Bulletin slovenskej advokácie

Povinnosť advokáta pri autorizácii zmluvy o prevode nehnuteľnosti

Advokát, ktorý autorizuje darovaciu zmluvu na prevod nehnuteľnosti bez toho, aby bol advokát prítomný pri jej podpisovaní všetkými účastníkmi zmluvy, bez žiadosti a udelenia súhlasu na spracovanie osobných údajov advokátom zo strany všetkých účastníkov zmluvy, bez zistenia totožnosti všetkých účastníkov zmluvy a bez riadneho posúdenia okolností, za akých účastníci zmluvu podpisujú, v akých podmienkach a v akom rozpoložení a navyše, do zmluvy uvedie nepravdivý údaj o jeho splnomocnení na spracovanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti zo strany všetkých účastníkov zmluvy, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § podľa § 1a ods. 1, §, 1b ods. 1, § 18 ods. 3 ZoA, čl. 2, čl. 5, čl. 11, čl. 16 Uznesenia Predsedníctva SAK č. 3/13/2009 zo 7. augusta 2009.

Rozhodnutie I. disciplinárneho senátu SAK z 5. júna 2020, sp. zn. DS I.-1/2020:2658/2019

Dotknuté ustanovenia:

– § 1a ods. 1, §, 1b ods. 1, § 18 ods. 3 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v platnom znení /ďalej len „ZoA“/,

– čl. 2, čl. 5, čl. 11, čl. 16 Uznesenia Predsedníctva SAK č. 3/13/2009 zo 7. augusta 2009

Rozhodnutím I. disciplinárneho senátu SAK z 5. júna 2020, sp. zn. DS I.-1/2020:2658/2019 bol disciplinárne obvinený advokát /ďalej len „DO advokát“/

uznaný za vinného

z disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože zavinene závažným spôsobom porušil povinnosti advokáta podľa § 1a ods. 1, §, 1b ods. 1, § 18 ods. 3 ZoA, čl. 2, čl. 5, čl. 11, čl. 16 Uznesenia Predsedníctva SAK č. 3/13/2009 zo 7. augusta 2009,

tým, že

1.) dňa 3. 5. 2018 autorizoval darovaciu zmluvu zo dňa 23. 2. 2018 a dodatok č. 1 k darovacej zmluve zo dňa 19. 3. 2018 medzi darcami: 1. A. B., 2. B. B., 3. C. B. a obdarovaným D. s. r. o., bez toho, aby bol DO advokát vôbec prítomný pri podpise zmluvy darcami 2. B. B., 3. C. B. a darovaciu zmluvu zo dňa 23. 2. 2018 a dodatok č. 1 k darovacej zmluve zo dňa 19. 3. 2018 autorizoval dňa 3. 5. 2018 bez žiadosti darcu 2. B. B. a darcu 3. C. B.;

2.) dňa 3. 5. 2018 autorizoval darovaciu zmluvu zo dňa 23. 2. 2018 a dodatok č. 1 k darovacej zmluve zo dňa 19. 3. 2018 medzi darcami: 1. A. B., 2. B. B., 3. C. B. a obdarovaným D. s. r. o., bez toho, aby bol DO advokát vôbec prítomný pri podpise zmluvy darcami 2. B. B. a 3. C. B., a teda zmluvu autorizoval bez zistenia totožnosti darcov 2. B. B. a 3. C. B.;

3.) dňa 3. 5. 2018 autorizoval darovaciu zmluvu zo dňa 23. 2. 2018 a dodatok č. 1 k darovacej zmluve zo dňa 19. 3. 2018 medzi darcami: 1. A. B., 2. B. B., 3. C. B. a obdarovaným D. s. r. o., bez toho, aby bol DO advokát vôbec prítomný pri podpise zmluvy darcami 2. B. B. a 3. C. B., bez toho, aby darcovia 1. až 3. vyjadrili svojimi podpismi svoj súhlas so zisťovaním a uchovávaním osobných údajov v Knihe o autorizácii;

4.) dňa 3. 5. 2018 autorizoval darovaciu zmluvu zo dňa 23. 2. 2018 a dodatok č. 1 k darovacej zmluve zo dňa 19. 3. 2018 medzi darcami: 1. A. B., 2. B. B., 3. C. B. a obdarovaným D. s. r. o., bez toho, aby posúdil, za akých okolností darcovia 2. a 3. zmluvu podpisujú, v akých podmienkach a v akom rozpoložení, teda bez toho, aby riadnym spôsobom posúdil, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom a posúdil, či uzatvorením zmluvy nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody;

5.) v čl. V odsek 9 darovacej zmluvy zo dňa 23. 2. 2018, ktorá bola autorizovaná dňa 3. 5. 2018, uviedol: „Táto zmluva bola vyhotovená na požiadanie účastníkov advokátom JUDr. E. F., ktorého zároveň týmto splnomocňujú aj na spracovanie návrhu na vklad vlastníctva ako aj na vykonanie všetkých právnych úkonov súvisiacich s predmetom tejto zmluvy vrátane odstránenia akýchkoľvek nedostatkov, najmä vo forme písomných dodatkov a ich podpísaním v mene všetkých účastníkov tejto zmluvy, ktoré by boli vytknuté zo strany príslušného Okresného úradu odbor katastrálny na základe osobitného rozhodnutia o prerušení konania.“, pričom uvádzal informácie v rozpore so skutkovým stavom, keďže podľa výpovede DO advokáta zo dňa 29. 7. 2019 pred okresným riaditeľstvom PZ v procesnom postavení svedka uviedol, že o vypracovanie darovacej zmluvy zo dňa 23. 2. 2018, ktorá bola autorizovaná dňa 3. 5. 2018 bol požiadaný iba A. B., ktorého zastupoval na základe generálnej plnej moci zo dňa 3. 12. 2015 a samostatné splnomocnenie medzi ním ako advokátom a ostatnými dvoma účastníkmi darovacej zmluvy, menovite s darcom 2. B .B. a darcom 3. C. B. spísané nemal;

za čo mu bolo uložené

podľa § 56 ods. 2 písm. e) ZoA disciplinárne opatrenie – vyčiarknutie zo zoznamu advokátov SAK, pričom výkon tohto disciplinárneho opatrenia sa disciplinárne obvinenému podmienečne odkladá na dobu 18 mesiacov a podľa § 56 ods. 2 písm. c) ZoA disciplinárne opatrenie – peňažná pokuta vo výške 3 000 eur.

 Podľa § 57 ods. 5 zákona o advokácii bola DO advokátovi uložená povinnosť zaplatiť na účet SAK paušálne náklady disciplinárneho konania vo výške 580 eur v lehote do 15 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia.

 Z odôvodnenia:

DO sa ku skutku v celom rozsahu priznal, pričom ten oľutoval a poukázal na neprimeranosť navrhovanej výšky sankcie, vzhľadom na okolnosti, za ktorých ku spáchaniu skutku došlo. DO poukázal na skutočnosť, že on sám sa stal obeťou podvodu v tejto veci a ako svedok bol aj účastníkom trestného konania.

Disciplinárny senát dospel k záveru, že konaním DO došlo k disciplinárnemu previneniu z hľadiska porušenia predpisov o výkone advokácie vrátane interných predpisov SAK, pričom sa skúmaním listín a vypočutím DO stotožnil s tvrdením navrhovateľa o vytýkanom skutku. Po zhodnotení všetkých kritérií a vzhľadom na okolnosti prípadu senát rozhodol o uložení podmienečného trestu vyčiarknutia zo zoznamu advokátov SAK s odkladom na 18 mesiacov a peňažnej pokuty vo výške 3 000 eur, pretože zhodne považoval tento trest za primeraný a spravodlivý vzhľadom na všetky zistené okolnosti prípadu.

Rozhodnutie je redakčne krátené, upravované a doplnené o odkazy na citované ustanovenia pod textom.

 Právnu vetu a rozhodnutie spracovala:

Mgr. Tatiana Frištiková

advokátka

Najčítanejšie