Bulletin slovenskej advokácie

Prevzatie zastúpenia advokátom, porušenie povinností voči klientovi

Je disciplinárnym previnením, ak advokát po prevzatí zastupovania klienta v prebiehajúcom konaní nezaloží plnú moc na zastupovanie do súdneho spisu ani klienta neinformuje o stave jeho veci a po nariadení pojednávania súdom sa na tomto pojednávaní nezúčastní a na odporúčanie advokáta sa ho po predchádzajúcom ospravedlnení nezúčastní ani klient, v dôsledku čoho súd vydá rozsudok v neprospech klienta.

Rozhodnutie disciplinárneho senátu disciplinárnej komisie ČAK z 22. novembra 2021 v spojení s rozhodnutím odvolacieho disciplinárneho senátu ČAK

z 10. júna 2021, sp. zn. K 44/2018[1]

Dotknuté ustanovenia:

– § 16 ods. 1, 2, § 17 zákona č. 85/1996 Sb., o advokácii

– čl. 4 ods. 2 a čl. 9 ods. 1 uznesenia predstavenstva Českej advokátskej komory č. 1/1997 Vestníka zo dňa 31. 10. 1996, ktorým sa stanovia pravidlá profesionálnej etiky a pravidlá súťaže advokátov Českej republiky (etický kódex) v platnom znení (ďalej len „etický kódex“),

obdobné ustanovenia slovenských právnych predpisov: § 18 ods. 1, 2 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v platnom znení; § 2 ods. 2, § 6 ods. 1 písm. a) Advokátskeho poriadku SAK z 10. júna 2021

Disciplinárne obvinený advokát bol uznaný za vinného z disciplinárneho previnenia, ktorého sa dopustil

tým, že

dňa 23. 7. 2013 prevzal právne zastúpenie M. J. P. vo všetkých záležitostiach a súdnych konaniach vo veci P. B. a potom, čo dňa 26. 5. 2016 prevzal právne zastúpenie M. J. P. ako žalovaného v už prebiehajúcom konaní vedenom na okresnom súde o zaplatení 49 900 Kč s prísl., do súdneho spisu najmenej do 11. 1. 2017 nezaložil plnú moc udelenú mu M. J. P., tohto svojho klienta dostatočným spôsobom neinformoval o stave jeho veci. Následne, keď okresný súd nariadil termín pojednávania na deň 11. 1. 2017, z ktorého sa M. J. P. na jeho odporúčanie ospravedlnil, na toto pojednávanie sa nedostavil, ani nezabezpečil zastúpenie M. J. P. substitučne, v dôsledku čoho súd konal v neprítomnosti M. J. P. a na pojednávaní vydal rozsudok, ktorým M. J. P. uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi žalovanú sumu s príslušenstvom a trovy konania.

Uložené disciplinárne opatrenie – písomné napomenutie.

Z odôvodnenia:

Disciplinárny senát neuveril disciplinárne obvinenému jeho procesnú obranu, že zmluvný vzťah zastúpenia nevznikol, lebo jeho vznik bol viazaný až na potvrdenie poisťovne o úhrade poskytnutých právnych služieb, resp. prísľubu takej úhrady. Predovšetkým toto tvrdenie nijako nedoložil a z preukázaných skutočností také zistenie ani nevyplynulo, keď zistené skutočnosti skôr svedčia o opaku. Sám obvinený uviedol, rovnako ako aj sťažovateľ vo svojej sťažnosti, že sa s M. J. P. opakovane stretol, avšak zo stretnutí alebo rokovaní nie je žiadny záznam alebo zápis, ktorý by tvrdenie obvineného podporil. Naopak, sám obvinený pripustil, že plnú moc pripravil pre M. J. P. on podľa vlastného vzoru, teda vrátane jej obsahu. Disciplinárne obvinený pritom nerozlišuje medzi zmluvou o poskytovaní právnych služieb, ktorá môže byť dojednaná aj ústne, a plnou mocou ako písomným dokladom o splnomocnení, ktoré na základe takej zmluvy alebo dohody vzniklo. Ak teda klientovi pripravil konkretizovanú plnú moc dokladujúca jeho splnomocnenie na zastúpenie klienta v určitej veci a nechal ju klientom podpísať, a to nie raz, ale dvakrát s dlhším časovým odstupom, je zjavné, že také splnomocnenie dokladovalo vzniknutý zmluvný vzťah, a to bez ohľadu na to, kto mal odmenu za poskytnuté služby hradiť. Pokiaľ mal obvinený skutočne v úmysle vznik zastúpenia touto skutočnosťou podmieňovať, a tým účinky vzniku zmluvného vzťahu a z neho vyplývajúceho splnomocnenie odložiť, mohol a mal tak urobiť písomne ​​v súlade s článkom 16 ods. 4 Etického kódexu a článkom 1 a 3 uznesenia predstavenstva č. 9/1999 Vestníka, ktorým sa ustanovujú niektoré podrobnosti o dokumentácii advokáta vedené pri poskytovaní právnych služieb, v znení neskorších predpisov.

Zo skutočnosti, že klientovi takú plnú moc vystavil a nechal mu ju podpísať, ako aj z toho, že nijako nerozporoval, že je osobou oprávnenou na doručenie rozsudku súdu prvého stupňa menom M. J. P. a na základe klientom do spisu založeného splnomocnenia v štádiu konania pred súdom prvého stupňa ďalej postupoval v odvolacom konaní, možno naopak vyvodiť, že také zastúpenie vzniklo a že obrana obvineného je rýdzo účelová. Za daných okolností nemožno konanie obvineného, ​​ktorý do súdneho spisu nezaložil plnú moc, teda nezaistil tok procesných informácií medzi súdom a svojou osobou ako zástupcom a následne klientom, a hoci bol aj napriek tomu klientom o termíne pojednávania informovaný, na pojednávanie sa nedostavil bez toho, aby to oznámil klientovi, považovať za postup, ktorý by bol riadnym výkonom advokácie, ale za závažné zavinené porušenie povinností advokáta.

Disciplinárny senát uložil obvinenému disciplinárne opatrenie vo forme napomenutia, čo zdôvodnil tak, že obvinený je advokátom s dlhoročnou praxou a je nevyhnutné naňho hľadieť, ako by nebol dosiaľ disciplinárne postihnutý. Samotný odmietavý postoj disciplinárne obvineného bez akejkoľvek sebareflexie viedol senát k záveru, že nemožno od uloženia disciplinárneho opatrenia upustiť, ale napomenutie má tu dostatočnú preventívnu funkciu a korešponduje tak so závažnosťou disciplinárneho previnenia, ako aj s doterajšou dĺžkou praxe a s bezúhonnosťou disciplinárne obvineného.

Rozhodnutie je redakčne krátené, upravované a doplnené o odkazy na citované ustanovenia pod textom

Právnu vetu a rozhodnutie preložila a spracovala:

Mgr. Tatiana Frištiková

advokátka


[1] preložené a spracované podľa Vrábliková, P..: Z kárné praxe. In: Bulletin advokacie, č. 3/2022, s. 71

Najčítanejšie