Bulletin slovenskej advokácie

Povinnosti advokáta pri advokátskej úschove v súvislosti s ochranou pred legalizáciou výnosov z trestnej činnosti

Je disciplinárnym previnením advokáta, ak prijme na účet advokátskej úschovy peňažné prostriedky a zrealizuje ich výber v hotovosti bez uzatvorenia písomnej zmluvy o úschove alebo o správe majetku s klientom, bez oznámenia prevzatia prostriedkov do elektronickej knihy úschov prostriedkov klienta a bez toho, aby ako povinná osoba v zmysle právnych predpisov na ochranu pred legalizáciou výnosov z trestnej činnosti a financovania terorizmu vykonal povinnú identifikáciu a kontrolu klienta zákonom určeným spôsobom.

Rozhodnutie disciplinárneho senátu disciplinárnej komisie Českej advokátskej komory

z 5. februára 2020 vspojení s rozhodnutím odvolacieho disciplinárneho senátu ČAK zo dňa 24. marca 2022, sp. zn. K 121/2019[1]

Dotknuté ustanovenia:

– čl. 2b ods. 1 uznesenia predstavenstva ČAK č. 7/2004 Vestníka, o vykonávaní úschov peňazí,

cenných papierov alebo iného majetku klienta advokátom

– § 2 ods. 1 písm. g), § 7, 8 a 9 zák. č. 253/2008 Zb. o niektorých opatreniach proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu

obdobné ustanovenia slovenských právnych predpisov: § 5 ods. 1 písm. j) a § 7, 8 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Disciplinárny senát uznal disciplinárne obvineného advokáta za vinného z disciplinárneho previnenia, ktorého sa dopustil

tým, že

na základe pokynu svojej klientky L. R. prijal na účet advokátskej úschovy od zložiteľky G. M. dňa 27. 12. 2018 sumu 100 532 Kč, dňa 17. 1. 2019 čiastku 198 840 Kč a v rovnaký deň čiastku 24 855 Kč s označením príjemcu M. M., pričom z tohto účtu vyzdvihol v hotovosti dňa 15. 1. 2019 čiastku 35 000 Kč, dňa 24. 1. 2019 čiastku 65 000 Kč a dňa 30. 1. 2019 čiastku 200 000 Kč bez toho, aby o takto vykonanej úschove uzavrel s klientom písomnú zmluvu o úschove alebo o správe majetku, bez toho, aby prevzatie prostriedkov do úschovy bez zbytočného odkladu oznámil do elektronickej knihy úschov prostriedkov klienta a bez toho, aby ako povinná osoba v zmysle § 2 ods. 1 písm. g) bod 2 zák. č. 253/2008 Zb. o niektorých opatreniach proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu (ďalej len „AML zákon“), vykonal povinnú identifikáciu a kontrolu klienta podľa § 7 ods. 1 AML zákona spôsobom určeným § 8 a 9 AML zákona,

čím porušil

čl. 2b ods. 1 uznesenia predstavenstva ČAK č. 7/2004 Vestníka, o vykonávaní úschov peňazí,

cenných papierov alebo iného majetku klienta advokátom a § 2 ods. 1 písm. g), § 7, 8 a 9 AML zákona.

Uložené disciplinárne opatrenie – pokuta vo výške 50 000 Kč.

Z odôvodnenia

Aj v stručnosti vykonávané dokazovanie pred disciplinárnym senátom zreteľne ukázalo, že pri vykonávaní označenej úschovy disciplinárne obvinený porušil celý katalóg povinností uložených mu zákonom o advokácii, AML zákonom a uznesením predstavenstva ČAK o úschovách. Z priebehu konania je zjavné, že disciplinárne obvinený si závažnosť porušenia svojich povinností advokáta neuvedomuje a vo vzťahu k úschovám do veľkej miery bagatelizuje poukazom na obvyklý vek svojich klientov. Pritom je to disciplinárne obvinený ako advokát a bezpochyby v tejto úlohe iba advokát má výsadu vykonávať advokátsku úschovu peňažných prostriedkov, cenných papierov alebo iného majetku, avšak s tým je spojená tiež zvláštna zodpovednosť. Povinnosti uložené mu zákonom a stavovskými predpismi znamenajú, že pri vykonávaní úschov musí postupovať starostlivo a s vysokou obozretnosťou. Musí pritom konfrontovať tieto povinnosti s povinnosťou chrániť a presadzovať práva a oprávnené záujmy klienta a riadiť sa jeho pokynmi, pretože táto povinnosť nie je bezbrehá a končí práve tam, kde osobitný zákon vyžaduje iný prístup a presne stanovuje konkrétne postupy tohto prístupu.

Disciplinárne obvinený sa obhajoval zvláštnymi okolnosťami tejto úschovy, senát však nemal za to, že by tu boli také okolnosti, ktoré by vylučovali alebo obzvlášť sťažovali možnosť uzavretia písomnej zmluvy (klientku navštevoval často, ako sám uviedol), možnosť vykonania identifikácie klientov v zmysle § 4 AML zákona alebo možnosť kontroly klientov a príslušného obchodného vzťahu. Disciplinárne obvinený okrem prijatia a vyplatenia peňažných prostriedkov nebol nijako aktívny, najmä nič nezisťoval, k ničomu nezaobstaral žiadne doklady a niektoré informácie, ktoré by ho inak pri vynaložení istej miery obozretnosti mohli viesť k záveru, že niečo nie je v poriadku, jednoducho radšej ignoroval. Porušenie povinnosti hlásiť úschovy do elektronickej knihy úschov odôvodnené záverom o všeobecnej neexistencii rizík u jeho klientov s ohľadom na ich vek a priateľské vzťahy k disciplinárne obvinenému vystihuje ľahkovážnosť alebo skôr nezodpovednosť, s akou disciplinárne obvinený pristupuje na plnenie povinností advokáta v danom ohľade. Také zistenie je o to závažnejšie, že disciplinárne obvinený vykonáva advokátsku prax viac ako štvrť storočia.

Disciplinárne obvinený sa však iba spoliehaním sa na oprávnenosť a správnosť pokynov svojej klientky v žiadnom prípade nemôže zbaviť svojich povinností stanovených mu AML zákonom, zákonom o advokácii, Etickým kódexom a uznesením o úschovách. Tieto predpisy ukladajú advokátovi v súvislosti s úschovami peňažných prostriedkov či iného majetku celý rad povinností s tým, že výnimky plynúce pre advokátov z AML zákona sú odôvodnené práve tým, že nielen zákonodarca sa spoliehal na to, že advokát bude dané povinnosti riadne plniť. Porušenie daných povinností je porušením flagrantným. Ako možno vyčítať z priebehu disciplinárneho konania, tak aj z odvolania podaného disciplinárne obvineným, disciplinárne obvinený si závažnosť svojho konania ani teraz stále neuvedomuje. Pritom porušil nielen jednu, ale niekoľko podstatných povinností uložených mu v súvislosti s úschovami peňažných prostriedkov právnymi predpismi.

Rozhodnutie je redakčne krátené, upravované a doplnené o odkazy na citované ustanovenia pod textom

Právnu vetu a rozhodnutie preložila a spracovala:

Mgr. Tatiana Frištiková

advokátka


[1] preložené a spracované podľa Vrábliková, P..: Z kárné praxe. In: Bulletin advokacie, č. 1-2/2023, s. 55

Najčítanejšie