Bulletin slovenskej advokácie

Povinnosť advokáta vec s klientom finančne vyporiadať v rámci likvidácie advokátskej kancelárie

Advokát, ktorý po vypovedaní splnomocnenia na zastupovanie zo strany klienta, vec s klientom bezodkladne písomne finančne nevyporiada, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 13 AP SAK.

Rozhodnutie VI. disciplinárneho. senátu SAK z 26. februára 2021, sp. zn. DS VI.-66/2020:546/2020

Dotknuté ustanovenia:

– § 13 Advokátskeho poriadku SAK schváleného konferenciou advokátov 10. júna 2017 /ďalej len „AP SAK“/

Rozhodnutím VI. disciplinárneho senátu SAK z 26. februára 2021, sp. zn. DS VI.-66/2020:546/2020 bola disciplinárne obvinená advokátka /ďalej len „DO advokátka“/

uznaná za vinnú

z disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože zavinene závažným spôsobom porušila povinnosti advokáta podľa § 13 AP SAK,

tým, že

po tom, ako jej klient – sťažovateľ A. B. vypovedal listom z 8. 7. 2019 splnomocnenie na zastupovanie v právnej veci, vedenej na okresnom súde, ktorý jej bol doručený dňa 22. 7. 2019, bezodkladne so sťažovateľom vec písomne finančne nevyporiadala.

Podľa § 56 ods. 6 ZoA disciplinárny senát upustil od uloženia disciplinárneho opatrenia.

Podľa § 57 ods. 5 ZoA bola DO advokátke uložená povinnosť zaplatiť na účet SAK paušálne náklady disciplinárneho konania vo výške 623 eur v lehote do 15 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Z odôvodnenia

V sťažnosti, ktorá bola podkladom pre návrh na začatie disciplinárneho konania, sťažovateľ p. A. B. uviedol, že pôvodne ho v dlhoročnom spore na okresnom súde zastupovala iná advokátka, a tej podľa priebehu konania postupne uhrádzal odmenu. Spor dopadol preňho uspokojivo, malo sa rozhodnúť už iba o trovách konania, ibaže pôvodná zástupkyňa zomrela, a tak pátral, kto vo veci pokračuje. Sťažovateľ zistil, že vec po zosnulej advokátke prebrala DO, ju kontaktoval ju ohľadom trov konania, ktorých náhrada sa mala priznávať. O trovách sa rozhodlo v r. 2019, ale druhá strana podala voči rozhodnutiu o ich priznaní sťažnosť, a ich výška bola napokon súdom ustálená na sumu 1 429,41 eur. Za tým účelom sa začal u DO domáhať týchto trov, pretože iným účastníkom konania boli protistranou uhrádzané. Kontaktoval aj právneho zástupcu protistrany, ktorý mu uviedol, že jeho nárok bol vyplatený na platobné miesto DO, ibaže táto mu uvádzala, že peniaze patria rodine poručiteľky a rôznym spôsobom sa vyhýbala ich vydaniu.

Dňa 16. 11. 2020 sa DO vyjadrila k predmetnému návrhu na začatie disciplinárneho konania a rozporovala tvrdenie, že by sa vyhýbala stretnutiu so sťažovateľom ohľadom tejto veci. Poukázala na to, že ona už iba v tej fáze konania dokončovala vec, ktorá bola v merite uzavretá, ale že pri preberaní zastúpenia bol sťažovateľ v tomto smere poučený, a že od neho nebude nič požadovať, žiadne platby. S tým bol sťažovateľ spokojný a ďalej poukázala na skutočnosť, že mu vyplatila z predmetnej sumy čiastku 590,50 eur poštovou poukážkou. Napokon sa vyjadrila, že ona robila iba likvidáciu po zosnulej kolegyni a ohradila sa vo vzťahu k návrhu na začatie konania, že by mala vrátiť nejaké doklady sťažovateľovi, pretože nič nepreberala.

Z listinných dokladov nebolo sporné, že sťažovateľovi vznikol zo sporu, vedeného na okresnom súde nárok na náhradu trov konania v konečnej výške 1 429,41 eur. Z písomných vyjadrení bolo nesporné, že by v celosti bola táto náhrada poukázaná sťažovateľovi, pretože nesporne predisponovanou sumou sa ukázala iba časť vo výške 590,50 eur. Ohľadom zostatku, ktorý aj podľa vyjadrenia sťažovateľovej protistrany bol poukázaný na účet DO, však nemôže senát prisvedčiť DO, že ide o plnenie patriace jej, resp. rodine zosnulej advokátky, ktorej kanceláriu likvidovala. Pokiaľ DO nepreukázala opak, teda dohodu s klientom o tom, že náhrada trov právneho zastúpenia patrí advokátke, tak patrí klientovi. V tomto smere DO nepostupovala v súlade so zákonom a predpismi SAK. Zároveň možno dôvodne predpokladať, že nebohá advokátka v priebehu aktívneho zastupovania poberala podľa postupu vo veci odmenu od sťažovateľa tak, ako to tvrdil. Vzhľadom na to bolo konštatované, že sa DO dopustila disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože porušila povinnosti advokáta uložené mu v § 13 AP SAK.

Po verdikte o disciplinárnom previnení disciplinárny senát hodnotil najmä prístup DO k disciplinárnej veci a prihliadal aj na okolnosti, ktoré skutok determinovali. Zaiste likvidácia kancelárie po zosnulom kolegovi nie je jednoduchá činnosť a zavše advokátovi -likvidátorovi pôsobí mnohé starosti. Preto bolo prihliadnuté na to, že DO vec dokončovala ako relikt z činnosti po nebohej kolegyni, hoci na druhej strane nebolo jasné, prečo vydala práve iba časť z náhrady a nie aj jej zvyšok.

V kompetencii disciplinárneho senátu však nie je judikovať plnenie sťažovateľovi a na rozhodnutie o vine DO podľa názoru disciplinárneho senátu stačilo mať za preukázané, že DO si časť náhrad trov ponechala a nevyúčtovala ich sťažovateľovi . Napriek tomu disciplinárny senát prihliadol na snahu DO záležitosť aspoň čiastočne riešiť rovnako aj na to, že sa k veci vždy vyjadrovala. Podobne zodpovedne pristúpila aj k pojednávaniu ako takému a neuchýlila sa k taktike odďaľovať rozhodnutie veci žiadosťami o odročenie pojednávania s odkazom na vyhlásený núdzový stav. Z týchto dôvodov senát rozhodol o upustení od disciplinárneho opatrenia za disciplinárne previnenie, pretože prerokovanie disciplinárneho previnenia považuje za postačujúce.

Rozhodnutie je redakčne krátené, upravované a doplnené o odkazy na citované ustanovenia pod textom.

Právnu vetu a rozhodnutie spracovala:

Mgr. Tatiana Frištiková

advokátka

Najčítanejšie