Bulletin slovenskej advokácie

Pierre Dominique Schupp: V strategickom momente musí byť počuť hlas európskych advokátov (rozhovor s predsedom CCBE)

Chceme dosiahnuť, aby inštitúcie EÚ vo svojej politickej agende dali prioritu základným pilierom efektívneho súdneho systému, ktorý rešpektuje zásady spravodlivosti, ľudských práv a právneho štátu,“ hovorí Pierre Dominique Schupp, švajčiarsky advokát, ktorý sa od januára 2024 ujal pozície predsedu Rady advokátskych komôr Európy (CCBE). V rozhovore sa dočítate, čo si myslí o umelej inteligencii, o fungovaní najväčšej európskej advokátskej organizácie, a čo jej môže ako švajčiarsky občan vo vedúcej pozícii ponúknuť.

Aké boli Vaše profesionálne skúsenosti pred tým, ako ste sa stali predsedom CCBE?

V advokácii som začal pôsobiť v roku 1989 po získaní doktorátu z práva. Stal som sa spoločníkom a potom partnerom v advokátskej kancelárii. Začal som pôsobiť v orgánoch regionálnej advokátskej komory kantónu Vaud, najskôr ako člen disciplinárnej komisie, potom ako člen predsedníctva a napokon aj jej predseda. V rokoch 2013 až 2015 som mal tú česť byť predsedom celonárodnej Švajčiarskej advokátskej komory. Keďže som chcel zintenzívniť svoju angažovanosť na európskej úrovni, v roku 2016 som sa stal členom švajčiarskej delegácie v CCBE a pôsobil som ako expert vo výbore pre poistenie a v pracovnej skupine pre Európsky dohovor o povolaní advokáta. Posledných dvadsať rokov popri práci v advokátskej kancelárii aktívne pôsobím aj v advokátskych organizáciách.

Čo Vás motivovalo k rozhodnutiu uchádzať sa o miesto v predsedníctve CCBE?

Po niekoľkých rokoch účasti na aktivitách CCBE v pozícii experta som chcel posilniť svoj záväzok voči tejto organizácii. CCBE počas 60-ročnej existencie a vzhľadom na kvalitu jej výstupov sa etablovala ako oficiálny hlas advokácie v Európe a stala sa kľúčovým partnerom pre európske inštitúcie. Švajčiarsko sa nachádza v strede Európy a má mimoriadne silné ekonomické väzby s EÚ. V tomto zmysle bolo prirodzené, aby sa aj Švajčiarsko ujalo povinností v predsedníctve CCBE, ktorej je už asi dvadsať rokov riadnym členom.

Čo považujete za svoj osobný prínos, svoju silnú stránku ako predseda CCBE?

Pochádzam z krajiny, kde je federalizmus hlboko zakorenený a časť úspechu Švajčiarska je založená na neustálom hľadaní konsenzu. V tomto zmysle môžu byť moje hlboké znalosti o tom, ako moja krajina funguje, prínosom pri dosahovaní dohôd v rámci CCBE, alebo dokonca pri diskusiách s európskymi inštitúciami.

Na poste predsedu CCBE budete pôsobiť počas celého roka 2024. Aký rok máte pred sebou?

Rok 2024 bude samozrejme v znamení volieb do Európskeho parlamentu a novej Európskej komisie. CCBE spustí komunikačnú kampaň, aby bolo v tomto strategickom momente počuť hlas európskych advokátov. Chceme dosiahnuť, aby inštitúcie EÚ vo svojej politickej agende dali prioritu základným pilierom efektívneho súdneho systému, ktorý rešpektuje zásady spravodlivosti, ľudských práv a právneho štátu. Ako základné piliere vnímame právne predpisy EÚ, ktoré rešpektujú kľúčové hodnoty jednotlivých aktérov pri výkone spravodlivosti, primerané zdroje pre súdny systém vrátane účinného systému bezplatnej právnej pomoci, komplexné vzdelávanie pre právnické profesie, správnu implementáciu procesných záruk v trestných veciach a v neposlednom rade širšie chápanie a uznanie dôležitosti nezávislosti advokácie.

Aké ďalšie témy budú v centre pozornosti CCBE?

Tento rok vstupuje do svojej poslednej fázy práca Rady Európy na dohovore o ochrane advokátov. Je nevyhnutné, aby celá európska advokácia, najmä prostredníctvom CCBE, prispela k tomu, že výsledok tejto práce naplní očakávania. Keď bude dohovor prijatý, advokáti by mali jednotne stáť za týmto projektom, aby sa zabezpečila rýchla ratifikácia dohovoru čo najväčším počtom krajín.

Nesmieme nikdy poľaviť ani v úsilí o ochranu mlčanlivosti, najmä v rámci boja proti praniu špinavých peňazí, v daňových záležitostiach, alebo v oblasti dohľadu zo strany štátu. CCBE veľmi pozorne sleduje vývoj v týchto oblastiach a intervenuje ako tretia strana v dôležitých konaniach pred ESĽP a SD EÚ, ktoré by mohli mať za následok obmedzenie rozsahu mlčanlivosti v celej Európe. Je dôležité pamätať, že mlčanlivosť nie je právom alebo výsadou advokátov, ale výlučne základným a nevyhnutným právom občanov, ktoré je potrebné brániť za každú cenu aj tam, kde sa používajú moderné technológie čoraz viac prenikajúce do právneho sveta. To je ďalšia dôležitá téma. CCBE vždy uznávala potenciál systémov umelej inteligencie zmeniť prácu sudcov a advokátov. Je potrebné jasne definovať červené čiary, ktoré sa nesmú prekročiť, a ktoré v konečnom dôsledku poslúžia ako usmernenia pre vývoj nových technológií. V CCBE pracujeme na vývoji novej príručky o používaní generatívnych nástrojov AI advokátmi. Identifikovali sme aj riziká spojené s AI, najmä pokiaľ ide o dodržiavanie základných práv a riadny výkon spravodlivosti. To je dôvod, prečo sme vždy tvrdili, že používanie nástrojov AI v justícii by sa malo prispôsobiť jej špecifikám, a prečo sa aktívne podieľame na európskom „Akte o umelej inteligencii“, ktorý je v záverečnej fáze rokovaní trialógu.

Počas existencie CCBE sa spektrum jej aktivít značne rozšírilo. Ovplyvňuje to nejako aj fungovanie samotnej organizácie?

CCBE existuje už viac ako 60 rokov a stala sa kľúčovým partnerom pre európske inštitúcie. Nikdy však nesmieme zaspať na vavrínoch a som presvedčený, že je nevyhnutné, aby sa CCBE kriticky zamyslela nad tým, ako funguje. Čoraz častejšie nás žiadajú o radu v mnohých oblastiach aj orgány mimo Európy. Aby sme mohli reagovať na tieto požiadavky, musíme byť v našej činnosti efektívnejší. Pred niekoľkými mesiacmi začalo predsedníctvo CCBE hĺbkové úvahy o dlhodobej stratégii organizácie. Tento rok budeme o týchto otázkach diskutovať na pravidelných stretnutiach s našimi členmi, aby sme definovali stratégiu, s ktorou sa budú môcť stotožniť všetky naše členské advokátske komory.

Najčítanejšie