Euroadvokát

Euroadvokát

V zmysle voľného pohybu služieb v rámci Európskej únie sa hosťujúcim euroadvokátom môže stať občan členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore, ktorý je oprávnený poskytovať právne služby samostatne ako advokát v domovskej krajine. Zároveň musí ísť o príležitostné a dočasné poskytovanie právnych služieb.

Hosťujúci euroadvokát pri poskytovaní právnych služieb na území Slovenskej republiky povinný:

  • používať profesijné označenie vyjadrené v úradnom jazyku štátu registrácie
  • dodržiavať povinnosti advokáta, ktoré má advokát pri poskytovaní právnych služieb podľa zákona o advokácii, osobitných predpisov a predpisov komory; tým nie je dotknutá jeho povinnosť dodržiavať právne predpisy štátu registrácie
 

Postavenie hosťujúcich euroadvokátov určujú nasledovné predpisy:

  • Vnútroštátna legislatíva týkajúca sa výkonu advokácie
  • Smernica na uľahčenie účinného výkonu slobody advokátov poskytovať služby (77/249EHS)
  • Smernica 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu
  • Judikatúra Súdneho dvora EÚ (rozhodnutie SD EÚ vo veci Gebhardt C-55/94)

Splnenie zákonnej podmienky vyplývajúcej z definície hosťujúceho euroadvokáta, v zmysle ktorej „hosťujúci euroadvokát je euroadvokát, ktorý poskytuje právne služby na území Slovenskej republiky dočasne a príležitostne“, je potrebné posudzovať ad hoc podľa konkrétneho prípadu. Túto podmienku je možné interpretovať aj negatívne v kontexte pojmu „sústavne“ v definícii usadeného euroadvokáta.

Pri posudzovaní či ide o dočasné a príležitostné poskytovanie služieb je potrebné vziať do úvahy nielen či ide o zastupovanie pred súdmi alebo orgánmi verejnej moci alebo o iné poskytovanie právnych služieb, ale je potrebné posúdiť aj samotné trvanie poskytovania právnych služieb, frekvenciu ich poskytovania, rozsah a povahu klientely, ktorej je poskytovaná právna služba (počet klientov, množstvo vecí daného konkrétneho klienta).

„Usadenie sa“ (sústavné poskytovanie právnych služieb) je faktický výkon hospodárskej činnosti poskytovateľom na neurčitý čas a prostredníctvom stabilnej infraštruktúry, odkiaľ sa skutočne vykonáva podnikateľská činnosť poskytovania služieb. Súdny dvor EÚ v rozhodnutí Gebhardt poukázal na to, že „usadenosť“ treba hodnotiť z hľadiska dĺžky poskytovania služieb, pravidelnosti, periodicity a kontinuálnosti.

Ak neexistuje odôvodnený predpoklad, že hosťujúci euroadvokát poskytuje právne služby na území Slovenskej republiky sústavne, má právo vystupovať v postavení hosťujúceho euroadvokáta v zmysle zákona o advokácii (§ 30 a nasl.). Zákon ani iný vnútorný predpis komory neupravuje dĺžku poskytovania služieb hosťujúceho euroadvokáta, ani počet konaní, v ktorých účastníkov zastupuje.

Áno. Hosťujúci euroadvokát je povinný písomne informovať Slovenskú advokátsku komoru o poskytovaní právnych služieb na území Slovenskej republiky do 15 dní od začatia poskytovania právnych služieb.

Keďže hosťujúci euroadvokát je oprávnený zastupovať klienta na súde v zmysle §32 zákona o advokácii, táto skutočnosť nie je bez ďalšieho dostatočná pre hodnotenie euroadvokáta ako usadeného. Ak ide o príležitostné zastupovanie klienta z dôvodu príslušnosti súdu na území SR, ide o zastupovanie hosťujúcim euroadvokátom.

Podľa § 32 ZoA hosťujúci euroadvokát je pri zastupovaní účastníka konania v konaní pred súdomalebo iným orgánom verejnej moci, v ktorom musí byť účastník konania zastúpený advokátom alebo v ktorom môže byť zástupcom len advokát, a obhajobe obvineného v trestnom konaní povinný spolupracovať s advokátom zapísaným do zoznamu advokátov (tzv. „spolupracujúci advokát“); inak nie je oprávnený účastníka konania alebo obvineného zastupovať alebo obhajovať. Vzájomnú spoluprácu si advokáti upravia písomnou zmluvou. (Napr. v konaniach podľa §90 Civilného sporového poriadku strana musí byť zastúpená advokátom v sporoch vyvolaných alebo súvisiacich s konkurzom a reštrukturalizáciou, v sporoch z ochrany hospodárskej súťaže, v sporoch z nekalého súťažného konania, v sporoch z ohrozenia alebo porušenia práva na obchodné tajomstvo a v sporoch súvisiacich s ochranou práva duševného vlastníctva, pri podaní dovolania podľa § 429 Civilného sporového poriadku, v konaní o ústavnej sťažnosti podanej pred Ústavným súdom SR a v žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov – vprípadoch, v ktorých fyzická alebo právnická osoba tvrdí, že bola na svojich právach ukrátená rozhodnutím a postupom správneho orgánu, a žiada, aby súd preskúmal zákonnosť tohto rozhodnutia a postupu.)

Smernica i zákon predpokladá spoluprácu s miestnym advokátom len v prípade zastupovania pred súdmi. Ide o zefektívnenie doručovania písomností zo strany súdov a plynulosti priebehu konania, ktoré by mohlo byť menej efektívne z dôvodu neznalosti vnútroštátnych procesných pravidiel alebo postupov na strane hosťujúceho euroadvokáta.

Upozorňujeme, že s účinnosťou od 1. júla 2018 je advokát povinný v konaní pred súdom doručovať podania do elektronickej schránky súdu a používať pri elektronickej komunikácii so súdom elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie (§82l ods. 3 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch):„orgán verejnej moci, advokát, súdny exekútor, notár a správca sú povinní v konaní pred súdom doručovať podania do elektronickej schránky súdu a používať pri elektronickej komunikácii so súdom elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie, ktorej sú majiteľom; to neplatí, ak súd požiada o predloženie určitej listiny a pre predkladanie administratívneho spisu alebo iného spisu. Hosťujúci euroadvokát doručuje elektronické podania prostredníctvom spolupracujúceho advokáta. Ak je pre podanie určený elektronický formulár, sú osoby podľa predchádzajúcej vety povinné podanie urobiť prostredníctvom takého formulára. Trovy vzniknuté porušením povinnosti podľa prvej vety nie sú predmetom náhrady trov konania.“ Hosťujúci euroadvokát doručuje elektronické podania prostredníctvom spolupracujúceho advokáta, je preto potrebné, aby hosťujúci euroadvokát mal uzatvorenú zmluvu o spolupráci s advokátom zapísaným do zoznamu advokátov vedeného Slovenskou advokátskou komorou.

Podľa § 30 ods. 1 písm. c) zákona o advokácii „usadený euroadvokát je euroadvokát, ktorý poskytuje právne služby na území Slovenskej republiky sústavne a ktorý je zapísaný do zoznamu euroadvokátov vedeného komorou“. Podľa § 32 zákona o advokácii „hosťujúci euroadvokát je pri zastupovaní účastníka konania v konaní pred súdom alebo iným orgánom verejnej moci a obhajobe obvineného v trestnom konaní povinný spolupracovať s advokátom zapísaným do zoznamu advokátov (ďalej len „spolupracujúci advokát“); inak nie je oprávnený účastníka konania alebo obvineného zastupovať ako advokát. Vzájomnú spoluprácu si advokáti upravia písomnou zmluvou.“ Uvedené ustanovenie je teda potrebné vykladať tak, že sa vyžaduje spolupráca s advokátom zapísaným v zozname advokátov (nie v zozname euroadvokátov, zozname zahraničných advokátov a zozname medzinárodných advokátov ).

Z výkonu advokácie hosťujúceho euroadvokáta je vylúčené spisovanie listín o prevodoch nehnuteľností. Hosťujúci euroadvokát tiež nemôže byť účastníkom združenia, spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti alebo komanditnej spoločnosti ani spoločníkom a konateľom spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré poskytujú právne služby podľa zákona o advokácii.

V zmysle § 31 ods. 3 zákona o advokácii je hosťujúci euroadvokát pri poskytovaní právnych služieb na území Slovenskej republiky povinný dodržiavať povinnosti advokáta, ktoré má advokát pri poskytovaní právnych služieb podľa tohto zákona, osobitných predpisov a predpisov komory; tým nie je dotknutá jeho povinnosť dodržiavať právne predpisy štátu registrácie. Hosťujúci euroadvokát musí mať uzatvorené poistenie zo zodpovednosti za škodu, ktorá by mohlavzniknúť v súvislosti s poskytovaním právnych služieb na území Slovenskej republiky. Poistenie nemusí byť uzavreté v SR, ale musí pokrývať poskytovanie služieb v SR (limit poistného plnenia v samostatnej poistnej zmluve nesmie byť nižší ako 100 000 eur).

Hosťujúci euroadvokát je povinný na požiadanie komory, súdu alebo iného orgánu verejnej moci preukázať svoje oprávnenie vykonávať advokáciu v štáte registrácie a svoje poistenie zo zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s poskytovaním právnych služieb na území Slovenskej republiky; inak nie je oprávnený poskytovať právne služby na území Slovenskej republiky.

Doklady osvedčujúce skutočnosti nesmú byť v čase predloženia staršie ako tri mesiace a musia byť predložené spolu s ich osvedčeným prekladom do štátneho jazyka (to neplatí v prípade písomností v českom jazyku). Súd môže pri zastupovaní účastníka konania v konaní pred súdom, v ktorom musí byť účastník konania zastúpený advokátom alebo v ktorom môže byť zástupcom len advokát, a obhajobe obvineného v trestnom konaní, požadovať zmluvu uzatvorenú so spolupracujúcim advokátom.

Spôsob overenia totožnosti je na posúdení súdu. Sudca môže žiadať preukaz advokáta, preukaz CCBE, ale aj potvrdenie o oprávnení vykonávať advokáciu v štáte registrácie a o poistení zo zodpovednosti za škodu. Doklady osvedčujúce tieto skutočnosti nesmú byť v čase predloženia staršie ako tri mesiace a musia byť predložené spolu s ich osvedčeným prekladom do štátneho jazyka.

Sídlo na území SR je pre usadených euroadvokátov povinné. Zmluva o spolupráci so slovenským advokátom nie je potrebná. Pri poistení platí to, čo pre hosťujúceho euroadvokáta: Poistenie nemusí byť uzavreté v SR, ale musí pokrývať poskytovanie služieb v SR (limit poistného plnenia v samostatnej poistnej zmluve nesmie byť nižší ako 100 000 eur).

K žiadosti treba doložiť originál potvrdenia alebo overenú fotokópiu potvrdenia príslušného členského štátu EÚ, že je žiadateľ zapísaný v advokátskej komore; doklad o profesijnej skúške; čestné vyhlásenie, že v štáte registrácie nie je vedené trestnoprávne ani disciplinárne konanie; odpis z registra trestov príslušného štátu z ktorého pochádza. Uvedené doklady nesmú byť v čase ich predloženia staršie ako tri mesiace a musia byť predložené spolu s ich osvedčeným prekladom do slovenského jazyka. Ďalej treba doložiť fotokópiu pasu alebo občianskeho preukazu; informácie na vyžiadanie odpisu z registra trestov SR; súhlas majiteľa nehnuteľnosti s využitím priestorov na výkon advokácie (sídlo na Slovensku, kde bude vykonávať advokáciu); fotografia 3 x 3,5 cm na preukaz; poistenie výkonu povolania (je možné požiadať poistenie na SAK); úhrada registračného poplatku.

Všetky materiály a doklady musia byť preložené do slovenského jazyka (výnimkou je prípad, ak ide o listinu vydanú alebo overenú príslušnými orgánmi Českej republiky, preklad nie je potrebný).