Bulletin slovenskej advokácie

Povinnosť advokáta informovať klienta o doručení súdneho rozhodnutia a podať voči nemu opravný prostriedok (z disciplinárnych rozhodnutí SAK)

Advokát, ktorý vo veci zastupovania klienta neinformuje klienta o doručení rozsudku, ktorým bola klientovi uložená povinnosť zaplatiť protistrane peňažnú čiastku, ani nepodá proti tomuto rozsudku odvolanie v zákonom stanovenej lehote, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené § 18 ods. 1, 2 ZoA, § 6 ods. 1 písm. a) AP SAK.

Rozhodnutie IV. disciplinárneho senátu SAK z 21. októbra 2020, sp. zn. DS. IV. – 44/2020:600/2020

Dotknuté ustanovenia:

§ 18 ods. 1, 2 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v platnom znení (ďalej len „ZoA“),

– § 6 ods. 1 písm. a) Advokátskeho poriadku SAK schváleného konferenciou advokátov 10. júna 2017 (ďalej len „AP SAK“)

Rozhodnutím IV. disciplinárneho senátu SAK z 21. októbra 2020, sp. zn. DS. IV. – 44/2020:600/2020 bol disciplinárne obvinený advokát (ďalej len „DO advokát“)

uznaný za vinného

z disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože zavinene závažným spôsobom porušil povinnosti advokáta podľa § 18 ods. 1, 2 ZoA, § 6 ods. 1 písm. a) AP SAK,

tým, že

– vo veci zastupovania svojej klientky A. B. neinformoval klientku o doručení rozsudku okresného súdu zo dňa 26. 11. 2018, ktorý mu bol doručený 07. 02. 2019, a ktorým prvoinštančný súd uložil klientke povinnosť zaplatiť protistrane istinu vo výške 1 358 eur spolu s príslušenstvom,

– vo veci zastupovania svojej klientky A. B. nepodal v zákonnej v lehote za klientku odvolanie voči rozsudku okresného súdu zo dňa 26. 11. 2018, ktorý mu bol doručený 07. 02. 2019,

za čo mu bolo uložené

podľa § 56 ods. 2 písm. c) ZoA disciplinárne opatrenie – peňažná pokuta vo výške 200 eur.

Podľa § 57 ods. 5 ZoA bola DO advokátovi uložená povinnosť zaplatiť na účet SAK paušálne náklady disciplinárneho konania vo výške 580 eur v lehote do 15 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Z odôvodnenia:

Spornou skutočnosťou bolo, či DO informoval klientku o doručení rozsudku zo dňa 26. 11. 2018 v predmetnej právnej veci, ktorý mu bol doručený dňa 07. 02. 2019. DO uviedol, že klientku o tomto rozsudku informoval prostredníctvom poštovej zásielky zasielanej obyčajnou poštou, t. j. bez doručenky. Toto tvrdenie DO nebolo podporené žiadnym iným dôkazom vykonaným v disciplinárnom konaní.

Disciplinárny senát nepovažoval za postačujúce iba samotné tvrdenie DO o tom, že klientku o doručení rozsudku informoval. Je potrebné poukázať, že advokát vo všeobecnosti by mal dbať na to, aby vedel v prípade pochybností preukázať riadne plnenie svojich povinností. V tomto prípade to znamená, že advokát by si mal riadne viesť klientsky spis a súvisiacu dokumentáciu, aby mal v každom okamihu prehľad o podstatných skutočnostiach v súvislosti s vecou, ako aj, že splnenie svojich povinností voči klientovi by mal mať v zásade zaznamenané písomne (doručenkou, záznamom z porady, e-mailom a pod.).

Za takéhoto stavu disciplinárny senát považoval za preukázané, že DO neinformoval klientku o doručení rozsudku okresného súdu zo dňa 26. 11. 2018, ktorý mu bol doručený dňa 07. 02. 2019, teda, že skutok sa stal a že ho spáchal DO.

Pokiaľ ide o ďalší skutok, v konaní nebolo spornou skutočnosťou, či DO podal v zákonnej lehote v predmetnej veci odvolanie voči rozsudku. DO sám uviedol, že toto odvolanie nepodal a spornou skutočnosťou preto bolo iba to, či tento skutok napĺňa znaky disciplinárneho previnenia.

Vo vzťahu ku skutku, spočívajúcom v neinformovaní klientky o doručení rozsudku, je potrebné uviesť, že advokátovi z § 6 ods. 1 písm. a) AP SAK vyplýva povinnosť informovať klienta, ako postupuje pri vybavovaní veci a posielať klientovi všetky písomnosti, z ktorých pre klienta vyplývajú práva a povinnosti, ak sa s klientom písomne nedohodne inak.

V tomto prípade žiadna písomná dohoda medzi DO a klientkou, ktorá by zbavovala DO povinností podľa § 6 ods. 1 písm. a) AP SAK nebola tvrdená ani preukázaná. Zároveň nie sú pochybnosti o tom, že predmetný rozsudok je písomnosťou, ktoré je advokát povinný poslať klientovi podľa § 6 ods. 1 písm. a) AP SAK. Keďže DO o rozsudku neinformoval klientku, došlo k porušeniu jeho povinnosti podľa § 6 ods. 1 písm. a) AP SAK.

Disciplinárny senát sa ďalej stotožnil aj s tvrdením navrhovateľky v návrhu na začatie disciplinárneho konania, podľa ktorého tento skutok zakladá aj porušenie povinnosti podľa § 18 ods. 2 ZoA. Podľa tohto ustanovenia je advokát povinný konať v súlade s odbornou starostlivosťou. Podľa názoru disciplinárneho senátu nejde o konanie s odbornou starostlivosťou v prípade, ak advokát neinformuje klienta o doručení rozsudku.

Vo vzťahu ku skutku, spočívajúcom v nepodaní odvolania, DO uviedol, že nedostal pokyn od sťažovateľky podať voči predmetnému rozsudku odvolanie, resp., že odvolanie by bolo z finančného hľadiska v neprospech sťažovateľky.

Je potrebné konštatovať, že v prípade absencie pokynu klienta je advokát povinný podať riadny opravný prostriedok na ochranu a presadzovanie práv a záujmov klienta. V prejednávanej veci bolo povinnosťou advokáta podať odvolanie. IV. disciplinárny senát vo svojej rozhodovacej činnosti v obdobnej veci uviedol, že odvolanie predstavuje riadny opravný prostriedok proti rozhodnutiu súdu prvej inštancie a je závažným procesným úkonom, prostredníctvom ktorého strana sporu (klient) realizuje svoje dispozičné oprávnenie disponovať s konaním (rozhodnutie IV. disciplinárneho senátu zo dňa 20. 05. 2014, sp. zn.: DS IV.-104/13:1025/2013).

Disciplinárny senát poukázal na rozhodnutie X. disciplinárneho senátu zo dňa 18. 08. 2008, sp. zn. DS X.-57/07:1241/07, ktoré uviedla v návrhu navrhovateľka a vychádza z obdobného skutkového stavu ako v prejednávanom prípade. Disciplinárny senát preto nemá dôvod sa odchýliť od podstatných záverov v ňom vyslovených.

Rozhodnutie je redakčne krátené, upravované a doplnené o odkazy na citované ustanovenia pod textom.

Právnu vetu a rozhodnutie spracovala:

Mgr. Tatiana Frištiková

advokátka

Najčítanejšie