Bulletin slovenskej advokácie

Povinnosť advokáta postupovať s odbornou starostlivosťou – neodkladné úkony po skončení zastupovania

Advokát, ktorý pri poskytovaní právnej služby klientovi až po podaní žaloby o náhradu škody voči štátu pre nesprávny úradný postup a nezákonné rozhodnutie podá v zastúpení klienta žiadosť o predbežné prerokovanie nároku, ktorá navyše neobsahuje základné podstatné náležitosti podľa zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, a po vypovedaní splnomocnenia klientovi nezastúpi klienta na vytýčenom pojednávaní bez toho, aby zistil, či klient urobí potrebné opatrenia a bez toho, aby mu klient oznámil, že na zastúpení na pojednávaní netrvá, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené § 18 ods. 1, 2, § 22 ods. 5 zákona o advokácii, § 2 ods. 1, § 5 ods. 1, § 6 ods. 1 písm. a) Advokátskeho poriadku SAK.

Rozhodnutie VIII. disciplinárneho senátu SAK z 20. apríla 2021, sp. zn. DS VIII.-48/2019:2901/2018

Dotknuté ustanovenia:

§ 18 ods. 1, 2, § 22 ods. 5 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v platnom znení /ďalej len „ZoA“/,

– § 2 ods. 1, § 5 ods. 1, § 6 ods. 1 písm. a) Advokátskeho poriadku SAK schváleného konferenciou advokátov 10. júna 2017 /ďalej len „AP SAK“/

Rozhodnutím VIII. disciplinárneho senátu SAK z 20. apríla 2021, sp. zn. DS VIII.-48/2019:2901/2018 bol disciplinárne obvinený advokát /ďalej len „DO advokát“/

uznaný za vinného

z disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože zavinene závažným spôsobom porušil povinnosti advokáta podľa § 18 ods. 1, 2, § 22 ods. 5 ZoA, § 2 ods. 1, § 5 ods. 1, § 6 ods. 1 písm. a) AP SAK,

tým, že

ako advokát pri poskytovaní právnej služby svojmu klientovi A. B.,

1.) až po podaní žaloby zo dňa 27. 6. 2016 o náhradu škody voči Slovenskej republike pre nesprávny úradný postup a nezákonné rozhodnutie okresného súdu, ktorú podal v zastúpení menovaného, podal v zastúpení menovaného následne dňa 6. 10. 2017 Ministerstvu spravodlivosti SR žiadosť o predbežné prerokovanie nároku menovaného uplatneného predmetnou žalobou, a teda konal postupom v rozpore s § 6, § 9, § 15 ods. 1 a § 16 ods. 4 zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, pričom táto žiadosť o predbežné prerokovanie nároku neobsahovala základné podstatné náležitosti predpísané § 16 ods. 1 zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci,

2.) po tom, ako klientovi doručil vypovedanie splnomocnenia zo dňa 9. 10. 2017 na zastupovanie menovaného klienta v konaní vedenom okresným súdom, nezastúpil menovaného na pojednávaní vytýčenom v predmetnej veci na 16. 10. 2017 bez toho, aby zistil, či klient urobí potrebné opatrenia a bez toho, aby mu klient oznámil, že na zastúpení na pojednávaní netrvá,

za čo mu bolo uložené

podľa § 56 ods. 2 písm. c) ZoA disciplinárne opatrenie – peňažná pokuta v sume 100 eur.

Podľa § 57 ods. 5 ZoA bola DO advokátke uložená povinnosť zaplatiť na účet SAK paušálne náklady disciplinárneho konania vo výške 623 eur v lehote do 15 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Z odôvodnenia:

Ku skutku 1 návrhu na začatie disciplinárneho konania zo dňa 5. 9. 2019 disciplinárny senát uviedol, že DO advokát pri podaní žaloby o náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom na okresnom súde ani v následnom konaní nekonal s náležitou odbornou starostlivosťou. DO advokát až po uplynutí viac ako jedného roka po podaní predmetnej žaloby vo veci samej podal v zastúpení sťažovateľa dňa 6. 10. 2017 na MS SR žiadosť o predbežné prerokovanie nároku menovaného uplatneného predmetnou žalobou, a teda konal postupom v rozpore s § 6, § 9, § 15 ods. 1 a § 16 ods. 4 zákona č. 514/2003 Z. z., pričom táto žiadosť o predbežné prerokovanie nároku celkom zjavne neobsahovala základné podstatné náležitosti predpísané § 16 ods. 1 zákona č. 514/2003 Z. z. Bolo jednoznačne preukázané, že DO advokát požiadal MS SR o predbežné prerokovanie nároku sťažovateľa dňa 6. 10. 2017 t. j. viac ako rok po podaní žaloby o náhradu škody voči Slovenskej republike pre nesprávny úradný postup a nezákonné rozhodnutie, ktorú ako právny zástupca sťažovateľa DO advokát podal dňa 27. 6. 2016.

V konaní nebolo preukázané tvrdenie DO advokáta, že pri príprave a podaní žaloby o náhradu škody pre nesprávny úradný postup a nezákonné rozhodnutie vychádzal z toho, že žiadosť o predbežné prerokovanie nároku bol MS SR doručený sťažovateľom. Disciplinárny senát neprihliadol na obranu DO advokáta, že predmetnú žalobu na náhradu škody podával na nátlak sťažovateľa aj napriek tomu, že bol presvedčený o jej neúspešnosti a o uvedenom mal sťažovateľa informovať. Disciplinárny senát mal teda za preukázané, že DO advokát pri podaní žaloby o náhradu škody nekonal s náležitou odbornou starostlivosťou a konal postupom v rozpore s ustanoveniami zákona č. 514/2003 Z. z.

Ku skutku 2 návrhu na začatie disciplinárneho konania zo dňa 5. 9. 2019 disciplinárny senát mal za preukázané, že DO advokát po vypovedaní plnej moci zo dňa 9. 10. 2017 nezastúpil sťažovateľa na pojednávaní dňa 16. 10. 2017 v konaní vedenom okresným súdom, hoci tak podľa § 22 ods. 5 ZoA urobiť musel. V tejto súvislosti DO advokát nepreukázal, že by sa s klientom dohodol, že na jeho osobnej účasti klient netrvá, ako mu to predmetné ustanovenie ZoA ukladá. DO advokát tento skutok nakoniec ani nepoprel, a navyše vo vyjadrení k sťažnosti a na pojednávaní dňa 20. 4. 2021 uviedol iný dôvod vypovedania splnomocnenia ako uviedol vo vypovedaní splnomocnenia.

Rozhodnutie je redakčne krátené, upravované a doplnené o odkazy na citované ustanovenia pod textom.

Právnu vetu a rozhodnutie spracovala:

Mgr. Tatiana Frištiková

advokátka

Najčítanejšie