Bulletin slovenskej advokácie

Zjednodušené založenie spoločnosti s ručením obmedzeným

JUDr. Mária Mikulašková pôsobí na Ministerstve spravodlivosti SR a vo svojej činnosti sa zameriava predovšetkým na občianske a obchodné právo

Nastupujúca doba digitalizácie procesov, s cieľom rýchlejšieho a hospodárnejšieho konania, priniesla, okrem iného, výzvu v podobe vzniku „online“ nástrojov i v práve obchodných spoločností. Transpozíciou Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1151 z 20. júna 2019, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/1132, pokiaľ ide o používanie digitálnych nástrojov a postupov v rámci práva obchodných spoločností (ďalej ako „smernica“) sa s účinnosťou od 1. 2. 2023 zavádza možnosť zjednodušeného založenia spoločnosti s ručením obmedzeným prostredníctvom na to určeného elektronického formulára na vytvorenie spoločenskej zmluvy (ďalej aj ako „zjednodušené založenie spoločnosti“ alebo „zjednodušene založená spoločnosť“), ako aj možnosť zriadenia podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby zjednodušeným spôsobom (ďalej ako aj „zjednodušené zriadenie podniku“).[1]

Cieľom smernice je formou „online“ založenia a zápisu spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra zjednodušiť začatie podnikania popri už existujúcich možnostiach. To znamená, že i napriek tejto novej možnosti zjednodušeného založenia spoločnosti či zjednodušeného zriadenia podniku, nie je dotknutá doterajšia možnosť založenia a zápisu spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra či zriadenia podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby. Spoločnosť s ručením obmedzeným tak bude možné založiť aj prostredníctvom štandardne vypracovanej spoločenskej zmluvy, na ktorú sa zároveň nebudú vzťahovať obmedzenia, ktoré sa zaviedli pre jej zjednodušený variant.

Podmienky zjednodušeného založenia spoločnosti s ručením obmedzeným

Spoločnosť s ručením obmedzeným môže byť založená zjednodušeným spôsobom iba za splnenia zákonom stanovených podmienok.[2]

Spoločnosť s ručením obmedzeným je najčastejšie zakladanou obchodnou spoločnosťou na území Slovenskej republiky,[3] a práve preto je potrebné zjednodušiť celý jej proces založenia a vzniku tak, aby administratívna náročnosť či komplikovaná legislatíva neboli bariérou na začatie podnikania na Slovensku. Spoločnosť s ručením obmedzeným tiež najčastejšie pokrýva potreby oblasti malého a stredného podnikania, ktoré tvorí 99% všetkých podnikov v Európskej únii.[4] Zároveň sa do právnej úpravy tiež premieta potreba pomôcť najmä hospodársky činným subjektom prostredníctvom obmedzenia zjednodušeného založenia spoločnosti iba pre spoločnosti založené za účelom podnikania.

Ohlasovanie živnosti predstavovalo vo väčšine prípadov nevyhnutný krok, ktorý bol potrebný pre úspešný zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra. Pri samotnom ohlásení však i príslušné živnostenské úrady preskúmavali zväčša iba všeobecné podmienky na prevádzkovanie ohlasovacej živnosti, ako vek, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť.[5] Po novom tieto podmienky preverí registrový súd, bez nutnosti získania živnostenského oprávnenia pred zápisom do obchodného registra. Pri splnení všeobecných podmienok na prevádzkovanie živnosti získa podnikateľ živnostenské oprávnenie zápisom do obchodného registra. „Zjednodušené“ ohlásenie živnosti prostredníctvom návrhu na zápis zjednodušene založenej spoločnosti do obchodného registra sa však týka iba vybraných voľných živností, ktoré sú uvedené v prílohe č. 4a zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „živnostenský zákon“). Zároveň zákonodarca limitoval počet vybraných živností na maximálne 15 tak, aby zapísané predmety podnikania čo najreálnejšie reflektovali to, čo podnikateľ skutočne chce vykonávať.

Spoločnosť založená zjednodušene môže byť založená len za účelom podnikania. Ide teda o rozdiel oproti štandardne zakladanej spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá môže byť založená aj za iným účelom ako je podnikanie najmä z dôvodu naplnenia účelu smernice, ktorým je podpora podnikateľského prostredia a hospodárskej činnosti.

Počet spoločníkov zjednodušene založenej spoločnosti je oproti štandardne založenej spoločnosti s ručením obmedzeným limitovaný na maximálne päť osôb. Ide o akési „legislatívne pretavenie“ skúsenosti z praxe, kedy možno badať, že obvykle počet spoločníkov spoločnosti s ručením obmedzeným nepresahuje počet piatich osôb.

Zjednocuje sa tiež dodatok určujúci právnu formu spoločnosti s ručením obmedzeným na dodatok „s. r. o“. Vklady spoločníkov spoločnosti založenej zjednodušene môžu byť výlučne peňažné. Vo všeobecnosti sa však javí, že nepeňažné vklady do základného imania tvoria malú skupinu vkladov v porovnaní s vkladmi peňažnými, ktoré sú zároveň jednoduchšie uchopiteľné pre začínajúceho podnikateľa, bez nutnosti prikladania znaleckého posudku.

Správcom vkladu pri zjednodušene založenej spoločnosti môže byť iba konateľ spoločnosti. Ide o odchýlku oproti štandardne založenej spoločnosti s ručením obmedzeným, kde môže byť správcom vkladu zakladateľ alebo banka či pobočka zahraničnej banky.

Dozorná rada v spoločnosti s ručením obmedzeným je fakultatívnym orgánom, ktorý je v rámci spoločnosti s ručením obmedzeným zakladaný skôr výnimočne, a práve preto je tento orgán zo zákona vylúčený pri zjednodušenom založení spoločnosti.

Vytvorenie spoločenskej zmluvy a návrhu na zápis do obchodného registra

Samotné vypracovanie spoločenskej zmluvy je sprevádzané formou interaktívneho sprievodcu cez jednotlivé povinné náležitosti spoločenskej zmluvy zjednodušene založenej spoločnosti vrátane technických kontrol na predchádzanie chybovosti pri jej vypĺňaní (napríklad kontrola týkajúca sa minimálneho vkladu každého spoločníka do základného imania, či maximálneho počtu predmetov činnosti).

Po vyplnení spoločenskej zmluvy prostredníctvom na to určeného elektronického formulára vyplní používateľ potrebné údaje v návrhu na zápis zjednodušene založenej spoločnosti do obchodného registra. Zjednodušené založenie spoločnosti zároveň umožňuje exportovať už raz zadané údaje do návrhu na zápis zjednodušenej spoločnosti do obchodného registra, a preto sa nevyžaduje opätovné vypĺňanie tých istých údajov. Používateľ tak vyplní iba údaje, ktoré je potrebné uviesť v návrhu na zápis do obchodného registra a zároveň nejde o údaje zo spoločenskej zmluvy. Už vyplnené údaje, ktoré boli exportované zo spoločenskej zmluvy, budú viditeľné i pri vypĺňaní návrhu na zápis, avšak na ich zmenu je nevyhnutné upraviť spoločenskú zmluvu, ktorú je potrebné znova exportovať do elektronickej služby návrhu na zápis zjednodušenej spoločnosti do obchodného registra. Je na mieste tiež upozorniť, že na úspešné exportovanie údajov a zápis do obchodného registra je do návrhu na zápis zjednodušene založenej spoločnosti možné priložiť iba spoločenskú zmluvu vytvorenú prostredníctvom na to určenej elektronickej služby.

Pri zjednodušene založenej spoločnosti sa tiež mení rozsah listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis do obchodného registra priložiť. Ide o listiny, z ktorých vyplývajú údaje, ktoré sa majú do obchodného registra zapísať a o listiny, z ktorých vyplývajú skutočnosti, ktoré sa majú podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov preveriť s ohľadom na špecifický charakter zjednodušene založenej spoločnosti.

Rozsah listín, ktoré je potrebné priložiť k návrhu na zápis zjednodušene založenej spoločnosti je, s určitými výnimkami, totožný ako pri štandardne založenej spoločnosti s ručením obmedzeným. Zákonodarca však pri zjednodušene založenej spoločnosti zavádza nové listiny, ktoré je k návrhu na zápis potrebné do obchodného registra priložiť.

Oproti zápisu štandardnej spoločnosti s ručením obmedzeným sa nepredpokladá nutnosť priloženia písomného plnomocenstva, nakoľko zastúpenie pri zjednodušenom založení spoločnosti je zo zákona vylúčené. Vyplýva to tiež zo samotného znenia transponovanej smernice, ktorá v zmysle článku 13a smernice pod pojmom založenia spoločnosti rozumie „celý proces zriadenia spoločnosti v súlade s vnútroštátnym právom vrátane vyhotovenia aktu o založení spoločnosti a všetkých krokov potrebných na zápis spoločnosti do registra“. Uvedený úmysel zákonodarcu vylúčiť zastúpenie v prípade zakladania a zápisu zjednodušene založenej spoločnosti nepriamo vyplýva i zo znenia Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Vyhláška“), kde v § 11a ods. 2 zákonodarca vylúčil z enumerácie potrebných príloh prílohu v zmysle § 4 ods. 3 Vyhlášky[6] (t. j. povinnosť prikladania písomného plnomocenstva, ak návrh na zápis podáva osoba splnomocnená navrhovateľom). Ak ide o spoločníkov spoločnosti, ktorí sú právnickými osobami, tí majú povinnosť pri zakladaní zjednodušene založenej spoločnosti konať prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu.

Nakoľko jednou z nesporných výhod zjednodušeného založenia spoločnosti je tiež získanie živnostenského oprávnenia (podľa prílohy 4a živnostenského zákona) súčasne so zápisom tejto spoločnosti do obchodného registra, k návrhu na zápis zjednodušene založenej spoločnosti sa tiež neprikladá listina, ktorá preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania. Keďže je vklad spoločníka do základného imania limitovaný na vklad peňažný, nebude súčasťou návrhu na zápis zjednodušene založenej spoločnosti ani znalecký posudok na nepeňažný vklad.

Zákonným predpokladom založenia zjednodušenej spoločnosti je absolútna bezúhonnosť konateľa, ktorá bude preskúmavaná na základe údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Ide o rozdiel oproti štandardnej spoločnosti s ručením obmedzeným, kde sa bezúhonnosť posudzuje okrem iného aj vo vzťahu ku konkrétnym trestným činom.[7] V prípade osoby, ktorá nie je štátnym občanom Slovenskej republiky je potrebné k návrhu na zápis zjednodušenej spoločnosti priložiť výpis z registra trestov alebo rovnocennú listinu vydanú príslušným orgánom štátu, ktorého je občanom.

K návrhu na zápis zjednodušene založenej spoločnosti sa zároveň vyžaduje priložiť i písomné vyhlásenie fyzickej osoby, ktorá sa navrhuje zapísať ako konateľ, že je spôsobilá na právne úkony, ak spôsobilosť na právne úkony nebude možné preveriť automatizovaným spôsobom na základe údajov uvedených v návrhu na zápis. Toto písomné vyhlásenie je však možné jednoducho vygenerovať s už navrhnutým textom v procese podávania návrhu na zápis zjednodušene založenej spoločnosti do obchodného registra, kde sa taktiež na základe už zadaných údajov predvyplnia informácie o konateľovi do vzoru písomného vyhlásenia. U konateľa zjednodušene zloženej spoločnosti sa teda vyžaduje jeho absolútna bezúhonnosť, spôsobilosť na právne úkony, dosiahnutie veku 18 rokov a zároveň sa táto osoba musí nachádzať v Registri fyzických osôb.

Špecifickou podmienkou spoločnosti založenej zjednodušeným spôsobom je povinnosť každého spoločníka spoločnosti mať zriadený účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, ktorá má sídlo v členskom štáte Európskej únie alebo v niektorom zo zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Na preukázanie tejto skutočnosti bude slúžiť písomné vyhlásenie každého spoločníka, ktoré popri identifikačných údajoch spoločníka bude obsahovať číslo účtu/IBAN, vrátane uvedenia názvu banky, resp. pobočky zahraničnej banky, kde je tento účet vedený. Písomné vyhlásenie bude možné taktiež automatizovane vygenerovať prostredníctvom zadania údajov (čísla účtu a názvu banky/pobočky zahraničnej banky) v sprievodcovi na vytvorenie návrhu na zápis zjednodušene založenej spoločnosti do obchodného registra.

            Príslušným súdom na registráciu a ukladanie listín do zbierky listín zjednodušene založenej spoločnosti je Okresný súd Žilina. Na príslušnosť registrového súdu – Okresného súdu Žilina, nemá vplyv ani následná zmena sídla zjednodušene založenej spoločnosti.

RESUMÉ

Zjednodušené založenie spoločnosti s ručením obmedzeným

Príspevok reaguje na novelu zákona, ktorým sa zaviedla možnosť zjednodušeného založenia spoločnosti s ručením obmedzeným a zriadenia podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby zjednodušeným spôsobom. Cieľom tohto príspevku je predstaviť čitateľovi najmä proces zjednodušeného založenia spoločnosti s ručením obmedzeným s dôrazom na jeho špecifiká vyplývajúce z novej právnej úpravy.

SUMMARY

Simplified Formation of a Limited Liability Company

The article responds to the amendment of the Act which introduced the possibility of simplified formation of a limited liability company and formation of an undertaking of a foreign legal entity or a branch of an undertaking of a foreign legal entity. The article aims is to introduce in particular the process of simplified formation of a limited liability company with an emphasis on its specifics arising under the new legislation.

ZUSAMMENFASSUNG

Vereinfachte Gründung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Der Beitrag reagiert auf die Novelle des Gesetzes, mit dem die Möglichkeit einer einfacheren Gründung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung und der Errichtung des Unternehmens einer ausländischen juristischen Person oder des Organisationsteiles einer ausländischen juristischen Person auf eine vereinfachte Art und Weise eingeführt worden ist. Das Ziel dieses Beitrages ist, dem Leser insbesondere den Ablauf der vereinfachten Gründung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Nachdruck auf deren, aus der neuen Rechtsregelung sich ergebenden Spezifika, vorzustellen.


[1] V zmysle zákona č. 8/2023 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

[2] ibidem

[3] Štatistická ročenka Analytického centra Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky za rok 2021 k agende obchodného registra; https://web.ac-mssr.sk/wp-content/uploads/2022/statisticka_rocenka_2021/III.%203%20Agenda%20obchodn%C3%A9ho%20registra_2021.pdf

[4] Informácia dostupná online: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk/sheet/63/male-a-stredne-podniky

[5] V zmysle § 6 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov:

„(1) Všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti fyzickými osobami sú:

a) dosiahnutie veku 18 rokov,

b) spôsobilosť na právne úkony,

c) bezúhonnosť,

ak tento zákon neustanovuje inak.“

[6] V zmysle § 11a ods. 2 Vyhlášky:

„K návrhu na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným založenej zjednodušeným spôsobom do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 ods. 2, 4 a 5 a § 11 ods. 2 písm. a) až d), h) a i) prikladá…“

[7] V zmysle § 6 ods. 2 živnostenského zákona : „Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania, ak sa naňho nehľadí, akoby nebol odsúdený. 24e) Za bezúhonného sa nepovažuje osoba, ktorá vo vzťahu k predmetu podnikania nespĺňa ani podmienky bezúhonnosti podľa osobitného predpisu.“

Najčítanejšie