Bulletin slovenskej advokácie

Povinnosť advokáta odmietnuť poskytnutie právnych služieb z dôvodu možného zvýhodnenia klienta informáciou o bývalom klientovi (z disciplinárnych rozhodnutí ČAK)

Je disciplinárnym previnením advokáta, ak po tom, čo zastupuje klientku ako obvinenú v trestnom konaní pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, neskôr prevezme právne zastúpenie bývalého partnera klientky v konaní o úpravu starostlivosti a vyživovacej povinnosti k maloletému dieťaťu, ktorého matkou je jeho bývalá klientka.

Rozhodnutie disciplinárneho senátu disciplinárnej komisie

Českej advokátskej komory zo dňa 29. júna 2023, sp. zn.K 40/2023[1]

Dotknuté ustanovenia:

– § 17, § 19 ods. 1 písm. c) zákona č. 85/1996 Sb., o advokácii

– čl. 4 ods. 1 uznesenia predstavenstva Českej advokátskej komory č. 1/1997 Vestníka zo dňa 31. 10. 1996, ktorým sa stanovia pravidlá profesionálnej etiky a pravidlá súťaže advokátov Českej republiky (etický kódex) v platnom znení (ďalej len „Etický kódex“)

obdobné ustanovenia slovenských právnych predpisov: § 18 ods. 3, § 21 písm. d) zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii v platnom znení

Disciplinárny senát uznal disciplinárne obvineného advokáta za vinného z disciplinárneho previnenia, ktorého sa dopustil

tým, že

hoci na základe plnej moci udelenej zo strany pani Ž. S. na zastupovanie v trestnom konaní vedenom na Okresnom súde pre P. až do výpovede plnej moci doručenej do jeho dátovej schránky dňa 14. 8. 2020, t. j. v rokoch 2019 – 2020, vykonával obhajobu pani Ž. S. v trestnom konaní vedenom proti nej pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 274 ods. 1 trestného zákonníka, ktorého sa mala dopustiť tým, že dňa 29. 3. 2019 v čase okolo 13 hod. v P. riadila motorové vozidlo, a to po predchádzajúcej aplikácii pervitínu, v rámci ktorej sa dozvedel citlivé informácie, že po dosiahnutí plnoletosti riadila motorové vozidlo pod vplyvom THC a že u nej bola v čase spáchania činu preukázaná prítomnosť metamfetamínu a amfetamínu v koncentrácii 184 ng/ml a 10 ng/ml, najneskôr dňa 22. 1. 2022 prevzal právne zastúpenie jej bývalého partnera, pána R. F., ako navrhovateľa v konaní vedenom na Okresnom súde pre P. vo veci úpravy starostlivosti a výživného pre maloletého K. S., ktorého matkou a účastníčkou konania je Ž. S.,

čím porušil

§ 17, § 19 ods. 1 písm. c) zákona o advokácii a čl. 4 ods. 1 Etického kódexu.

Uložené disciplinárne opatrenie – pokuta vo výške 20 000 Kč.

Z odôvodnenia:

Vzťah advokáta a klienta sa netýka iba toho, že advokát poskytuje odbornú právnu službu. Ide v skutočnosti o vysoko dôverný vzťah, v rámci ktorého sa advokát dozvedá množstvo citlivých, a dokonca proti klientovi zneužiteľných informácií, spôsobilých iného zvýhodniť. Právom preto klient očakáva, že je chránený povinnosťou mlčanlivosti advokáta, a rovnako tak očakáva, že sa nedostane ani v budúcnosti do situácie, kedy by sa musel obávať, že advokát by proti nemu mohol nejakú informáciu zneužiť. To je vo vzťahu klient – advokát samozrejmou charakteristikou, a tak len teoretická možnosť zneužitia informácie poskytnutím výhody inému proti bývalému klientovi je preto vylúčená § 19 ods. 1 písm. c) zákona o advokácii. Porušenie tohto ustanovenia je potrebné hodnotiť ako vážne a natoľko závažné, že sú rozhodne splnené podmienky kvalifikácie konania disciplinárne obvineného ako disciplinárneho previnenia.​

Vystavenie bývalého klienta obave, že by proti nemu mohla byť zneužitá konkrétna informácia, resp. že by takáto informácia mohla iného účastníka neoprávnene zvýhodniť tým, že jeho bývalý obhajca neodmietne takej osobe poskytnúť právnu službu, zároveň znižuje dôstojnosť advokátskeho stavu, a je teda namieste aj použitie § 17 zákona o advokácii v spojení s č. 4 ods. 1 Etického kódexu.

Na obhajobu disciplinárne obvineného, že on sám žiadnu informáciu voči bývalej klientke nezneužil, disciplinárny senát zastáva názor, že porušenie § 19 ods. 1 písm. c) je tzv. ohrozovacím deliktom. Stačí len možnosť, že by určitá informácia mohla toho, kto o zastúpenie žiada, zvýhodniť, a advokát je povinný bez ďalšieho zastúpenie odmietnuť. Na naplnenie skutkovej podstaty takého previnenia stačí naplnenie dvoch znakov. Jednak je potrebné preukázať, že bývalý advokát disponuje úplne konkrétnymi informáciami, a preukázať, že takéto konkrétne informácie by boli oprávnené ďalšiu osobu neoprávnene zvýhodniť. To v tejto veci splnené bolo.

Informácia, že matka maloletého bola stíhaná a žalovaná pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a že po dosiahnutí plnoletosti riadila motorové vozidlo pod vplyvom THC, sú úplne konkrétne a sú spôsobilé neoprávnene iného zvýhodniť. V tomto smere nemožno odhliadnuť od praktických skúseností advokátov so zastupovaním v opatrovníckych veciach, v ktorých sa jeden z rodičov snaží získať maloleté dieťa do svojej starostlivosti. Je takmer pravidlom, že pokiaľ rodičia nie sú dohodnutí, potom ide medzi nimi často o zásadný stret. Ten, kto sa o dieťa usiluje, sa snaží diskvalifikovať druhého rodiča ako vhodného vychovávateľa. Bolo teda predvídateľné, že používanie omamných látok zo strany matky by sa mohlo vo veci preberať. Skutočne sa tak stalo a ani sám disciplinárne obvinený sa rozoberaniu tejto témy vo veci nevyhol.

Rozhodnutie je redakčne krátené, upravované a doplnené o odkazy na citované ustanovenia pod textom

Právnu vetu a rozhodnutie preložila a spracovala:

Mgr. Tatiana Frištiková
advokátka


[1] preložené a spracované podľa Vrábliková, P.: Z kárné praxe. In: Bulletin advokacie, č. 11/2023, s. 53 – 54

Najčítanejšie