizoval literárnu súťaž pre advokátov a sudcov v súvislosti s pandémiou s názvom  LawVid-19, bola veľmi úspešná so stovkami účastníkov, čo je skvelým dôkazom našej schopnosti byť pozitívni a kreatívni aj za horších okolností. Snažím sa byť aktívny v občianskej spoločnosti.  Napríklad, spoločne s ďalšími štyrmi ľuďmi – dvoma advokátmi, novinárom a ekonómom – sme minulý rok založili Hnutie za zrýchlenie gréckeho justičného systému, ktoré už usporiadalo niekoľko verejných diskusií s účastníkmi na vysokej úrovni, ako je predseda gréckeho najvyššieho súdu, ministri, profesori, predseda Gréckych advokátskych komôr atď. Tieto diskusie mali skutočný vplyv na verejnú mienku a pomohli sformulovať návrhy týkajúce sa potrebných zmien. Najdôležitejšie sú však pre mňa, samozrejme, moje tri deti a čas, ktorý spolu trávime.

Zdroj: CCBE

Preklad a redakčná úprava: Lucia Strečanská, Odbor medzinárodných vzťahov

Foto: Gaspar Pappens & Nomads Vision

Najčítanejšie