Bulletin slovenskej advokácie

Povinnosť advokáta rokovať s advokátom protistrany – povinnosť odmietnuť poskytnutie právnych služieb (z disciplinárnych rozhodnutí ČAK)

Je disciplinárnym previnením advokáta, ak komunikuje priamo s protistranou, a to napriek tomu, že má vedomosť o tom, že protistranu zastupuje advokát.

Je disciplinárnym previnením advokáta, ak prevezme právne zastúpenie v spore o neplatnosť výpovede z nájmu domu, napriek tomu, že vo veci týkajúcej sa toho istého nájomného vzťahu uzatvoril s oboma jeho účastníkmi zmluvu o advokátskej úschove, ktorej predmetom bola úschova peňazí ako časti nájomného.

Rozhodnutie disciplinárneho senátu disciplinárnej komisie Českej advokátskej komory

zo dňa 8. apríla 2022, sp. zn. K 62/2021 v spojení s rozhodnutím odvolacieho disciplinárneho senátu odvolacej disciplinárnej komisie Českej advokátskej komory z 3. marca 2023[1]

Dotknuté ustanovenia:

– § 16 ods. 2, § 17, § 19 ods. 1 písm. c) zákona č. 85/1996 Sb., o advokácii

– čl. 4 ods. 1, čl. 6 ods. 4, čl. 9 ods. 4, čl. 11 ods. 1 uznesenia predstavenstva Českej advokátskej komory č. 1/1997 Vestníka zo dňa 31. 10. 1996, ktorým sa stanovia pravidlá profesionálnej etiky a pravidlá súťaže advokátov Českej republiky (etický kódex) v platnom znení (ďalej len „Etický kódex“)

obdobné ustanovenia slovenských právnych predpisov: § 18 ods. 2 a 3, § 21 písm. d) zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii v platnom znení

 Disciplinárny senát uznal disciplinárne obvinenú advokátku za vinnú z disciplinárneho previnenia, ktorého sa dopustila

tým, že

1.) pri poskytovaní právnych služieb manželom A. a M. K. ako väčšinových spoluvlastníkov vo veci správy spoločnej veci parcely KN č. 23, ktorého súčasťou je stavba domu č. p. 22, oboje v katastrálnom území M., hoci najmenej od 16. 2. 2021 vedela, že menšinová spoluvlastníčka, pani M. B., je v tejto veci zastúpená Mgr. P. Š., advokátom, napriek tomu dňa 15. 3. 2021 odoslala M. B. list nazvaný „oznámenie väčšinového spoluvlastníka o spôsobe užívania spoločnej veci – výzva na vypratanie“, v ktorej M. B. vyzvala, aby najneskôr v priebehu mesiaca apríl 2021 vypratala nebytové priestory nachádzajúce sa na prízemí domu č. p. 22, ktorý je súčasťou parcely KN č. 23 v katastrálnom území M.,

2.) dňa 24. 1. 2020 uzavrela v postavení uschovávateľa zmluvu o advokátskej úschove s pani V. K. ako príjemcom a pánom R. D. P. ako zložiteľom, ktorého predmetom bola úschova peňazí ako časti nájomného vo výške 12 500 Kč mesačne plateného do úschovy zložiteľom za užívanie domu č. p. 509, stojaceho v časti obce S. (ďalej len „dom“), podľa zmluvy o nájme z 24. 1. 2020 uzavretej V. K. ako prenajímateľkou a R. D. P. ako nájomcom, a napriek tomu v presne nezistený deň mesiaca januára 2021 uzavrela zmluvu o poskytovaní právnych služieb s manželmi M. a R. D. P., ktorej predmetom bolo zastúpenie žalobcov, manželov P., v spore o určenie neplatnosti výpovede z nájmu domu proti žalovanej V. K.,

čím porušila

§ 16 ods. 2, § 17 a § 19 ods. 1 písm. c) zákona o advokácii a čl. 4 ods. 1, čl. 6 ods. 4 a čl. 9 ods. 4 a čl. 11 ods. 1 Etického kódexu.

Uložené disciplinárne opatrenie – pokuta vo výške 20 000 Kč.

Z odôvodnenia:

Disciplinárny senát odôvodnil svoje rozhodnutie vo vzťahu ku skutku 1. najmä tým, že je nesporné, že disciplinárne obvinená komunikovala priamo s osobou, ktorá bola zastúpená iným advokátom (Mgr. Š.), a to s plným vedomím tejto skutočnosti, a vo vzťahu ku skutku 2. tým, že disciplinárne obvinená ako uschovávateľ pre obe strany mala priamy prístup k skutočnostiam týkajúcim sa plnenia predmetného nájomného vzťahu, o ktorom vznikol neskôr medzi stranami spor, a teda mala a má aj počas sporu prístup k informáciám, ktoré môžu, príp. by (v závislosti od vývoja sporu) mohli jednu zo strán zvýhodniť v spore proti druhej (napr. ohľadom platenia či neplatenia nájomného), preto z tohto dôvodu nemala disciplinárne obvinená zastúpenie prevziať.

Účelom čl. 11 Etického kódexu je upraviť podrobnejšie kolegiálne povinnosti, resp. ide len o podrobné rozpracovanie všeobecných advokátskych pravidiel obsiahnutých v § 16 a 17 zákona o advokácii. Pokiaľ ide o výklad článku 11 ods. 1 vety druhej Etického kódexu, toto ustanovenie zakazuje advokátovi priame rokovanie s klientom zastúpeným advokátom. Podľa komentárovej literatúry platí, že ak je protistrana zastúpená advokátom, advokát musí konať s týmto právnym zástupcom, nie s klientom. Previnenie voči tomuto pravidlu je závažné, znižuje čestnosť i dôveru advokácie a disciplinárne konanie proti takto sa previňujúcemu advokátovi je pochopiteľné. Porušenie uvedeného pravidla zakladá disciplinárnu zodpovednosť advokáta. Príkaz obsiahnutý v druhej vete článku 11 ods. 1 Etického kódexu sa zdá byť úplne zrozumiteľný. V prejednávanej veci (skutok 1.) je nesporné, že disciplinárne obvinená veľmi dobre vedela, že protistrana je v tejto veci zastúpená advokátom Mgr. Š., a napriek tomu bez súhlasu tohto advokáta s protistranou priamo korešpondovala.

Porušenie § 19 ods. 1 písm. c) zákona o advokácii je naplnené už v okamihu, keď má advokát informáciu, ktorá by mohla iného zvýhodniť, a na naplnenie tohto deliktu nie je potrebné, aby sa takáto informácia skutočne použila na poskytnutie právnej služby. Síce nemusí dôjsť ku konkrétnemu zneužitiu informácií, ide však o delikt svojím charakterom ohrozovací, teda spôsobilý znížiť dôstojnosť a dôveryhodnosť advokátskeho stavu.

Disciplinárne obvinená sa mýli, ak namieta, že žiadne informácie od sťažovateľky v jej neprospech v konaní o určení neplatnosti výpovede z nájmu domu nemohla použiť a ani nepoužila. Avšak v posudzovanom prípade nejde o to, či disciplinárne obvinená určité skutočnosti alebo informácie zistené pri poskytovaní právnej služby sťažovateľke použila pri následnom zastupovaní manželov P., ale či také informácie mohli existovať, resp. či ich získala a či ich mohla použiť.

Rozhodnutie je redakčne krátené, upravované a doplnené o odkazy na citované ustanovenia pod textom

Právnu vetu a rozhodnutie preložila a spracovala:

Mgr. Tatiana Frištiková

advokátka


[1] preložené a spracované podľa Vrábliková, P..: Z kárné praxe. In: Bulletin advokacie, č. 11/2023, s. 54

Najčítanejšie