Bulletin slovenskej advokácie

Povinnosť advokáta vec s klientom finančne vyporiadať po skončení obhajoby (z disciplinárnych rozhodnutí SAK)

Advokát, ktorý ako obhajca obvineného klienta v trestnej veci po skončení obhajoby vec s klientom písomne finančne nevyporiada, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené § 13 Advokátskeho poriadku SAK.

Rozhodnutie V. disciplinárneho senátu SAK zo 4. októbra 2021, sp. zn. DS V.-45/2021:2484/2020

Dotknuté ustanovenia:

– § 13 Advokátskeho poriadku SAK schváleného konferenciou advokátov 10. júna 2017 /ďalej len „AP SAK“/

Rozhodnutím V. disciplinárneho senátu SAK zo 4. októbra 2021, sp. zn. DS V.-45/2021:2484/2020 bol disciplinárne obvinený advokát /ďalej len „DO advokát“/

uznaný za vinného

z disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii v platnom znení /ďalej len „ZoA“/, pretože zavinene závažným spôsobom porušil povinnosti advokáta podľa § 13 AP SAK,

tým, že

ako obhajca obvineného A. B. v trestnej veci vedenej na okresnom súde po skončení obhajoby vec s klientom písomne finančne nevyporiadal,

za čo mu bolo uložené

podľa § 56 ods. 2 písm. c) ZoA disciplinárne opatrenie – peňažná pokuta vo výške 150 eur.

Podľa § 57 ods. 5 ZoA bola DO advokátovi uložená povinnosť zaplatiť na účet SAK paušálne náklady disciplinárneho konania vo výške 623 eur v lehote do 15 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Z odôvodnenia:

K sťažnosti sa vyjadril DO advokát podaním doručeným SAK 25. 09. 2020, v ktorom uviedol, že plnú moc mu sťažovateľ podpísal osobne v ústave na výkon väzby 02. 10. 2019, hneď po porade s rodičmi. Otec sťažovateľa mu uhradil zálohu vo výške 800 eur a 20. 11. 2019 odovzdal sťažovateľovi na porade vyúčtovanie osobne do jeho rúk, pričom táto suma vysoko presiahla poskytnuté finančné prostriedky a bola účtovaná            presne v zmysle vyhlášky MS SR o trovách advokátov. K doplňujúcemu vyjadreniu z 15. 02. 2021 DO advokát priložil kópiu klientskeho spisu a uviedol, že písomná zmluva so sťažovateľom uzavretá nebola (mala ústnu formu) a bola uzavretá s otcom sťažovateľa,    pričom pri prvej porade s klientom (sťažovateľom) bola osobne verifikovaná sťažovateľom. Dohoda o odmene znela presne v zmysle vyhlášky MS SR o odmene advokátov a písomné vyúčtovanie odovzdal osobne sťažovateľovi pri návšteve 20. 11. 2019 do jeho rúk, bez potvrdenia z jeho strany.   

Dňa 18. 06. 2021 bolo SAK doručené písomné vyjadrenie DO advokáta k návrhu na začatie disciplinárneho konania zo 16. 06. 2021, v ktorom DO advokát trval na svojich argumentoch uvedených vo vyjadrení k sťažnosti z 24. 09. 2020 ako aj v doplnení vyjadrenia k sťažnosti z 15. 02. 2021. DO advokát pripustil, že pochybil pri odovzdávaní písomného vyúčtovania, keď si prevzatie vyúčtovania nedal potvrdiť sťažovateľom. Konal tak z dôvodu dobrých vzťahov a vzájomnej dôvery so sťažovateľom, ktorú si vybudoval pri právnom zastupovaní jeho osoby v minulosti. DO advokát ďalej uviedol, že si je vedomý toho, že ako profesionál práva pozná svoje práva a povinnosti a vie, že splnenie povinnosti je potrebné hodnoverne preukázať a v tomto prípade sa tak nestalo, pričom tohto svojho pochybenia úprimne ľutuje.

Z vykonaných dôkazov mal disciplinárny senát za jednoznačne preukázané, že DO advokát sa dopustil skutku tak, ako sa mu kladie za vinu v návrhu na začatie disciplinárneho konania, pretože ako obhajca obvineného A. B. v trestnej veci vedenej na okresnom súde po skončení obhajoby vec s klientom písomne finančne nevyporiadal.

Disciplinárny senát mal ďalej za preukázané, že skutok, ktorý je predmetom návrhu, sa stal, že ho spáchal DO, a že tento skutok je disciplinárnym previnením, preto uznal DO za vinného a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Z hľadiska uloženého disciplinárneho opatrenia a výšky uloženej pokuty disciplinárny senát zohľadnil závažnosť spáchaného disciplinárneho previnenia, rozsah a povahu porušenej povinnosti, spôsob konania, mieru zavinenia a následok disciplinárneho previnenia. Senát vzal do úvahy aj poľahčujúce okolnosti, a to najmä skutočnosť, že DO dosiaľ nebol disciplinárne trestaný, spolupracoval s orgánmi komory, nebude skutok opakovať alebo je to v jeho prípade málo pravdepodobné, priznal pochybenie, ktoré oľutoval. Priťažujúce okolnosti senát nevzhliadol. Z uvedených dôvodov ohľadom výšky uloženej pokuty mal senát za to, že jej určenie v dolnej hranici obvykle ukladaných pokút za takéto disciplinárne previnenie je primeraným disciplinárnym opatrením v tejto veci a je postačujúce           na dosiahnutie účelu disciplinárneho konania.

(Rozhodnutie je redakčne krátené, upravované a doplnené o odkazy na citované ustanovenia pod textom.)

Právnu vetu a rozhodnutie spracovala:

Mgr. Tatiana Frištiková
advokátka

Najčítanejšie