Bulletin slovenskej advokácie

Základné pravidlá výkonu advokácie, dostupnosť a zastihnuteľnosť advokáta

Je disciplinárnym previnením, ak advokát súdom ustanovený obhajcom obžalovaného sa napriek predvolaniu nedostaví na hlavné pojednávanie a nie je pre súd ani pre orgány Komory dostupný na žiadnom z kontaktov uvedených v matrike ČAK a nesplní si svoju povinnosť oznamovať zapisované skutočnosti a ich zmeny Komore ani sa neprihlasuje do svojej dátovej schránky advokáta a nevyzdvihuje si z nej dokumenty.

Rozhodnutie disciplinárneho senátu disciplinárnej komisie ČAK z 25. septembra 2020 v spojení s rozhodnutím odvolacieho disciplinárneho senátu

odvolacej disciplinárnej komisie z 25. marca 2021, sp. zn. K 58/2020[1]

Dotknuté ustanovenia:

– § 16 ods. 2, § 17 a § 29 ods. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokácii

– čl. 4 ods. 1 a čl. 6 ods. 2 uznesenia predstavenstva Českej advokátskej komory č. 1/1997 Vestníka zo dňa 31. 10. 1996, ktorým sa stanovia pravidlá profesionálnej etiky a pravidlá súťaže advokátov Českej republiky (etický kódex) v platnom znení (ďalej len „etický kódex“),

obdobné ustanovenia slovenských právnych predpisov: § 18 ods. 1, 2, § 28 ods. 1, 2 a 3 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v platnom znení; § 2 ods. 2, § 5 ods. 2 Advokátskeho poriadku SAK z 10. júna 2021

Disciplinárne obvinený advokát bol uznaný za vinného z disciplinárneho previnenia, ktorého sa dopustil

tým, že

1.) potom, čo bol súdom ustanovený obhajcom obžalovanému nezisteného mena v trestnej veci vedenej na okresnom súde proti 17 obžalovaným, keď u všetkých bol daný dôvod nutnej obhajoby, bez ospravedlnenia sa nedostavil na hlavné pojednávanie, hoci o jeho konaní ho riadne súd upovedomil, a potom, čo ho súd bezodkladne márnymi pokusmi kontaktoval, nebol dostupný na žiadnom z deklarovaných kontaktov, a to najmenej po dobu troch týždňov, v dôsledku čoho okresný súd v súlade s § 37a ods. 1 písm. b) tr. poriadku rozhodol o jeho vylúčení z obhajovania obžalovaného,

2.) od 16. 1. 2020 do súčasnej doby nie je pre Komoru dostupný na žiadnom z deklarovaných kontaktov uvedených v matrike ČAK, pričom Komore bez odkladu neoznámil skutočnosti nevyhnutné pre vedenie zoznamu advokátov ani zmeny týchto skutočností,

3.) najmenej od 16. 1. 2020 do súčasnej doby sa neprihlasuje do svojej dátovej schránky advokáta a nevyzdvihuje z nej dokumenty od orgánov verejnej moci, hoci je povinný ako advokát zo zákona tak konať

za čo mu bolo uložené disciplinárne opatrenie – vyčiarknutie zo zoznamu advokátov.

Z odôvodnenia:

Podľa konštantnej rozhodovacej praxe disciplinárnych senátov Českej advokátskej komory je „advokát povinný používať na prijímanie dokumentov od orgánov verejnej moci dátovú schránku. Táto povinnosť je uložená každému advokátovi. Dátová schránka je výlučným prostriedkom komunikácie voči advokátovi aj zo strany Českej advokátskej komory, a to tak v prípadoch určenia advokáta, ako vo všetkých iných otázkach“ (pozri disciplinárne rozhodnutie disciplinárneho senátu disciplinárnej komisie ČAK zo 17. l. 2014, sp. zn. K 97/2013).

Nepoužívanie dátovej schránky je rovnako závažné ako prístup advokáta, ktorý si riadne neoznačí svoje sídlo, ktorý neoznámi Českej advokátskej komore svoje aktuálne kontaktné údaje či ktorý nepreberá poštu doručovanú tradične, teda prostredníctvom držiteľa poštovej licencie. Uplynutím lehoty 10 dní od dodania správy do dátovej schránky nastáva fikcia doručenia takej správy, pričom uplynutie takej lehoty môže mať úplne zásadný negatívny vplyv na ochranu práv a chránených záujmov klientov disciplinárne obvineného.

Disciplinárny senát konštatoval, že ide o trvajúce disciplinárne previnenie. Pokiaľ ide o uložené disciplinárne opatrenie, treba podotknúť, že oproti skutkovej stránke mal disciplinárny senát v tomto prípade situáciu trochu zložitejšiu. Samotné skutky sú bez akýchkoľvek pochybností závažným disciplinárnym previnením, a ak by boli posudzované izolovane, určite by nebolo nutné pristúpiť k takej represii vo forme uloženého disciplinárneho opatrenia. Disciplinárny senát celkom správne, napokon ani inak nemohol, posudzoval celkové pomery disciplinárne obvineného, ​​ale najmä spôsob, akým disciplinárne obvinený advokáciu vykonáva, a najmä, akým spôsobom pristupuje k plneniu svojich stavovských povinností, ktoré opakovane porušuje, za čo už bol v minulosti opakovane, a to veľmi citeľne, postihovaný. Z odôvodnenia je zrejmé, že disciplinárne obvinený má dlhodobé a opakované problémy s plnením svojich povinností a že ani opakované disciplinárne konania neviedli k požadovanej náprave. Je teda úplne zjavné, že disciplinárne obvinený nie je schopný akejkoľvek reflexie, nie je schopný a ani ochotný zmeniť svoje návyky, a žiaľ, spôsob výkonu advokácie je v jeho podaní úplne neakceptovateľný.

Rozhodnutie je redakčne krátené, upravované a doplnené o odkazy na citované ustanovenia pod textom

Právnu vetu a rozhodnutie preložila a spracovala:

Mgr. Tatiana Frištiková

advokátka


[1] preložené a spracované podľa Vrábliková, P..: Z kárné praxe. In: Bulletin advokacie, č. 11/2021, s. 77

Najčítanejšie