Bulletin slovenskej advokácie

Povinnosť advokáta riadne a včas informovať klienta

Advokát, ktorý ako právny zástupca klienta, ustanovený rozhodnutím Centra právnej pomoci v konaniach vo veci starostlivosti súdu o maloletých, informuje klienta o doručení rozhodnutí odvolacieho súdu až s odstupom šiestich mesiacov od ich doručenia, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 18 ods. 1, 2 ZoA, § 6 ods. 1 písm. a) AP SAK.

Rozhodnutie VII. discip. senátu SAK z 28. septembra 2018, sp. zn. DS VII.-17/2018:2599/2017

Dotknuté ustanovenia:

– § 18 ods. 1, 2 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v platnom znení /ďalej len „ZoA“/,

– § 6 ods. 1 písm. a) Advokátskeho poriadku SAK schváleného konferenciou advokátov 10. júna 2021 /ďalej len „AP SAK“/

Rozhodnutím VII. disciplinárneho senátu SAK z 28. septembra 2018, sp. zn. DS VII.-17/2018:2599/2017 bol disciplinárne obvinený advokát /ďalej len „DO advokát“/

uznaný za vinného

z disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože zavinene závažným spôsobom porušil povinnosti advokáta podľa § 18 ods. 1, 2 ZoA, § 6 ods. 1 písm. a) AP SAK

tým, že

ako právny zástupca ustanovený Centrom právnej pomoci klientovi A. B., na zastupovanie v dvoch súdnych konaniach vo veci starostlivosti súdu o maloletých pred okresným súdom vo veci vedenej pod sp. zn. 7P…. a vo veci vedenej pod sp. zn. 5P….

a) vo veci sp. zn. 5P….. informoval sťažovateľa o rozsudku krajského súdu zo dňa 29.11.2016, ktorý bol advokátovi doručený dňa 9. 1. 2017, až listom zo dňa 10. 07. 2017 doručeným sťažovateľovi dňa 12. 7. 2017,

b) vo veci sp. zn. 7P…. informoval sťažovateľa o rozsudku krajského súdu zo dňa 31. 01. 2017, ktorý bol advokátovi doručený dňa 20. 02. 2017, až listom zo dňa 10. 07. 2017, doručeným sťažovateľovi dňa 12. 7. 2017, čím mu znemožnil využitie ďalších opravných prostriedkov v uvedených veciach.

Podľa § 56 odsek 6 ZoA disciplinárny senát upustil od uloženia disciplinárneho opatrenia.

Podľa § 57 ods. 5 zákona o advokácii bola DO advokátovi uložená povinnosť zaplatiť na účet SAK paušálne náklady disciplinárneho konania vo výške 480 € v lehote do 15 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Z odôvodnenia:

DO sa k návrhu na začatie disciplinárneho konania vyjadril, že na základe rozhodnutia Centra právnej pomoci bol pridelený sťažovateľovi na poskytovanie právnej pomoci v dvoch právnych veciach, ktoré pridelil svojmu advokátskemu koncipientovi. Tento vykonal so sťažovateľom poradu, počas ktorej mu bolo uvedené, že spor je vzhľadom na ustálenú rozhodovaciu prax zjavne bezúspešný, a to aj s poukazom na skoršie zamietavé rozhodnutia súdu v tých istých veciach z dôvodu, že je vo výkone trestu odňatia slobody za úmyselný trestný čin, a zníženie príjmu si privodil vlastným zavinením, a nemožno preto vychádzať z jeho súčasných pomerov vo výkone trestu odňatia slobody. Súd oba návrhy na úpravu práv a povinností k maloletým deťom sťažovateľa zamietol, kde podal DO odvolanie. Ešte predtým bol advokátsky koncipient preukázateľne na porade so sťažovateľom, kde mu bolo vysvetlené, z akých dôvodov mu bol návrh opätovne zamietnutý. Po doručení rozhodnutí súdu druhej inštancie DO podcenil situáciu a rozhodnutia zaslal až s odstupom času. Pochybenie si uvedomuje a mrzí ho to. Snažil sa so sťažovateľom urovnať pochybenie tým, že mu navrhol bezplatné právne zastupovanie, kde by sa opätovne podali návrhy na úpravu práv a povinností k maloletým deťom, pričom by ho zastupoval aj v dovolacom konaní, čo sťažovateľ odmietol. Záverom uviedol, že sťažovateľovi nebola spôsobená žiadna škoda, keďže trovy právneho zastúpenia hradilo Centrum právnej pomoci.

Z výpovede svedka C. D. plynie, že predmetnú vec – zníženie výživného mal pridelenú na vybavovanie on ako advokátsky koncipient. Od začiatku sa ňou zaoberal samostatne, podali žaloby a tie neboli úspešné. Po porade s klientom podali odvolanie, avšak ani to nebolo úspešné. Porady s klientom vykonával sám, a to pred podaním žaloby a po doručení rozhodnutia prvostupňového súdu. Klienta informoval, že v konaní nebude mať úspech, pretože aj v minulosti podával obdobný návrh a poznal rozhodovaciu prax súdov v tom, že k zníženiu príjmu otca došlo v dôsledku jeho odsúdenia za úmyselný trestný čin, čo súdy vykladajú ako skutočnosť, že otec sám prispel k zníženiu príjmu. Po doručení rozhodnutia odvolacieho súdu tieto zostali v kancelárii bez toho, aby ich následne odoslali klientovi. Nebolo to úmyselné, bolo to jeho pochybenie, pretože mu to školiteľ pridelil. Pre odstup času nevedel uviesť, z akého podnetu na túto chybu prišiel a ihneď oba rozsudky poslal klientovi. Mal vedomosť o tom, že sťažovateľovi bolo ponúknuté, že ho ich kancelária bude zastupovať bezplatne pri podaní žaloby, ale to bolo odmietnuté. Zjednal nápravu v pracovných návykoch, školiteľ ho upozornil na pochybenie a požiadal, aby sa v budúcnosti viac sústredil na svoje povinnosti.

Senát dospel k záveru, že disciplinárne obvinený svojím konaním, ktoré je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia, porušil základné povinnosti advokáta, ktoré sú uvedené v § 18 odseku 1, 2 ZoA a § 6 odsek 1 písmeno a/ AP SAK.

Advokát nevykonával svoje povinnosti svedomito, keď po tom, čo mu boli doručené rozsudky krajského súdu, tieto neodoslal bez zbytočného odkladu sťažovateľovi. Uvedený nedostatok napravil až s odstupom času listom o zaslaní rozhodnutí z 10. 07. 2017, čím naplnil objektívnu stránku disciplinárneho previnenia.

Hoci z vykonaného dokazovania vyplynulo, že k zanedbaniu povinnosti došlo zo strany advokátskeho koncipienta, ktorému bol prípad zverený, senát sa postavil za stanovisko, že z hľadiska subjektívnej stránky DO konal vo vedomej nedbanlivosti, keď nezabezpečil riadnu kontrolu plnenia povinností advokátskeho koncipienta, hoci musel vedieť, že neplnením a nedôsledným plnením svojich povinností môže porušiť alebo ohroziť záujem upravený v zákone o advokácii, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal, že také porušenie alebo ohrozenie nespôsobí.

Rozhodnutie je redakčne krátené, upravované a doplnené o odkazy na citované ustanovenia pod textom.

Právnu vetu a rozhodnutie spracovala:

Mgr. Tatiana Frištiková

advokátka

Najčítanejšie