Bulletin slovenskej advokácie

Povinnosť advokáta zachovávať vecnosť a slušnosť výrokov na adresu protistrany (z disciplinárnych rozhodnutí SAK)

Advokát, ktorý na súdnom pojednávaní vo veci klienta pri kritike postupu a správania protistrany uvedie nevhodné výroky, spochybňujúce psychický stav protistrany, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 18 ods. 2, 3 zákona o advokácii, § 2 ods. 2, § 2 ods. 4, § 14 ods. 2 Advokátskeho poriadku SAK.

Rozhodnutie IX. disciplinárneho senátu SAK zo 14. októbra 2021, sp. zn. DS IX.-39/2021:3266/2020

Dotknuté ustanovenia:

§ 18 ods. 2, 3 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v platnom znení /ďalej len „ZoA“/

– § 2 ods. 2, § 2 ods. 4, § 14 ods. 2 Advokátskeho poriadku SAK schváleného konferenciou advokátov 10. júna 2017 /ďalej len „AP SAK“/

Rozhodnutím IX. disciplinárneho senátu SAK zo 14. októbra 2021, sp. zn. DS IX.-39/2021:3266/2020 bola disciplinárne obvinená advokátka /ďalej len „DO advokátka“/

uznaná za vinnú

z disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože zavinene závažným spôsobom porušila povinnosti advokáta podľa § 18 ods. 2, 3 ZoA, § 2 ods. 2, § 2 ods. 4, § 14 ods. 2 AP SAK,

tým, že

na súdnom pojednávaní konanom 16. mája 2019 vo veci vedenej na okresnom súde sa ako právna zástupkyňa A. B. neslušne vyjadrila na adresu protistrany B. B. tým, že uviedla:

– „…no potom to tu nemá úroveň a počúvame hlúposti psychopata“,

– „Pán B. fakt podám na Vás návrh na skúmanie duševného stavu, toto čo tu rozprávate?… Pre Boha živého, to je blázon“,

za čo jej bolo uložené

podľa § 56 ods. 2 písm. a) ZoA disciplinárne opatrenie – písomné napomenutie.

Podľa § 57 ods. 5 ZoA bola DO advokátke uložená povinnosť zaplatiť na účet SAK paušálne náklady disciplinárneho konania vo výške 623 eur v lehote do 15 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Z odôvodnenia:

Disciplinárne konanie proti DO advokátke bolo začaté na základe návrhu predsedníčky RK SAK zo 17. mája 2021, doručeného SAK 17. mája 2021. Predmetom tohto návrhu bol skutok uvedený vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Disciplinárne obvinená k návrhu na začatie disciplinárneho konania zdôraznila, že nad svojím konaním vyjadruje úprimnú ľútosť, keďže išlo o nie práve vhodný prejav jej nesúhlasu so správaním sťažovateľa na pojednávaniach. Ďalej    uviedla, že je potrebné zohľadniť všetky okolnosti, pre ktoré uviedla vetu „no potom to tu nemá úroveň a počúvame hlúposti psychopata“ a teda, že nešlo o konštatovanie adresované sťažovateľovi (čo tak vnímala aj samotná sudkyňa), ale len jej názor na nesprávne smerovanie výsluchu sťažovateľa. DO namietla hodnotenie jej ospravedlnenia sťažovateľovi zo strany RK SAK a uviedla, že ide o úprimné ospravedlnenie, ktoré bolo následne uskutočnené aj verejne na ďalšom pojednávaní. Poukázala tiež na to, že na ďalších pojednávaniach sťažovateľ uskutočnil veľa útokov a mal nevhodné komentáre voči nej ako aj voči sudkyni. DO uviedla, že od septembra 1998 vykonáva svoju profesiu (do roku 2004 ako komerčná právnička) a nikdy nebola DO (a sťažnosti boli vyhodnotené ako nedôvodné). Na záver svojho vyjadrenia uviedla, že svoje zlyhanie oľutovala, sťažovateľovi sa opakovane ospravedlnila a vzhľadom na všetky ňou uvádzané dôvody navrhuje, aby bola spod návrhu oslobodená.

Disciplinárna vec bola prejednaná a rozhodnutá na pojednávaní, ktoré sa uskutočnilo 14. októbra 2021. DO na pojednávaní uviedla, že uznáva nesprávnosť svojho postupu, je jej to ľúto, opakovane sa ospravedlnila a očakáva, že bude primerane potrestaná.

Disciplinárny senát v prejednávanej veci, vzhľadom na zhodné stanovisko strán sporu a existenciu zvukového záznamu, ktorého obsah žiadna zo strán nenamietala alebo nespochybňovala, vychádzal z toho, že skutok sa stal tak, ako je uvedené v skutkovej vete návrhu a úlohou disciplinárneho senátu bolo preto posúdiť vec výlučne po právnej stránke.

Z pravidiel výkonu advokátskej profesie nepochybne vyplýva, že advokát je povinný pri všetkých formách formulovania svojich názorov (ústne prednesy, písomné stanoviská a i.) dbať na to, aby neskĺzol do osobnej roviny a vyjadroval sa prísne vecne. Podľa názoru disciplinárneho senátu možno v rámci predpokladov profesijnej a osobnostnej výbavy klásť na advokáta v tomto smere zvýšené nároky, a preto advokát nesmie upustiť od predpísaného spôsobu prejavov a komunikácie ani v situáciách, ktoré sú spojené s akýmkoľvek vypätím (zvýšená miera stresu, emocionálne reakcie iných osôb a podobne). Rovnako to platí tak, ako uviedla navrhovateľka v návrhu na začatie disciplinárneho konania aj v prípadoch, v ktorých advokát vníma postup protistrany ako zvláštny, obštrukčný alebo inak sa dotýkajúci jeho záujmov a záujmov klienta.

Obsah výrokov, ktoré predniesla DO na pojednávaní je v každom smere nevhodný, a ak bola DO akýmkoľvek spôsobom nespokojná s námietkami sťažovateľa či jeho správaním na pojednávaní mohla to namietnuť slušným a vecným spôsobom. Čo sa týka obrany DO, že tieto výroky boli adresované len klientke, disciplinárny senát uvádza, že zo zvukového záznamu (a to zo spôsobu prednesu a intenzity hlasu) takýto záver vyplýva možno (ani to nie je možné jednoznačne ustáliť) iba pri konštatovaní „Pre Boha živého, to je blázon“ v ostatných namietaných výrokoch DO je zrejmé, že boli prednesené tak, že ich musel zaevidovať každý, kto sa nachádzal v súdnej sieni.

Disciplinárny senát, vzhľadom na uvedené dôvody, nemal žiadne pochybnosti o tom, že skutok, ako je vymedzený v skutkovej vete návrhu zakladá disciplinárnu zodpovednosť DO, pričom z právneho hľadiska ide o porušenie všetkých ustanovení advokátskych predpisov uvedených vo výroku rozhodnutia. Disciplinárny senát nemá žiadne pochybnosti ani o tom, že takéto správanie advokáta znižuje dôstojnosť advokátskeho stavu.

Rozhodnutie je redakčne krátené, upravované a doplnené o odkazy na citované ustanovenia pod textom.

Právnu vetu a rozhodnutie spracovala:

Mgr. Tatiana Frištiková
advokátka

Najčítanejšie