Bulletin slovenskej advokácie

Úprava zovňajšku advokáta na súdnom pojednávaní (z disciplinárnych rozhodnutí SAK)

Advokát, ktorý sa zúčastní na pojednávaní pred súdom v nevhodnom oblečení, ktoré nereprezentuje postavenie advokáta, a to v tričku s golierom, rifliach a teniskách, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 18 ods. 3 zákona o advokácii, § 2 ods. 2, § 38 Advokátskeho poriadku SAK, uznesenia Predsedníctva SAK č. 36/11/2013 zo dňa 4. 11. 2013 o úprave zovňajšku advokáta.

Rozhodnutie I. disciplinárneho senátu SAK z 5. júna 2020, sp. zn. DS I.-11/2020:2774/2019

Dotknuté ustanovenia:

§ 18 ods. 3 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v platnom znení /ďalej len „ZoA“/,

– § 2 ods. 2, § 38 Advokátskeho poriadku SAK schváleného konferenciou advokátov 10. júna 2017 /ďalej len „AP SAK“/,

– Uznesenie predsedníctva SAK č. 36/11/2013 zo dňa 4. 11. 2013 o úprave zovňajšku advokáta

Rozhodnutím I. disciplinárneho senátu SAK z 5. júna 2020, sp. zn. DS I.-11/2020:2774/2019 bol disciplinárne obvinený advokát /ďalej len „DO advokát“/

uznaný za vinného

z disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože zavinene závažným spôsobom porušil povinnosti advokáta podľa § 18 ods. 3 ZoA, § 2 ods. 2, § 38 AP SAK, uznesenia Predsedníctva SAK č. 36/11/2013 zo dňa 4. 11. 2013 o úprave zovňajšku advokáta,

tým, že

v spore o neplatnosť závetu vedenom na okresnom súde ako právny zástupca žalovaného A. B. sa zúčastnil na pojednávaniach konaných v dňoch 30. 04. 2019, 18. 06. 2019 a 01. 10. 2019 bez odevu, ktorý by reprezentoval postavenie advokáta, pričom advokát mal oblečené vo všetkých prípadoch tričko s golierom, rifle a obuté mal tenisky,

za čo mu bolo uložené

podľa § 56 ods. 2 písm. a) ZoA disciplinárne opatrenie – písomné napomenutie.

Podľa § 57 ods. 5 ZoA bola DO advokátovi uložená povinnosť zaplatiť na účet SAK paušálne náklady disciplinárneho konania vo výške 580 eur v lehote do 15 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Z odôvodnenia:

RK SAK podala dňa 18. 2. 2020 DK SAK návrh na začatie disciplinárneho konania proti DO advokátovi pre skutok uvedený vo výrokovej časti tohto rozhodnutia na základe sťažnosti sťažovateľa.

Na výzvu RK SAK zo dňa 18. 11. 2019 sa DO vyjadril k sťažnosti podaním zo dňa 25. 11. 2019, kde uviedol, že sťažnosť považuje za nedôvodnú a priloženú fotodokumentáciu za nezákonnú. Na margo svojho oblečenia na dotknutých pojednávaniach DO uviedol, že v čase, keď sa fotodokumentácia vyhotovovala, boli na Slovensku tropické horúčavy, a preto DO prispôsobil svoje oblečenie klimatickým podmienkam a svojmu zdravotnému stavu, pretože budova súdu, kde sa konali pojednávania, je hygienicky závadná a nevetrateľná.

Z obsahu sťažnosti, z priloženej dokumentácie ako aj z vyjadrenia samotného DO je zrejmé, že DO sa na pojednávaniach v spore o neplatnosť závetu v dňoch 30. 4. 2019, 18. 6. 2019 a 1. 10. 2019 ako právny zástupca žalovaného zúčastňoval v oblečení nevhodnom a neprimeranom pre advokáta a prezentáciu jeho spoločenského postavenia. V zmysle uznesenia Predsedníctva SAK č. 36/11/2013 je advokát pri plnení pracovných úloh, najmä v kontakte so súdmi dbať na dôstojnú úpravu zovňajšku. Za túto sa považuje u mužov pánsky oblek, spoločenská košeľa, kravata alebo motýlik a spoločenská obuv, u žien sukňový alebo nohavicový kostým, blúzka, šaty a spoločenská obuv primeraná ročnému obdobiu. Tým, že DO sa na pojednávania dostavil v tričku s golierom, rifliach a v teniskách, znížil dôstojnosť advokátskeho stavu a vážnosť advokátskeho povolania. Z vykonaného dokazovania tak mal disciplinárny senát za preukázané, že DO spáchal skutok kladený mu návrhu a rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

Pri verdikte o disciplinárnom previnení sa, pri úvahách o disciplinárnom opatrení, senát dôsledne a zodpovedne riadil zákonnými podmienkami ukladania druhu a výmery disciplinárneho opatrenia v súlade s § 56 ods. 4 ZoA. Prihliadol pritom na závažnosť disciplinárneho previnenia, rozsah a povahu porušenej povinnosti, na následok disciplinárneho previnenia, na primeranosť a účelnosť disciplinárneho opatrenia, na okolnosti, za ktorých bolo disciplinárne previnenie spáchané, na osobu DO a na jeho osobné a majetkové pomery a boli vzaté do úvahy poľahčujúce a priťažujúce okolnosti. Pri rozhodovaní o druhu disciplinárneho opatrenia disciplinárny senát prihliadol na skutočnosť, že DO dosiaľ nespáchal disciplinárne previnenie, ako aj k prevenčnému charakteru vo vzťahu ku spáchanému disciplinárnemu previneniu.

Rozhodnutie je redakčne krátené, upravované a doplnené o odkazy na citované ustanovenia pod textom.

Právnu vetu a rozhodnutie spracovala:

Mgr. Tatiana Frištiková

advokátka

Najčítanejšie