Bulletin slovenskej advokácie

Úvodník predsedu SAK k Bulletinu slovenskej advokácie 2/2023

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

tento mesiac si pripomíname 33. výročie prijatia prvého ponovembrového zákona o advokácii (zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb.), ktorým sa na Slovensku po rokoch diskontinuity obnovila nezávislá a slobodná advokácia. Tento významný míľnik pre ochranu práv ľudí slávime každoročne 27. apríla ako Deň advokácie.

Ako po minulé roky, aj tento rok si možnosť vykonávať naše povolanie slobodne a nezávisle od štátnej moci pripomíname sériou podujatí. Tým najviditeľnejším bude tradičný projekt poskytovania bezplatnej právnej pomoci, v rámci ktorého budeme pomáhať občanom a zároveň šíriť dôležitú osvetu o našej práci. Bezplatnú právnu pomoc budeme tento rok poskytovať dňa 26. apríla, a to najmenej v 13 mestách (čo je rekordný počet). Organizovaním bezplatnej právnej pomoci pre ľudí chceme dať jasne najavo, že advokácia je v prvom rade pomáhajúce povolanie. Preto úprimne ďakujem všetkým Vám, ktorí sa pridáte k poskytovaniu bezplatnej pomoci vo vašich regiónoch.

Slobodná a nezávislá advokácia úzko súvisí s ochranou základných práv a slobôd vyplývajúcich z Ústavy Slovenskej republiky. Samotné právo na právnu pomoc je ústavným právom, rovnako ako ďalšie práva na súdnu a inú právnu ochranu. Sme zároveň presvedčení o tom, že efektívne uplatňovanie týchto práv nie je možné bez existencie slobodnej a nezávislej advokácie, ktorá sa za 33 rokov jej existencie stala už samozrejmou súčasťou nášho právneho poriadku.

Avšak to, že ako demokraticky zmýšľajúci ľudia so základnou úctou k právu niečo vnímame ako samozrejmosť ešte nemusí znamenať, že to tu bude naveky. Vieme totiž, že dôsledne vykonávaná advokácia niekedy nemusí byť po vôli niektorým ľuďom, ktorí sa práve ocitli pri moci. Žiaľ, mali sme sa o tom možnosť presvedčiť v minulosti, a vieme, že takéto riziká nie sú vylúčené ani do budúcnosti.

Máme preto záujem v Slovenskej advokátskej komore využiť 33. výročie prijatia prvého ponovembrového zákona o advokácii aj na otvorenie dôležitej témy ústavného zakotvenia niektorých základných pilierov slobodnej a nezávislej advokácie. Chceme začať úprimnú odbornú diskusiu o jasnom zakotvení práv, ktoré vnímame ako esenciálne pre spravodlivé súdne konanie: povinnosť mlčanlivosti advokáta, rešpektovanie dôvernosti komunikácie klienta s advokátom a ďalšie práva súvisiace s princípom rovnosti zbraní… Teda témy, ktoré sú v každom vyspelom právnom poriadku považované za samozrejmé, no napriek tomu sme u nás opakovane zaznamenali nebezpečné pokusy o ich ignorovanie. Zároveň sme ale presvedčení o tom, že pri dostatku dobrej vôle je možné postupne zlepšovať právne nastavenie aj v komplikovaných témach, ako sa stalo napríklad nedávno v prípade novely Trestného poriadku upravujúcej lepšiu súdnu kontrolu pri prehliadkach advokátskych kancelárií (za čo úprimne ďakujem všetkým poslankyniam a poslancom, ktorí sa v tejto téme postavili za správnu vec ochrany základných práv).

Okrem základných tém ústavnej ochrany slobodnej advokácie chceme tiež  otvoriť diskusiu o rozšírení zoznamu subjektov s návrhovým oprávnením na začatie konania pred ústavným súdom. Podľa súčasného právneho stavu môžu konania o súlade právnych predpisov iniciovať súdy, generálny prokurátor, prezident, poslanci, verejný ochranca práv… Sme úprimne presvedčení o tom, že pre ochranu základných pilierov demokratického štátu môže byť do budúcna vhodnou poistkou rozšírenie takéhoto návrhového oprávnenia aj na organizáciu advokátov.

Realisticky samozrejme vnímame, že akýkoľvek zámer posúvať ústavné právo dopredu je behom na dlhé trate. Som však hlboko presvedčený, že dnes je aj toto našou povinnosťou a  už samotným otvorením tejto dôležitej témy zároveň prispejeme k lepšej ochrane práv všetkých ľudí na Slovensku.

S kolegiálnym pozdravom,

Martin Puchalla

predseda Slovenskej advokátskej komory

Najčítanejšie