Bulletin slovenskej advokácie

Povinnosť advokáta odpovedať klientovi na sťažnosť o prešetrenie postupu advokátskeho koncipienta (z diciplinárnych rozhodnutí SAK)

Advokát, ktorý vo veci zastupovania klienta písomne neodpovedá na e-mailové dopyty klienta, súvisiace s postupom advokátskeho koncipienta pri poskytovaní právnych služieb, ale na ich vybavenie poverí dotknutého advokátskeho koncipienta, a zároveň riadne a včas nedoručí klientovi rozsudok krajského súdu, ktorý je klientovi doručený až na základe jeho výzvy, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené § 18 ods. 1, 2 ZoA, § 6 ods. 1 písm. a), c) AP SAK.

Advokát môže vykonávaním jednotlivých úkonov právnych služieb, ako aj samotnou komunikáciou s klientom poveriť advokátskeho koncipienta, avšak taký postup je absolútne vylúčený v prípade, ak ide o interné prešetrovanie sťažnosti klienta na činnosť advokátskeho koncipienta v konkrétnej právnej veci.

Rozhodnutie VI. disciplinárneho senátu SAK z 1. októbra 2021, sp. zn. DS VI.-76/2020:903/2020

Dotknuté ustanovenia:

§ 18 ods. 3 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v platnom znení /ďalej len „ZoA“/,

– § 6 ods. 1 písm. a), c) Advokátskeho poriadku SAK schváleného konferenciou advokátov 10. júna 2017 /ďalej len „AP SAK“/

Rozhodnutím VI. disciplinárneho senátu SAK z 1. októbra 2021, sp. zn. DS VI.-76/2020:903/2020 bol disciplinárne obvinený advokáta /ďalej len „DO advokát“/

uznaný za vinného

z disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože zavinene závažným spôsobom porušil povinnosti advokáta podľa § 18 ods. 1, 2 ZoA, § 6 ods. 1 písm. a), c) AP SAK,

tým, že

vo veci zastupovania svojej klientky A. B. v konaní o náhradu škody z ublíženia na zdraví vedenom na okresnom súde,

a) písomne neodpovedal na e-mailové dopyty sťažovateľky súvisiace s poskytovaním právnych služieb zo dňa 27. 11. 2019 a 02. 12. 2019,

b) po tom, čo bol advokátskej kancelárii dňa 06. 11. 2019 doručený rozsudok krajského súdu zo dňa 24. 09. 2019 nezabezpečil, aby bol klientke tento rozsudok riadne a včas doručený, pretože rozsudok jej bol doručený až dňa 02. 12. 2019 na základe jej výzvy,

za čo mu bolo uložené

podľa § 56 ods. 2 písm. c) ZoA disciplinárne opatrenie – peňažná pokuta vo výške 2 000 eur.

Podľa § 57 ods. 5 ZoA bola DO advokátovi uložená povinnosť zaplatiť na účet SAK paušálne náklady disciplinárneho konania vo výške 623 eur v lehote do 15 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Z odôvodnenia:

Z vykonaného dokazovania mal disciplinárny senát za preukázané, že skutky uvedené v návrhu sa stali, sú disciplinárnymi previneniami.

V prvom rade je potrebné uviesť, že emaily sťažovateľky z 27. 11. 2019 a 2. 12. 2019 boli adresované DO ako advokátovi konajúcemu v mene príslušnej obchodnej spoločnosti, v rámci ktorej tento vykonáva svoju advokátsku činnosť. Skutočnosť, že email sťažovateľky z 27. 11. 2019 bol adresovaný výlučne DO, pričom v jeho obsahu sťažovateľka vyjadrila nespokojnosť s komunikáciou s advokátskym koncipientom DO je zrejmé aj z odpovede na tento email advokátskym koncipientom dňa 29. 11. 2019. Advokátsky koncipient v odpovedi zaslanej sťažovateľke konštatuje, že na základe jej sťažnosti adresovanej DO bola v určitom smere zjednaná náprava. V uvedenom smere nemôže obstáť obrana DO, že na email sťažovateľky odpovedal hneď 27. 11. 2019 osobne tak, že spornú komunikáciu prejedná s advokátskym koncipientom, pričom o výsledku bude sťažovateľka informovaná.

Je síce pravdou, že advokát môže vykonávaním jednotlivých úkonov právnych služieb, ako aj samotnou komunikáciou s klientom poveriť advokátskeho koncipienta, disciplinárny senát však zastáva názor, že taký postup je absolútne vylúčený v prípade, ak ide o interné prešetrovanie sťažnosti klienta na činnosť advokátskeho koncipienta v konkrétnej právnej veci. Disciplinárne previnenie sa javí o to explicitnejšie, že sťažovateľke ohľadom prešetrenia jej sťažnosti formulovanej v emaily z 27. 11. 2019 odpovedal práve ten advokátsky koncipient, proti ktorému sťažnosť smerovala.

Disciplinárny senát následne totožným spôsobom posúdil aj neodpovedanie DO na email sťažovateľky z 2. 12. 2019, v ktorom išlo taktiež o sťažnosť na postup advokátskeho koncipienta DO v súvislosti s nedoručením rozsudku krajského súdu. Pokiaľ teda sťažovateľka v emaile z 2. 12. 2019 žiadala DO interne prešetriť postup advokátskeho koncipienta súvisiaci so zabezpečením doručenia rozsudku krajského súdu sťažovateľke, DO od tejto chvíle zaťažovala povinnosť sťažovateľku o výsledku takého prešetrenia písomne, respektíve emailom informovať.

Z dôvodu, že námietky sťažovateľky formulované v jej emailoch z 27. 11. 2019 a 2. 12. 2019 adresovaných DO smerovali výlučne k nespokojnosti s poskytovaním právnych služieb prostredníctvom advokátskeho koncipienta, nemôže obstáť obrana DO, že pokiaľ advokát vykonáva svoju činnosť prostredníctvom obchodnej spoločnosti, tak nie je nevyhnutné, aby osobne odpovedal na dopyty každého klienta, keďže takúto povinnosť má výlučne dotknutá obchodná spoločnosť prostredníctvom osôb zúčastnených na jej činnosti. Aj keď za určitých okolností je možné pripustiť taký výklad § 6 ods. 1 písm. c) AP SAK, že na niektoré dopyty klientov sú oprávnení odpovedať aj advokátski koncipienti, uvedené neplatí v prípadoch, ak sa písomné dopyty klientov týkajú práve nespokojnosti s činnosťou osôb, prostredníctvom ktorých advokát zabezpečuje poskytovanie právnych služieb. Z uvedeného dôvodu je potom náležité použiť doslovný výklad predmetného ustanovenia, keďže akákoľvek extenzívna interpretácia by v konkrétnom prípade bola rozpore s jeho účelom.

Rozhodnutie je redakčne krátené, upravované a doplnené o odkazy na citované ustanovenia pod textom.

Právnu vetu a rozhodnutie spracovala:

Mgr. Tatiana Frištiková

advokátka

Najčítanejšie