Bulletin slovenskej advokácie

Povinnosť advokáta riadne uplatniť v prospech klienta opravné prostriedky

Advokát, ktorý v trestnej veci klienta písomne nedoplní dôvody odvolania proti odsudzujúcemu rozsudku, a to ani na základe písomnej výzvy súdu, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 18 ods. 1, 2 ZoA, § 2 ods. 1 AP SAK.

Rozhodnutie I. disciplinárneho senátu SAK z 3. júna 2019, sp. zn. DS I.-1/2019:890/2018

Dotknuté ustanovenia:

– § 18 ods. 1, 2 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v platnom znení (ďalej len „ZoA“),

– § 2 ods. 1 Advokátskeho poriadku SAK schváleného konferenciou advokátov 10. júna 2017 (ďalej len „AP SAK“)

Rozhodnutím I. disciplinárneho senátu SAK z 3. júna 2019, sp. zn. DS I.-1/2019:890/2018 bol disciplinárne obvinený advokát (ďalej len „DO advokát“)

uznaný za vinného

z disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože zavinene závažným spôsobom porušil povinnosti advokáta podľa § 18 ods. 1, 2 ZoA, § 2 ods. 1 AP SAK

tým, že

vo veci klienta A. B. písomne nedoplnil dôvody odvolania zo dňa 12. 2. 2018 podaného dňa 13. 2. 2018 voči rozsudku zo dňa 30. 1. 2018 vydaného okresným súdom, doručeného do advokátskej kancelárie DO advokáta dňa 2. 3. 2018, a to ani na výzvu súdu, aby písomne doručil dôvody odvolania,

za čo mu bolo uložené

podľa § 56 ods. 2 písm. c) ZoA disciplinárne opatrenie – peňažná pokuta vo výške 500 eur.

Podľa § 57 ods. 5 zákona o advokácii bola DO advokátovi uložená povinnosť zaplatiť na účet SAK paušálne náklady disciplinárneho konania vo výške 520 eur v lehote do 15 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Z odôvodnenia:

Predsedníčka RK SAK podala dňa 9. 1. 2019 DK SAK návrh na začatie disciplinárneho konania proti DO advokátovi pre skutok uvedený vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Na výzvu predsedníčky RK SAK zo dňa 20. 4. 2018 sa DO podaním dňa 19. 6. 2018 vyjadril k sťažnosti sťažovateľa, kde uviedol, že právne zastúpenie vzniklo na základe opatrenia okresného súdu o ustanovení za obhajcu zo dňa 5. 9. 2017 a od obhajoby bol oslobodený na základe opatrenia príslušného súdu zo dňa 26. 3. 2018.

Disciplinárne obvinený podal ďalšie písomné vyjadrenie k vzneseným obvineniam, v ktorom uviedol, že sa cíti byť vinný, že neodôvodnil bezodkladne podané odvolanie, a to ani v lehote určenej súdom, avšak táto jeho nečinnosť nemala pre sťažovateľa žiadny negatívny následok, pretože na verejnom zasadnutí o odvolaní sťažovateľa na krajskom súde tento priznal vinu v plnom rozsahu, na základe čoho odvolací súd potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa vo výroku o vine a z dôvodu, že išlo o poľahčujúcu skutočnosť, znížil mu výšku trestu. Disciplinárne obvinený zároveň nesúhlasil s obvinením, že by neurobil kroky, na ktorých sa so sťažovateľom dohodli alebo že by ho nenavštívil vo väzbe. Obhajobu viedol vždy v zmysle dohody so sťažovateľom, vo väzbe ho navštívil a vykonal s ním poradu pred každým hlavným pojednávaním, vrátane návštevy a porady po vynesení rozsudku. Pokiaľ ide o žiadosť o prepustenie z väzby, tak DO uvádza, že nikdy nemal písomný alebo ústny pokyn od sťažovateľa na podanie žiadosti o prepustenie z väzby. Tento úkon vykonal sťažovateľ sám, bez vedomia alebo predchádzajúcej konzultácie s DO.

Z vykonaného dokazovania mal disciplinárny senát za preukázané, že DO právne zastupoval sťažovateľa v trestnej veci vedenej pred okresným súdom, a to v období od 5. 9. 2017, kedy bol ustanovený za obhajcu až do 26. 3. 2018, kedy bol spod obhajoby oslobodený na základe opatrenia príslušného súdu. V rámci disciplinárneho konania sa disciplinárny senát zaoberal iba skutkom, ktorý je DO kladený za vinu, t. j. na porušenie povinnosti DO písomne doplniť dôvody odvolania, a to aj po urgencii súdu. Z uvedeného dôvodu sa disciplinárny senát preto nezaoberal vyjadreniami RK SAK ako aj DO týkajúcimi sa žiadosti sťažovateľa o oslobodenie DO od povinnosti obhajovať alebo žiadosti sťažovateľa o prepustenie z väzby, keďže nie sú predmetom skutku špecifikovanom v návrhu na začatie disciplinárneho konania.

Na základe predložených dôkazov mal disciplinárny senát za preukázané, že výzva okresného súdu adresovaná DO, aby písomne doplnil (doručil) dôvody odvolania voči rozsudku zo dňa 30. 1. 2018, bola DO doručená 22. 3. 2018, t. j. v období jeho obhajoby.

V zmysle § 43 ods. 3 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov „Skôr zvolený alebo ustanovený obhajca je však povinný plniť svoje povinnosti až do skutočného prevzatia obhajoby iným zvoleným alebo ustanoveným obhajcom.“ Z uvedeného dôvodu preto mal DO písomne doplniť dôvody už podaného odvolania. DO takýmto konaním porušil povinnosti advokáta uložené mu § 18 ods. 1, 2 ZoA, § 2 ods. 1 AP SAK.

Pri verdikte o disciplinárnom previnení sa pri úvahách o disciplinárnom opatrení disciplinárny senát dôsledne a zodpovedne riadil zákonnými podmienkami ukladania druhu a výmery disciplinárneho opatrenia v súlade s § 56 ods. 4 ZoA. Prihliadol pritom na závažnosť disciplinárneho previnenia (išlo o väzobnú vec, kedy treba reagovať zo strany advokátov bezodkladne), rozsah a povahu porušenej povinnosti, na následok disciplinárneho previnenia, na primeranosť a účelnosť disciplinárneho opatrenia, na okolnosti, za ktorých bolo disciplinárne previnenie spáchané, na osobu disciplinárne obvineného a na jeho osobné a majetkové pomery a boli vzaté do úvahy poľahčujúce a priťažujúce okolnosti. Ako poľahčujúce okolnosti disciplinárny senát vyhodnotil priznanie viny DO ako aj skutočnosť, že táto jeho nečinnosť nemala pre sťažovateľa negatívny následok. Z registra disciplinárnych opatrení DO bolo ďalej zistené, že DO nebol v posledných 10 rokoch predchádzajúcich spáchaniu prejednávaného skutku uznaný za vinného z iného disciplinárneho porušenia.

(Rozhodnutie je redakčne krátené, upravované a doplnené o odkazy na citované ustanovenia pod textom.)

Právnu vetu a rozhodnutie spracovala:

Mgr. Tatiana Frištiková

advokátka

Najčítanejšie