Bulletin slovenskej advokácie

Úvodník BSA 06/2023

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

máte pred sebou (v tlačenej či elektronickej forme) ďalšie vydanie Bulletinu slovenskej advokácie, v ktorom vám opäť prinášame množstvo zaujímavých tém. Príprava každého vydania časopisu je pre nás radosťou i odborným zadosťučinením, a tak to bolo aj pri tomto poslednom čísle v roku 2023.

Ani sa nám to nechce veriť, ale je to už presne tridsať rokov, kedy sa začal písať príbeh nášho časopisu, a odkedy máme tú česť tvoriť pre vás jeho obsah. Stalo sa to v decembri roku 1993, keď vtedajšie predsedníctvo SAK identifikovalo potrebu založenia vlastného advokátskeho periodika. Vypracovaním projektu poverilo tím na čele s budúcim predsedom redakčnej rady JUDr. Jozefom Brázdilom a podniklo prvé kroky, ktoré v nasledujúcom roku viedli k vydaniu prvých čísel.

Pripomeňme si na tomto mieste, s akým zámerom vtedy predsedníctvo rozhodlo o zrode časopisu, resp., ako tento zámer v tom čase formuloval vtedajší predseda SAK Štefan Detvai: „Naším zdravo ctižiadostivým cieľom by malo byť periodikum, ktoré by sa mohlo bez výhrad zaradiť medzi odborné právnické časopisy. Bulletin by sa mal stať platformou prejavu profesionálnych záujmov a formovania nového spoločenského statusu advokátov Slovenskej republiky.“

Dnes vieme, že tento cieľ sa podarilo naplniť. Bulletin slovenskej advokácie je najväčším domácim odborným časopisom pre právnu vedu a právnu prax. Má vysoké odborné renomé aj mimo advokácie a významným spôsobom spoluurčuje domáci právny diskurz. Neskromne tvrdíme, že Bulletin slovenskej advokácie je cenným podporným zdrojom pri štúdiu prameňov práva, o čom svedčí aj množstvo odkazov na naše články v komentároch a inej odbornej tvorbe.

Príbeh Bulletinu slovenskej advokácie je príbeh úspešného časopisu, s bohatou tradíciou a víziou ďalšieho rozvoja. Radi by sme poďakovali všetkým, ktorí stoja za jeho úspechom. Kolegyniam a kolegom z redakčnej rady, všetkým autorom, a samozrejme vám, našim verným čitateľom.

Bulletin slovenskej advokácie je tradične tlačeným periodikom a chceme, aby takto fungoval aj naďalej. Myslíme si, že osobitne v dobe pretlaku digitálneho obsahu je vhodné ponúkať kvalitný obsah aj v tradičnej papierovej forme, ktorá je vhodnejšia pre pokojné štúdium textov a uvažovanie o nich.

Zároveň však chceme, aby boli výsledky práce našich autorov čo najlepšie dostupné a efektívnejšie šíriteľné v čo najširšej odbornej verejnosti. Aj preto sme sa rozhodli sprístupňovať ich bezplatne na našej novej webovej stránke vo forme, ktorá umožňuje ich jednoduché zdieľanie a ďalšie šírenie. Takýmto spôsobom nielen zviditeľníme kvalitných autorov, ale predovšetkým prispievame k potrebnému rozvoju kultivovanej odbornej právnickej diskusie.

Bulletin slovenskej advokácie poskytuje ako recenzovaný časopis unikátny priestor pre publikovanie odborných článkov. Sme veľmi radi, že tento priestor tu máme už tridsať rokov.

Prajeme Vám príjemné čítanie, a tiež krásne prichádzajúce Vianoce!

Redakcia Bulletinu slovenskej advokácie

Najčítanejšie