Bulletin slovenskej advokácie

Predseda Najvyššieho správneho súdu SR JUDr. Pavol Naď k 33. výročiu slobodnej a nezávislej advokácie na Slovensku

Vyše trinásť rokov novodobej etapy slovenskej advokácie som bol jej súčasťou, a preto si trúfam povedať, že poznám pozitívne aj negatívne stránky pôsobenia advokáta v dennodenných zápasoch o presadenie právnych riešení v prospech klienta v súdnych, či administratívnych konaniach.

Advokácia sa aj v priebehu 33-ročného obdobia postupne menila v právnych základoch jej fungovania a obsahovej štruktúre poskytovanej právnej pomoci, predovšetkým v súvislosti s právnymi pohybmi v našej spoločnosti ovplyvňovanými mnohými spoločensko-politickými javmi.

Ako mi dala do pozornosti moja bývalá kolegyňa, celoživotná advokátka z východu Slovenska, najmä na regionálnej úrovni v chudobnejších častiach Slovenska došlo postupne k štrukturálnym zmenám vo výkone advokácie. Veľké množstvo nových advokátov vytvorilo isté pnutia predovšetkým v trestných a civilných procesoch. Ako tvrdí, niekedy dávno, na začiatku jej kariéry bolo nezvyčajným, keď aj na druhej strane sedel advokát. Dnes je zázrakom, keď tam advokát nesedí. Má to za následok, že skoro každé rozhodnutie súdu je napadnuté odvolaním, žiaľ, niekedy iba účelovo, a preto sú krajské súdy preťažené enormným množstvom odvolaní. Advokáti vstupujú oveľa častejšie na okresnej úrovni aj do sporov, do ktorých predtým bežne nevstupovali, akými sú napr. veci výchovy a výživy maloletých detí. Naopak, v pracovnoprávnej agende došlo k zníženiu počtu sporov, keďže zamestnávatelia majú zmluvy upravené sofistikovane a samotní zamestnanci sa často nechcú súdiť so svojím zamestnávateľom.

Predovšetkým tým mojím bývalým kolegom v regiónoch, ktorí si v advokácii nesiahli na žiadne veľké spory, ale napriek tomu poctivo pristupujú k svojim takpovediac „malým“ prípadom, patrí moje uznanie a poďakovanie. Nerezignovali na svoje poslanie a chcú pomáhať ľuďom mnohokrát aj zdarma alebo za symbolickú odmenu.

Ak sa teraz prenesiem do sféry správneho súdnictva, ktorého som ako sudca súčasťou od roku 2007, ihneď mi v hlave rezonuje myšlienka o obrovskom význame advokácie pri právnom zastupovaní fyzických a právnických osôb, ktoré sa domáhajú pred správnymi súdmi ochrany svojich subjektívnych práv pred verejnou mocou. Povinné právne zastúpenie, okrem výnimiek uvedených v Správnom súdnom poriadku, je obrovským priestorom pôsobnosti advokátov. Tu treba prízvukovať, že dispozičná právna zásada, ktorou je takmer bezvýhradne ovládané správne súdnictvo, je veľkou výzvou pre advokáta, ktorý určuje správnou žalobou rozsah požadovaného súdneho prieskumu. Správny súd má teda právne zadanie, hranice, ktoré môže prekročiť iba v zákonom vymedzených prípadoch v obmedzenom rozsahu. Je to teda imperatív pre advokáta poskytnúť právnu pomoc kvalitne. Popritom má podľa mňa významnú povinnosť byť voči klientovi pravdovravný a otvorený pri zvažovaní toho, či má zamýšľaná správna žaloba šancu na úspech, poznajúc judikatúru správnych súdov, najmä v kasačných konaniach. Obrovské množstvo súdnych sporov na Slovensku sa totiž dotýka aj správneho súdnictva a najmä v daňových veciach zaťažuje po dlhé roky senáty krajských súdov (od 1. júna 2023 senáty troch správnych súdov) a tiež Najvyšší správny súd Slovenskej republiky, ako súd kasačný.

Osobne by som sa veľmi tešil, keby advokácia na Slovensku mala vo všetkých krajoch dostatočne kvalitné ponuky právnych služieb vo veciach týkajúcich sa správneho súdnictva. Dobre právne koncipovaná správna žaloba reagujúca na zásadné, a nie iba formálne pochybenia orgánov verejnej správy pri jej rozhodovaní a iných mocenských aktivitách je základom právnej kvality a efektivity súdneho konania. Preto špecializácia tohto druhu má nesporne zásadný význam pre advokáta samotného, avšak najmä pre občanov a právnické osoby ukrátené na ich subjektívnych právach.

Dovoľte mi záverom popriať všetkým advokátom veľa síl, zdravia a energie pri výkone Vášho náročného, no zároveň krásneho advokátskeho povolania. 

JUDr. Pavol Naď

predseda Najvyššieho správneho súdu SR

Najčítanejšie