——————————————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————————————————
8 Vybrané aspekty elektronického podpisovania a elektronickej kontraktácie

 1. časť: Elektronická kontraktácia
  JUDr. Martin Friedrich, JUDr. Martina Semanová
  16 Ochrana vlastníckeho práva účelovej komunikácie
  z pohľadu aplikačnej praxe
  Mgr. Martin Bratko
  21 Úskalia inštitútu spolupracujúceho obvineného
  JUDr. Karin Vrtíková, PhD.
  30 Právo odsúdeného na právnu pomoc v disciplinárnom konaní
  JUDr. Adam Puškár
  39 Porušenie práva na spravodlivý súdny proces
  nedostatočným odôvodnením rozhodnutia odvolacieho súdu
  41 Sarkazmus v súdnej sieni a sloboda prejavu advokáta
  ——————————————————————————————————————————————————
  ——————————————————————————————————————————————————
  44 Správy a udalosti
  46 Zo zasadnutí Predsedníctva SAK
  47 Pýta(j)te sa predsedníctva
  48 Koncipientske okienko
  50 Správy z regiónov
  53 Návšteva klienta vo výkone trestu odňatia slobody
  za účelom prejednania obhajoby
  56 Konflikt záujmov pri zastupovaní dlžníka a ručiteľa úveru
  58 25. október – Európsky deň advokátov
  62 Výber z medzinárodného diania
  68 YOUNG EUROPEAN LAWYERS CONTEST 2022
  Finále európskej súťaže koncipientov v Trieri a v Luxemburgu
  ——————————————————————————————————————————————————
  ——————————————————————————————————————————————————
  70
  Advokácia a notárstvo v ústavnom štáte
  JUDr. PhDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA
  72 Sedemdesiat rokov od tragickej smrti advokáta Vladimíra Clementisa
 2. časť
  JUDr. Peter Kerecman, PhD.
  KTUÁLNE
  RÁVNA TEÓRIA A PRAX
  ČLÁNKY
  JUDIKATÚRA
  DVOKÁCIA
  SAK
  ZAHRANIČIE
  AUJÍMAVOSTI
  LITERATÚRA
  A
  P
  A
  Z
  4
  Mojím cieľom je ochrana identity, integrity a autority
  advokátskeho povolania
  JUDr. Martin Puchalla, PhD.
  6
  Ústavnoprávny prieskum prvoinštančného uznesenia,
  ktoré predchádza konečnému rozhodnutiu
  JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M.
  ROZHOVOR
  DISKUSIA
  Obsah