Bulletin slovenskej advokácie

Povinnosť advokáta riadne a včas informovať klienta a postupovať podľa jeho pokynov (z disciplinárnych rozhodnutí ČAK)

Je disciplinárnym previnením advokáta, ak advokát po tom, čo mu v právnej veci klienta bolo doručené rozhodnutie o podanom odvolaní, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť, informuje klienta o doručení tohto rozhodnutia až s časovým odstupom na základe dopytu klienta, bez poučenia klienta o jeho povinnosti zaplatiť na základe tohto rozhodnutia náhradu trov konania, v dôsledku čoho je následne pohľadávka vymáhaná v exekučnom konaní, keď navyše, napriek pokynu klienta, nepodá ani dovolanie proti tomuto súdnemu rozhodnutiu.

Rozhodnutie odvolacieho disciplinárneho senátu

Českej advokátskej komory zo 14. decembra 2023, sp. zn. K 78/2022[1]

Dotknuté ustanovenia:

– § 16 ods. 1 a 2, § 17 zákona č. 85/1996 Sb., o advokácii

– čl. 4 ods. 1, čl. 9 ods. 1 uznesenia predstavenstva Českej advokátskej komory č. 1/1997 Vestníka zo dňa 31. 10. 1996, ktorým sa stanovia pravidlá profesionálnej etiky a pravidlá súťaže advokátov Českej republiky (etický kódex) v platnom znení (ďalej len „Etický kódex“)

obdobné ustanovenia slovenských právnych predpisov: § 18 ods. 1, 2 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii v platnom znení; § 6 ods. 1 písm. a) Advokátskeho poriadku SAK z 10. júna 2021

Disciplinárny senát uznal disciplinárne obvineného advokáta za vinného z disciplinárneho previnenia, ktorého sa dopustil

tým, že

potom, čo s J. K. a I. K. uzavrel príkaznú zmluvu a následne prevzal právne zastúpenie v konaní vedenom na Vrchnom súde v P. o odvolaní proti uzneseniu Krajského súdu v Ú, a potom, čo mu bolo doručené uznesenie vrchného súdu zo 14. 5. 2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť 16. 6. 2021 a vykonateľnosti dňa 22. 6. 2021, o doručení tohto uznesenia informoval J. a I. K. až 23. 7. 2021, a to až po ich dopyte bez toho, aby ich poučil o ich povinnosti zaplatiť náhradu trov konania podľa uznesenia krajského súdu vo výške 21 498 Kč v spojení s uznesením vrchného súdu z 24. 5. 2021 vo výške 10 107 Kč, v dôsledku čoho bolo voči J. a I. K. začaté exekučné konanie pre vymoženie sumy vo výške 31 605 Kč, a nepodal dovolanie, hoci J. a I. K. mu na to dali pokyn,

čím porušil

§ 16 ods. 1 a 2, § 17 zákona o advokácii a čl. 4 ods. 1, čl. 9 ods. 1 Etického kódexu.

Uložené disciplinárne opatrenie – pokuta vo výške 80 000 Kč.

Z odôvodnenia:

Ako vyplýva zo sťažnosti sťažovateľov, manželov K., aj z ich korešpondencie s disciplinárne obvineným, sťažovatelia vychádzali po rozhodnutí Vrchného súdu v P. z predpokladu, že disciplinárne obvinený proti tomuto rozsudku podá dovolanie, a domnievali sa, že podané dovolanie má odkladný účinok vo vzťahu k ich povinnosti zaplatiť trovy konania. Z tohto dôvodu tiež tieto trovy nezaplatili, a až v rámci následnej exekúcie zistili, že ich predpoklad bol mylný, odhliadnuc od toho, že disciplinárne obvinený dovolanie nepodal. Pretože klienti disciplinárne obvineného, sťažovatelia manželia K., sú právnymi laikmi, bolo aj podľa názoru odvolacieho disciplinárneho senátu prvoradou povinnosťou disciplinárne obvineného klientov riadne poučiť o právnej situácii, ktorá nastala po doručení uznesenia Vrchného súdu v P. – teda jednak o zákonných podmienkach prípadného dovolania, a najmä o ich povinnosti zaplatiť trovy konania bez ohľadu na to, či dovolanie bude podané, alebo nie.

V priebehu rokovania s klientmi dňa 3. 8. 2021 bol nepochybne pre takéto poučenie klientov dostatočný priestor a zo strany disciplinárne obvineného nebol predložený počas disciplinárneho konania žiadny relevantný dôkaz, ktorý by preukazoval poučenie klientov tak, ako je vyššie uvedené, napr. nimi podpísaný záznam z tohto rokovania. K tomuto potom pristupuje fakt, že disciplinárne obvinený neinformoval klientov v primeranej lehote o doručení uznesenia Vrchného súdu v P., ktoré mu bolo doručené už 16. 6. 2021, ale klientov o ňom informoval až 23. 7. 2021, a to spôsobom obyčajného „preposlania“ rozhodnutia, bez akéhokoľvek zodpovedajúceho komentára a poučenia. Pritom už 30. 6. 2021 bol upozornený právnou zástupkyňou oprávneného na exekučné vymáhanie vykonateľnej pohľadávky vo vzťahu k jeho klientom ako povinným, čo je zrejmé z exekučného návrhu z 27. 8. 2021.

Pokiaľ by teda disciplinárne obvinený splnil svoje povinnosti a informoval svojich klientov, manželov K., riadne a včas o ich povinnostiach vyplývajúcich z rozhodnutia Vrchného súdu v P. zo 14. 5. 2021, nedošlo by k tomu, že by jeho klienti boli vystavení následnej exekúcii, pretože by trovy konania podľa tohto konania zaplatili, o čom disciplinárny senát úplne nepochybuje.

Rozhodnutie je redakčne krátené, upravované a doplnené o odkazy na citované ustanovenia pod textom

Právnu vetu a rozhodnutie preložila a spracovala:

Mgr. Tatiana Frištiková
advokátka


[1] preložené a spracované podľa Vrábliková, P.: Z kárné praxe. In: Bulletin advokacie, č. 03/2024, s. 56

Najčítanejšie