Bulletin slovenskej advokácie

Povinnosť advokáta vyjadriť sa na požiadanie SAK – fikcia doručenia zásielky (z disciplinárnych rozhodnutí SAK)

Advokát, ktorý sa napriek opakovane doručovaným výzvam RK SAK na podanie vyjadrenia k evidovanej sťažnosti, ktoré boli doručované doporučenou zásielkou prostredníctvom pošty na adresu sídla advokáta a boli vrátené ako neprevzaté v odbernej lehote, v dôsledku čoho nastane fikcia ich doručenia podľa § 50 ods. 3 Disciplinárneho poriadku SAK, ako aj prostredníctvom elektronickej komunikácie na e-mail advokáta, registrovaný v zozname advokátov, nevyjadri k obsahu sťažnosti ani nezašle kópiu klientskeho spisu v stanovenej lehote, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 28 ods. 4 ZoA.

Rozhodnutie IV. disciplinárneho senátu SAK z 21. októbra 2020, sp. zn. DS IV.-74/2019:2188/2019

Dotknuté ustanovenia:

§ 28 ods. 4 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v platnom znení /ďalej len „ZoA“/

Rozhodnutím IV. disciplinárneho senátu SAK z 21. októbra 2020 bola disciplinárne obvinená advokátka /ďalej len „DO advokátka“/

uznaná za vinnú

z disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože zavinene závažným spôsobom porušila povinnosti advokáta podľa § 28 ods. 4 ZoA,

tým, že

na výzvu predsedníčky RK SAK z 03. 09. 2019 obsahujúcu žiadosť o vyjadrenie k sťažnosti a zaslanie požadovanej spisovej dokumentácie týkajúcej sa právneho zastupovania A. B. sa v stanovenej lehote nevyjadrila a nezaslala kópiu klientskeho spisu, pričom táto výzva jej bola opakovane doručovaná doporučenou listovou zásielkou prostredníctvom Slovenskej pošty a. s. na adresu svojho sídla prvýkrát dňa 04. 09. 2019, ktorá ako neprevzatá v úložnej lehote bola komore vrátená dňa 19. 09. 2019 a druhýkrát dňa 26. 09. 2019, ktorá opätovne ako neprevzatá v úložnej lehote bola komore vrátená dňa 22. 10. 2019 a DO advokátka nereagovala ani na elektronické doručenie výzvy dňa 03. 09. 2019 a 25. 09. 2019 na jej e-mailovú adresu,

za čo jej bolo uložené

podľa § 56 ods. 2 písm. c) ZoA disciplinárne opatrenie – peňažná pokuta vo výške 1 000 eur.

Podľa § 57 ods. 5 ZoA bola DO advokátke uložená povinnosť zaplatiť na účet SAK paušálne náklady disciplinárneho konania vo výške 580 eur v lehote do 15 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Z odôvodnenia:

Podstatou skutku kladeného za vinu DO bolo, že sa na výzvu predsedníčky RK SAK obsahujúcu žiadosť o vyjadrenie k sťažnosti a zaslanie požadovanej spisovej dokumentácie týkajúcej sa sťažnosti sťažovateľa nevyjadrila. Výzva bola DO doručovaná poštou dokonca opakovane, pričom všetky doručované zásielky sa vrátili ako neprevzaté v úložnej lehote. Výzva bola tiež doručovaná opakovane DO aj elektronicky na e-mail registrovaný v zozname advokátov SAK, avšak ani na výzvu doručenú touto formou DO nereagovala.

To, že výzvy boli doručované DO tak ako sa uvádza v skutkovej vete a DO si tieto neprevzala, resp. sa k nim vôbec nevyjadrila, mal disciplinárny senát za preukázané z obsahu sťažnostného aj disciplinárneho spisu, ktoré tieto výzvy obsahujú.

Keďže DO bola od začiatku disciplinárneho konania pasívna, k návrhu sa nevyjadrila, na disciplinárne pojednávanie sa nedostavila a teda neuviedla žiadne skutočnosti na svoju obranu, disciplinárny senát vychádzajúc z obsahu spisového materiálu mal za nesporné, že skutok kladený za vinu sa stal.

Zo znenia § 28 ods. 4 ZoA je zrejmé, že pokiaľ sa na požiadanie komory advokát bezodkladne nevyjadrí k obsahu sťažnosti alebo iného podania na požiadanie komory, neposkytne potrebné vysvetlenie a požadovanú spisovú dokumentáciu, ide o porušenie povinnosti advokáta.

Podľa skutku sa DO na viaceré žiadosti predsedníčky RK SAK nevyjadrila, disciplinárny senát preto považoval za nesporné, že došlo k porušeniu povinnosti § 28 ods. 4 ZoA DO advokátkou.

Disciplinárny senát zároveň nezistil žiadne skutočnosti, ktoré by tento záver rozporovali. Žiadosti o vyjadrenie sa k sťažnosti boli zo strany predsedníčky RK SAK doručované na adresu sídla uvedenú v zozname advokátov vedenom komorou, a to dokonca opakovanie. DO nemala pozastavený výkon advokácie, kedy by bolo potrebné doručovať písomnosti na jej adresu trvalého bydliska. V prípade doručovania oboch žiadostí nastala fikcia doručenie v zmysle § 50 ods. 3 DP SAK, t. j. boli DO riadne doručené. Predsedníčka RK SAK dokonca nad rámec svojich povinností doručovala žiadosti DO na jej e-mailovú adresu, avšak aj takto doručované žiadosti zostali bez jej reakcie.

Disciplinárny senát tiež nezistil žiadnu okolnosť, ktorá by DO bránila v riadnom výkone advokácie. Na základe vyššie uvedeného má disciplinárny senát za to, že skutok má znaky disciplinárneho previnenia.

Vo vzťahu k zavineniu disciplinárny senát konštatoval, že DO ako osoba znalá práva a taktiež predpisov SAK, vedela, že svojím konaním bude konať v rozpore s predpismi SAK a zároveň aj so ZoA, čo svedčí o vedomosti DO o jej protiprávnom konaní. Na základe uvedeného disciplinárny senát dospel k záveru, že DO vedela, že svojím konaním môže porušiť povinnosť uloženú jej v § 28 ods. 4 ZoA a pre prípad, že také porušenie spôsobí, bol s tým uzrozumený. To znamená, že konanie DO možno hodnotiť ako zavinené konanie s nepriamym úmyslom.

V neprospech DO vyhodnotil disciplinárny senát najmä skutočnosť, že táto bola počas celého disciplinárneho konania úplne pasívna a teda svoje skutky ani žiadnym spôsobom neoľutovala. Disciplinárny senát taktiež vyhodnotil v neprospech DO skutočnosť, že sa už dopustila rovnakého disciplinárneho previnenia za obdobný skutok, t. j. ide o recidívu. V prospech DO disciplinárny senát nevyhodnotil žiadnu skutočnosť.

Po vyhodnotení charakteru skutočností v prospech a v neprospech DO disciplinárny senát má za to, že viac skutočností svedčí v neprospech obvinenej. Vzhľadom na uvedené, disciplinárny senát považuje za spravodlivé a primerané uložiť DO peňažnú pokutu vo výške 1 000 eur.

Rozhodnutie je redakčne krátené, upravované a doplnené o odkazy na citované ustanovenia pod textom.

Právnu vetu a rozhodnutie spracovala:

Mgr. Tatiana Frištiková

advokátka

Najčítanejšie