Bulletin slovenskej advokácie

Úvodník BSA 05/2023

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Slovenská advokátska komora je najväčšia právnická stavovská organizácia, a ako taká nesie svoju mieru zodpovednosti nielen za vlastné veci, ale aj za širšie témy ochrany právneho prostredia. O našich aktivitách v tejto oblasti vás neustále informujeme. Snažíme sa, aby náš hlas bol počuť vždy, keď ide o základné práva a slobody, keď sa menia základné civilnoprávne či trestné kódexy, alebo keď sa zasahuje do inštitucionálnej stability justičných orgánov.

Nie vždy je náš hlas vypočutý. Ale aj to málo, čo sa podarí, podľa nášho názoru mení veci k lepšiemu. Tento rok sa nám podarilo dosiahnuť široký konsenzus s najvyššími predstaviteľmi justície v dôležitej téme ochrany slobodnej a nezávislej advokácie (aprílové komuniké). Aktívne sme pomohli pripraviť dôležitú reformu Trestného zákona, ktorá síce nebola schválená, ale môže byť dobrým východiskom do budúcich legislatívnych prác. Príkladom dobrých aktivít je aj septembrová konferencia so zástupcami najvyšších súdov Slovenska a Rakúska, vďaka ktorej posúvame vpred odbornú diskusiu o rozhodcovských konaniach a modernizujeme tak slovenské obchodné právo.

Tieto a mnohé iné aktivity majú svoj význam. Som presvedčený, že vďaka nim naša komora a náš advokátsky stav podstatne prispieva k tomu, že žijeme v síce nie dokonalom, ale predsa len právnom štáte, kde má význam domáhať sa práv.

Popri snahe o zlepšovanie vecí širšieho verejného záujmu si v Predsedníctve SAK samozrejme uvedomujeme, že našou primárnou zodpovednosťou voči členom komory je riadna správa vlastných vecí. Som rád, že aj v tejto oblasti sa nám podarilo dosiahnuť významné míľniky.

V posledných týždňoch sme Vás opakovane informovali o progrese v projekte obnovy sídla našej komory. Po rokoch príprav sme sa posunuli do fázy ostrej realizácie. Máme stavebné povolenie, finišujeme s výberovými konaniami a pripravujeme sa na sťahovanie a búracie práce. Verím, že projekt bude napredovať podľa harmonogramu a výsledkom bude dôstojné sídlo našej organizácie.

Z praktického hľadiska je pre činnosť členov komory azda najdôležitejšia informácia o novele vyhlášky o odmenách a náhradách advokátov. Ide o tému, kde dlhodobo cítime veľkú nespravodlivosť. V decembri minulého roka sme na základe podnetov Vás, členov komory a osobitne členov pracovnej skupiny pre veci advokátske, zaslali ministerstvu spravodlivosti podnet na jej novelizáciu. Ministerstvo si časť našich pripomienok, ktoré nezakladali nároky na výdavky štátneho rozpočtu, v limitovanej miere osvojilo. Mali sme však úprimný záujem v tejto téme ďalej rokovať a viesť rozporové konanie s pani ministerku Dubovcovou. Žiaľ, na osobnom stretnutí dňa 10. októbra 2023 sme sa dozvedeli, že vyhláška už bola podpísaná, a teda rozporové konanie už nebolo možné uskutočniť. Vo výsledku tak aj vo vzťahu k advokátskej tarife bude pretrvávať stav, keď priznané trovy nepostačujú na pokrytie reálnych nákladov právneho zastupovania. To, samozrejme, demotivuje občanov uchádzať sa o ich legitímne práva, čo, naopak, môže podporovať ich porušovanie (nehovoriac o téme náhrady za ex offo obhajobu a pri zastupovaní cez Centrum právnej pomoci, ktoré odrážajú nízku mieru ochoty štátu investovať do kvalitnej právnej ochrany ľudí).

Viac si o našom postoji a aktivitách v tejto oblasti môžete prečítať v rozhovore s kolegyňou Zuzanou Čížovou, ktorý vznikal v čase, keď sme ešte verili v kompromisnejšie znenie vyhlášky. Na záver preto len dodám, že tak, ako komora bude vždy hájiť záujmy spoločného dobra a ochrany práv, tak budeme bez ohľadu na politické zmeny dôsledne zastávať aj oprávnené záujmy našej organizácie a našich členov.

JUDr. Martin Puchalla, PhD.

predseda SAK

Najčítanejšie