Bulletin slovenskej advokácie

Úvodník BSA 03/2024

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

máme za sebou Deň advokácie. Slovenská advokátska komora si ním pripomenula 34. výročie prijatia zákona č. 132/1990 Zb. o advokácii, ktorý v nových pomeroch po roku 1989 upravil výkon advokácie ako slobodného a nezávislého povolania.

S Dňom advokácie je už niekoľko rokov spojené poskytovanie bezplatného právneho poradenstva občanom vo vybraných mestách Slovenska. Tento rok sa do projektu aktívne zapojil historicky najvyšší počet kolegýň a kolegov. Hlavnou myšlienkou podujatia je priblížiť verejnosti význam advokátskeho povolania a zdôrazniť skutočnosť, že ide najmä o pomáhajúce povolanie. Aj touto formou má komora ambíciu šíriť dobré meno advokácie.

Vyvrcholením Dňa advokácie bol galavečer Slovenskej advokátskej komory, ktorý sa uskutočnil v historických priestoroch Kaviarne Slávia v Košiciach. Súčasťou podujatia je oceňovanie za celoživotný prínos advokácii, ktoré prispieva k pozdvihnutiu advokátskeho povolania a je určite motiváciou pre mladšie generácie advokátov.

Príhovormi predsedu komory a hostí sa vinul spoločný leitmotív – nezastupiteľná úloha advokácie pre spoločnosť s akcentom na to, že slobodná a nezávislá advokácia je v prvom rade pevným pilierom ochrany práv a slobôd občanov. Predseda komory JUDr. Puchalla, PhD. osobitne ocenil, že pozvanie na galavečer prijali aj zástupcovia iných právnických povolaní, čo vníma ako pozitívny prejav vzájomného rešpektu.

Poďakovanie patrí všetkým advokátom, advokátskym koncipientom, regionálnym zástupcom, kancelárii Slovenskej advokátskej komory a organizátorom za prípravu a úspešnú realizáciu tohtoročných osláv Dňa advokácie. Verím, že spoločným úsilím táto výnimočná udalosť aj v budúcnosti bude podčiarkovať atribút advokácie ako poslania.

Dovoľte venovať zopár myšlienok slobode prejavu, o ktorej som mala možnosť na galavečere s kolegami a kolegyňami hovoriť. Práve vyjadrovanie názorov na rôzne spoločenské a politické udalosti je v dnešnej dobe horúcou témou v médiách, na sociálnych sieťach, ale aj v bežnej ľudskej komunikácii na pracoviskách aj v rodinách.

V rámci Slovenskej advokátskej komory rešpektujeme individuálne právo na vyjadrenie vlastného názoru. Zároveň zastávame názor, že sloboda prejavu je významná pre podporu verejnej diskusie a následne pomáha formovať stanoviská k spoločenským otázkam. Advokáti ako osoby znalé práva by mali byť prví, kto rešpektuje a zároveň toleruje právo jednotlivca aj s prihliadnutím na pluralitu názorov a ich rôznorodosť. Výkon advokátskeho povolania je spojený s množstvom povinností, vyžaduje si profesionalitu a zachovanie etických a právnych noriem. Rovnako je potrebné vnímať, že každý advokát priamo reprezentuje Slovenskú advokátsku komoru ako svoju stavovskú organizáciu. Advokátov spoločnosť často považuje za mienkotvornú profesiu; majme preto vždy na zreteli otvorenú, slušnú a korektnú diskusiu, ktorá je otvorená názorovej pluralite. Aj tak môžeme prispieť k upokojeniu všeobecnej atmosféry vo všetkých vzťahoch, v ktorých fungujeme. Dovoľte mi vyjadriť želanie, aby sme sa vyhli verejným prejavom, ktoré môžu zasievať napätie a rozkol v spoločnosti.

JUDr. Magdaléna Hromcová
podpredsedníčka Slovenskej advokátskej komory

Najčítanejšie