Bulletin slovenskej advokácie

Povinnosť advokáta finančne vysporiadať vec s klientom (z disciplinárnych rozhodnutí SAK)

Advokát, ktorý ako právny zástupca klienta obdrží od protistrany peňažné prostriedky z titulu klientovi právoplatne priznaného nároku, avšak vec s klientom po skončení zastupovania bezodkladne písomne finančne nevysporiada a len bez odôvodnenia klientovi vyplatí časť prijatej sumy, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 13 AP SAK.

Za finančné vysporiadanie s klientom je možné považovať len riadne písomné vyúčtovanie právneho zastúpenia, ktoré musí byť vykonané bezodkladne po skončení zastúpenia.

Rozhodnutie II. disciplinárneho senátu SAK z 1. decembra 2020, sp. zn. DS II.-12/2020:2274/2019

Dotknuté ustanovenia:

– § 13 Advokátskeho poriadku SAK schváleného konferenciou advokátov 10. júna 2021 /ďalej len „AP SAK“/

Rozhodnutím II. disciplinárneho senátu SAK z 1. decembra 2020, sp. zn. DS II.-12/2020:2274/2019 bol disciplinárne obvinený advokáta /ďalej len „DO advokát“/

uznaný za vinného

z disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože zavinene závažným spôsobom porušil povinnosti advokáta podľa § 13 AP SAK,

tým, že

ako právny zástupca žalobcu, pána A. B. v konaní vedenom na okresnom súde, ktoré bolo právoplatne skončené rozsudkom krajského súdu zo dňa 24. 05. 2018, obdržal od neúspešnej sporovej strany (žalovaného) v bližšie neurčenom období pred 14. 08. 2018 finančné prostriedky z titulu žalobcovi priznaného nároku v bližšie neurčenej výške, napriek tomu však po skončení zastupovania vec s klientom finančne nevysporiadal a bez odôvodnenia mu len dňa 14. 08. 2018 vyplatil sumu vo výške 7 850,81 eur,

za čo mu bolo uložené

podľa § 56 ods. 2 písm. c) ZoA disciplinárne opatrenie – peňažná pokuta vo výške 200 eur.

Podľa § 57 ods. 5 zákona o advokácii bola DO advokátovi uložená povinnosť zaplatiť na účet SAK paušálne náklady disciplinárneho konania vo výške 580 eur v lehote do 15 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Z odôvodnenia:

Z obsahu spisu senát po skutkovej stránke zistil, že DO advokát sťažovateľa ako žalobcu zastupoval v súdnom konaní vedenom na okresnom súde ako aj v následnom odvolacom konaní vedenom na krajskom súde, o zaplatenie sumy 7 000 eur s príslušenstvom.

V konaní nebolo sporné, že vec bola právoplatne skončená rozsudkom okresného súdu zo dňa 21. 03. 2018 v spojení s rozsudkom krajského súdu zo dňa 24. 05. 2018 s tým, že žalobca bol v konaní v plnej miere úspešný. DO nepoprel, že v období pred 14. 08. 2018 obdržal plnenie od protistrany z titulu judikovaného nároku v bližšie nešpecifikovanej výške, pričom následne dňa 14. 08. 2018 vyplatil sťažovateľovi sumu vo výške 7 850,81 eur bez toho, aby so sťažovateľom ako svojím klientom vec písomne finančne vysporiadal.

Po právnej stránke disciplinárny senát uvádza, že u disciplinárne obvineného došlo k porušeniu § 13 AP SAK, tým, že DO po skončení zastúpenia vec so sťažovateľom ako svojím klientom písomne finančne nevysporiadal.

  Skutočnosť, že DO mal podľa jeho vyjadrení voči sťažovateľovi ďalšie pohľadávky alebo správanie sťažovateľa voči DO, ho žiadnym spôsobom nezbavuje povinnosti vec po skončení zastupovania s klientom finančne vysporiadať, a to v písomnej forme.

  Tejto povinnosti by DO nezbavila ani údajná ústna dohoda o finančnom vyúčtovaní a vyplatení sumy 7 550,81 eur vychádzajúce z tejto dohody, na ktorú sa odvolával DO, ktorá však v konaní nebola preukázaná. Disciplinárny senát dáva do pozornosti, že DO sťažovateľovi vôbec neoznámil ani skutočnosť, akú presnú sumu v jeho mene prevzal.

DO v tejto súvislosti neuniesol dôkazné bremeno za ním tvrdené skutočnosti, najmä nebolo nijakým spôsobom preukázané, že po skončení zastupovania bezodkladne riadne vec písomne finančne vysporiadal so sťažovateľom ako svojím klientom. Dôkazné bremeno je v tomto prípade vždy na advokátovi, ktorý ho neuniesol.

Za finančné vysporiadanie je možné považovať len riadne písomné vyúčtovanie právneho zastúpenia, ktoré musí byť vykonané bezodkladne po skončení zastúpenia. K splneniu uvedenej povinnosti v tomto prípade nedošlo.

Nemožno ponechať bez povšimnutia, že DO vo vyjadrení zo dňa 25. 11. 2020 sám dospel k záveru, že porušil advokátske predpisy s tým, že si vzájomné práva a povinnosti týkajúce sa trov konania neupravil písomným spôsobom, teda uznal svoju vinu za spáchanie disciplinárneho previnenia.

Pri rozhodovaní o druhu disciplinárneho opatrenia senát prihliadol na všetky okolnosti prípadu, postoj DO k skutku kladenému mu za vinu, na rozsah a povahu porušenej povinnosti, spôsob konania, následok disciplinárneho previnenia, mieru zavinenia ako aj na osobu DO.

Disciplinárny senát pri rozhodovaní o výške peňažnej pokuty vzal do úvahy aj postoj DO, ktorý si uvedomil nesprávnosť svojho konania a prejavil snahu o nápravu a ponaučenie pre jeho ďalšie pôsobenie ako advokáta, teda čiastočne bola výchovná funkcia naplnená už samotným vedením disciplinárneho konania voči DO. Senát má za to, že uloženie disciplinárneho opatrenia vo forme peňažnej pokuty je primerané zavineniu DO. Pri rozhodovaní o výške peňažnej pokuty disciplinárny senát posudzoval primeranosť výšky pokuty druhu disciplinárneho previnenia a následku disciplinárneho previnenia. Peňažná pokuta pri minimálnej hranici sadzby vyjadruje možnosť budúcej nápravy DO, zároveň jej výška musí pôsobiť na DO sankčne a represívne, aby viedla k riadnemu plneniu si svojich stavovských povinností advokáta, najmä povinnosti vec písomne finančne vysporiadať s klientom po skončení zastupovania.

(Rozhodnutie je redakčne krátené, upravované a doplnené o odkazy na citované ustanovenia pod textom.)

Právnu vetu a rozhodnutie spracovala:

Mgr. Tatiana Frištiková

advokátka

Najčítanejšie