Bulletin slovenskej advokácie

ROZHOVOR: Stotožňovanie advokáta s jeho klientom je proti zásadám právneho štátu

Rozprávame sa s predsedom CCBE Jamesom MacGuillom o tom, aké sú priority jeho predsedníctva a čo sa aktuálne rieši na úrovni delegácií európskych advokátskych komôr v Bruseli.

Rada advokátskych komôr Európy (CCBE – Council of Bars and Law Societies in Europe – Conseil des barreaux européens) je organizácia združujúca advokátske komory z 32 krajín a ďalších 13 pridružených a pozorovateľských krajín. Zastupuje tak záujmy vyše 1 milióna európskych advokátov. Pravidelne vystupuje v mene svojich členov na úrovni Európskej únie, vypracováva stanoviská, štúdie, zapája sa do projektov a chráni základné piliere advokácie. Slovenská advokátska komora je jej riadnym členom od roku 1992. Od januára 2022 stoja na čele CCBE traja podpredsedovia – francúzsky advokát Thierry Wickers, švajčiarsky advokát Pierre-Dominique Schupp, grécky advokát Panagiotis Perakis – a predsedníctvo vedie írsky solicitor James McGuill.

Aká pracovná kariéra predchádzala vašej nominácii na post predsedu CCBE?

Pôsobím ako írsky advokát (solicitor), a vediem advokátsku kanceláriu MacGuill and Company. Ide o menšiu kanceláriu s piatimi advokátmi. Po absolvovaní štúdií na univerzite v Corku v roku 1983 som bol zapísaný do zoznamu solicitorov v roku 1986. Odvtedy sa venujem advokátskej praxi s dôrazom na trestné právo a ľudské práva. Aktívne som sa zapájal do činnosti írskej komory (Law Society of Ireland), kde som viedol viaceré pracovné skupiny a v roku 2007-2008 stál na jej čele ako predseda. Následne som sa začal venovať aktivitám v CCBE ako člen delegácie a ako vedúci delegácie. Moje odborné zameranie na trestné právo ma priviedlo k tomu, že som bol menovaný za predsedu výboru CCBE pre trestné právo, kde som pôsobil do roku 2019, kedy som bol zvolený za tretieho podpredsedu CCBE a vo vedení výboru ma nahradil podpredseda SAK Ondrej Laciak.

Akým výzvam podľa vás čelí advokácia v dnešnej dobe?

Advokácia, podobne ako iné oblasti, sa potrebuje prispôsobiť zmenám, ktoré priniesla pandémia COVID-19. Predpokladám, že život už nikdy nebude presne taký ako predtým. Došlo aj k urýchleniu niektorých pozitívnych zmien, ktoré boli plánované pred pandémiou. Avšak, musíme byť veľmi opatrní a mali by sme odolávať zmenám, ktoré oportunisticky prezentujú niektoré technológie ako nástroj na dosiahnutie efektívnosti, napriek tomu, že tieto idú na úkor práva občanov na spravodlivý proces, či už na úrovni EÚ alebo na úrovni členských štátov.

Ktoré technológie považujete za riziko?

Konkrétne spomeniem diskutované využívanie umelej inteligencie v oblasti justície, ktoré by malo byť predmetom dôkladnej analýzy. Musíme byť ostražití a dohliadnuť na to, aby vývoj v oblasti digitalizácie justície a umelej inteligencie nespôsobil neprijateľné zníženie kvality justície. CCBE vyjadrila svoje stanovisko úplne jasne v pozičných dokumentoch k navrhovanému nariadeniu EÚ, ktorým sa stanovujú harmonizované pravidlá v oblasti umelej inteligencie. Takisto v prípade návrhu nariadenia o digitalizácii cezhraničnej justičnej spolupráce. Možno predpokladať, že oba tieto akty Únie budú pre nás náročnou výzvou v nadchádzajúcom roku.

Zároveň treba povedať, že CCBE víta a podporuje iniciatívy smerom k digitalizácii súdnych konaní, k uľahčeniu interoperability národných systémov, k uplatneniu nových technológií pri každodennom fungovaní súdnictva. Podstatné je, aby existovali záruky ochrany základných práv a kľúčových princípov výkonu advokácie.

Spolu s Nadáciou európskych advokátov (ELF) sme v záverečnej fáze projektu „AI4Lawyers“, ktorý poskytne advokátom a advokátskych kanceláriám usmernenia pre používanie umelej inteligencie v advokátskej praxi. Na konci marca nás čaká v Bruseli veľká konferencia, na ktorej sa stretnú zástupcovia CCBE, ELF, advokátskych komôr, inštitúcií EÚ a Rady Európy, kde pripravované usmernenia predstavíme.

Ktoré zmeny na úrovni Európskej únie sa dotýkajú európskeho trestného práva?

Spomeniem napríklad dlho sledovaný vývoj novozriadenej Európskej prokuratúry. CCBE bola v kontakte s Európskou komisiou od počiatku – od samotných úvah o zriadení tohto úradu. Teraz je EPPO realitou a výzvou pre nás všetkých bude zabezpečiť, aby nové právomoci boli vykonávané primeraným a spravodlivým spôsobom. Jednotný hlas advokátskych komôr je nevyhnutný pri ochrane našich spoločných hodnôt a pri zabezpečení prístupu našich kolegov k odbornému vzdelávaniu a ďalším zdrojom, aby sa vedeli popasovať s novým právnym rámcom. V tomto smere som veľmi rád, že eurokomisár Didier Reynders prisľúbil svoju podporu žiadosti o navýšenie zdrojov EÚ určených na školenie advokátov nielen v oblasti školení o konaní pred EPPO, ale vo všeobecnosti tak, aby sa naplnili vzdelávacie potreby európskych advokátov.

Aké priority ste si stanovili v rámci predsedníctva?

Kľúčovou hodnotou CCBE vždy bola a vždy bude ochrana a podpora právneho štátu. Advokácia je jedným z pilierov právneho štátu, a preto súčasťou tohto úsilia je venovať sa rizikám, ktorým sú naši kolegovia advokáti vystavení z dôvodu výkonu svojej profesie. Mojou prioritou v roku 2022 je venovať sa presadzovaniu princípu zákazu stotožňovania advokáta s jeho klientom. V tomto roku by mala CCBE byť aj pri príprave návrhu znenia dohovoru Rady Európy o povolaní advokáta. Tento záväzný dokument považujem za dôležitý vo svetle narastajúcich útokov na advokátov vo svete. Ohrozovanie advokácie je ohrozovaním právneho štátu a prístupu klientov k spravodlivosti. CCBE zámer prijať dohovor podporuje od roku 2017.

Nedávne udalosti na európskej a medzinárodnej úrovni viedli k situáciám, kedy advokáti boli prezentovaní ako tí, ktorí napomáhajú nezákonným alebo neetickým praktikám. Takéto generalizovanie v rámci CCBE odmietame ako úplne nedôvodné. CCBE a advokátske komory sa zaviazali postaviť sa proti každému nezákonnému konaniu advokátov, vrátane legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Dali sme si záväzok aktívne prispieť k zvyšovaniu povedomia o postupoch na predchádzanie legalizácie príjmov z trestnej činnosti, prostredníctvom praktických príkladov rizík, ktorých by si advokáti mali byť vedomí.

V oblasti opatrení boja proti praniu špinavých peňazí bol predložený nový balík návrhov zo strany Európskej komisie. Ako sa k nemu stavia CCBE?

CCBE identifikovala viacero problematických aspektov tohto návrhu Komisie, o ktorom aktuálne rokuje Európsky parlament a členské štáty. Najväčšiu obavu máme z dozorných právomocí nového úradu pre boj proti praniu špinavých peňazí, tzv. AMLA. Ide podľa nás o neprijateľné porušenie princípu nezávislosti advokátskych komôr. Ochrana nezávislosti je ďalšou z priorít predsedníctva CCBE a prostredníctvom odborných, úprimných a konštruktívnych pripomienok sa snažíme poukazovať na nedostatky tohto návrhu. Regulácia na národnej úrovni je dostatočná vo všetkých členských štátoch EÚ a komory spolu so CCBE sú pripravené podať pomocnú ruku advokátom pri riadnom plnení ich povinností v oblasti AML. Ani CCBE, ani advokátske komory v žiadnom prípade neschvaľujú konanie advokáta, ktorý sa vedome účastní na akejkoľvek nezákonnej činnosti svojho klienta. Nedávny návrh nariadenia AMLA však môže mať vážny dopad na celú advokáciu a spoločnosť ako takú. Preto sa aktívne zasadzujeme o jeho zmenu.

Ako vnímate svoju pozíciu predsedu CCBE?

Je to pre mňa veľká česť aj veľká výzva. CCBE predstavuje hlas európskej advokácie, a preto je dôležité nájsť rovnováhu názorov, vyvážiť očakávania všetkých členských advokátskych komôr a snažiť sa zabezpečiť ochranu ich tradícií. Som veľmi vďačný kolegom zo sekretariátu CCBE, ktorí odborne a usilovne pripravujú všetky podklady a stanoviská pre výbory a pracovné skupiny. Je veľmi obohacujúce vymieňať si názory a poznatky s kolegami advokátmi z 32 krajín Európy, vrátane členov delegácie Slovenskej advokátskej komory. O to viac dúfam, že tento rok už budeme mať možnosť stretnúť sa osobne a nielen virtuálne.

V uplynulých dňoch celý svet s napätím sleduje vojenský konflikt v Ukrajine. Reagovala CCBE na tieto tragické udalosti?

Na zasadnutí Stáleho výboru CCBE, ktorý sa uskutočnil deň po začiatku protiprávnej invázie Ruska do Ukrajiny, sme odložili bežnú agendu, aby sme mohli diskutovať o tejto situácii. Vydali sme vyhlásenie, v ktorom sme pripomenuli všeobecne akceptované princípy medzinárodného práva slúžiace na ochranu každého z nás a predovšetkým ukrajinského ľudu. Odsúdili sme ruskú inváziu a vyzvali sme prokurátora Medzinárodného trestného súdu na okamžité vyšetrenie všetkých trestných činov v kompetencii tohto súdu, ktoré sú páchané Vladimírom Putinom a jeho spojencami. Vyhlásením sme dali najavo solidaritu s našimi ukrajinskými kolegami, ktorí sa v súčasnej situácii boja o svoje životy. Taktiež sme sa dozvedeli aj o advokátoch v Rusku, ktorí čelia podobným hrozbám, ak sa odvážia vystúpiť proti tejto nelegálnej vojne. Pripomenuli sme všetkým štátom ich povinnosť vytrvať v tejto humanitárnej katastrofe a zabezpečiť prístup k medzinárodnej ochrane a primeraným zdrojom. CCBE sa dlhodobo venuje právnym otázkam migrácie a reaguje na vývoj azylového práva na európskej úrovni. Tlieskam všetkým kolegom, ktorí už v súvislosti s ukrajinsko-ruským konfliktom poskytli alebo poskytujú pomoc zraniteľným ľuďom.

Najčítanejšie