O advokácii

O advokácii

Advokácia pomáha uplatňovať ústavné právo fyzických osôb na obhajobu a chrániť ostatné práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Výkon advokácie je zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajoba v trestnom konaní, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov, správa majetku klientov a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci, ak sa vykonáva sústavne a za odmenu.

(§ 1 ods. 1,2 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov)

Právne služby na území Slovenskej republiky poskytujú advokáti, ako aj ďalšie fyzické osoby a právnické osoby uvedené v ustanoveniach zákona o advokátoch. Advokáti poskytujú iné služby v súlade s osobitnými predpismi.

Každý advokát je právnik, no nie každý právnik je advokátom. Právnikom je ten, kto ukončil vysokoškolské štúdium na právnickej fakulte. Ak sa chce právnik stať advokátom, má pred sebou ešte dlhú cestu. Musí sa zamestnať u školiteľa – advokáta, pod ktorého dohľadom sa bude ako koncipient 3 roky vzdelávať a pripravovať na prácu advokáta, následne musí vykonať náročné advokátske skúšky a zložiť advokátsky sľub, v ktorom sa zaviaže k bezúhonnosti a spoľahlivosti. Každý advokát má disciplinárnu aj hmotnú zodpovednosť za svoje konanie, musí byť poistený pre prípad, že by Vám v rámci výkonu svojho povolania spôsobil škodu.

Na Slovensku môžu poskytovať platené právne služby len advokáti, samozrejme, s výnimkou ďalších právnických profesií, ktoré pôsobia v špeciálnych oblastiach, ako sú notári, exekútori, daňoví poradcovia, patentoví zástupcovia. Dávajte si pozor, ak za odmenu poskytujú právne služby ďalšie subjekty.

Ponúkajú lacné zakladanie obchodných spoločností, vyhotovovanie zmlúv o prevodoch nehnuteľností, vybavovanie dedičstiev a pod. Svoje služby ponúkajú často na internete alebo formou inzerátov v novinách. Môže ísť o činnosť, ktorá je porušovaním zákona.

 

Takmer všetky úkony nášho každodenného života nesú so sebou právny následok. Je preto dobré, ak máte pri sebe advokáta, s ktorým si môžete Vaše kroky skonzultovať a odborne sa poradiť. Advokát má zo zákona povinnosť zastupovať Vaše práva a záujmy a v prípade, ak sú Vaše práva alebo slobody ohrozené, poukázať na protizákonný stav. Advokát je odborník, ktorý háji Vaše záujmy, je bojovníkom za Vaše práva.

Často býva jedinou osobou, ktorá je na Vašej strane a hľadá všetky možnosti, ako Vám pomôcť pri riešení Vašej situácie. Musí však voliť zákonné prostriedky a ak zákon zlyháva, musí na to poukázať.

Advokáta je ideálne navštíviť už v momente vstupovania do zmluvných vzťahov a záväzkov, akými sú napríklad kúpa, či predaj nehnuteľnosti, založenie firmy a mnohé iné situácie, ktoré môžu mať pre Vás významné právne dôsledky. Môžete tak predísť sporným situáciám a súdnym sporom. Neváhajte kontaktovať advokáta čím skôr vždy, ak ste konfrontovaní s akýmkoľvek problémom, alebo si nie ste istí, ako máte ďalej postupovať. Prevencia je vždy lacnejšia!

Určite je však dobré požiadať advokáta o pomoc a poskytnutie právnej služby ak už nejaký právny problém hrozí, alebo ak už ste s niekým v spore. V zásade platí, že čím skôr advokáta oslovíte, tým pravdepodobnejšie je úspešné uplatnenie vašich práv a oprávnených nárokov.

Všetci advokáti na Slovensku sú povinne členmi Slovenskej advokátskej komory.

Slovenská advokátska komora vedie zoznam advokátov, ktorý je dostupný aj na tejto stránke. V zozname je možné vyhľadávať podľa viacerých kritérií, ako sú meno advokáta, mesto kde pôsobí, jazykové znalosti advokáta a odborné zameranie – teda oblasti práva ktorým sa advokát venuje.

Výber advokáta je dôležitý krok, pri ktorom zohráva významnú úlohu dôvera. Preto je dobré vybrať si advokáta na základe referencií, odporúčaní, odborného zamerania, jazykových znalostí či regionálnej pôsobnosti.

Zoznam advokátov kde môžete vyhľadávať podľa viacerých kritérií vrátane odborného zamerania nájdete na úvodnej stránke tohto webu.

Vyhľadať advokáta

Advokát je povinný chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta a riadiť sa jeho pokynmi. Ak sú však pokyny klienta v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, nie je nimi viazaný. Advokát o tom klienta vhodným spôsobom poučí.

Advokát je povinný pri výkone advokácie postupovať s odbornou starostlivosťou, ktorou sa rozumie, že koná čestne, svedomito, primeraným spôsobom a dôsledne využíva všetky právne prostriedky a uplatňuje v záujme klienta všetko, čo podľa svojho presvedčenia považuje za prospešné. Pritom dbá na účelnosť a hospodárnosť poskytovaných právnych služieb.

Vzťah advokáta a klienta je založený na dôvere.

Podľa zákona o advokácii je advokát povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom advokácie, ak osobitný predpis na úseku predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu neustanovuje inak. Pozbaviť advokáta povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže klient a po smrti či zániku klienta iba jeho právny nástupca. Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť aj v prípade, ak ho klient alebo všetci jeho právni nástupcovia pozbavia tejto povinnosti, ak usúdi, že pozbavenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť je v neprospech klienta.

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj počas pozastavenia výkonu advokácie, ako aj po vyčiarknutí advokáta zo zoznamu advokátov.

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa rovnako vzťahuje na:

  • zamestnancov advokáta, zamestnancov verejnej obchodnej spoločnosti, zamestnancov komanditnej spoločnosti alebo zamestnancov spoločnosti s ručením obmedzeným
  • iné osoby, ktoré sa v tejto súvislosti podieľajú na poskytovaní právnych služieb c) členov orgánov komory a jej zamestnancov

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípad, ak ide o zákonom uloženú povinnosť prekaziť spáchanie trestného činu. Porušenie povinnosti mlčanlivosti by bolo porušením zákona a pre advokáta by zakladalo zodpovednosť za vzniknutú škodu, ako aj disciplinárnu zodpovednosť. Mlčanlivosťou sú taktiež viazané aj všetky osoby podieľajúce na jeho činnosti spojenej s poskytovaním právnych služieb, takže aj všetci zamestnanci advokátskej kancelárie.

Advokát je oprávnený odmietnuť poskytovanie právnych služieb, ak nebol podľa osobitných predpisov na zastupovanie ustanovený.

Advokát je povinný odmietnuť poskytnutie právnych služieb, ak

  • v tej istej veci alebo vo veci s ňou súvisiacej poskytol právne služby inému, ktorého záujmy sú v rozpore so záujmami toho, kto o poskytnutie právnych služieb žiada
  • sú záujmy advokáta alebo osôb jemu blízkych v rozpore so záujmami osoby, ktorej by sa právne služby mali poskytnúť
  • protistranu zastupuje advokát, s ktorým vykonáva advokáciu spoločne
  • informácia, ktorú má o inom klientovi alebo o bývalom klientovi, by mohla toho, kto o poskytnutie právnych služieb žiada, neoprávnene zvýhodniť
  • vzhľadom na pracovnú zaťaženosť alebo dlhodobú neprítomnosť nemôže riadne chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta

Advokát je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní právnych služieb len zo závažných dôvodov, najmä ak sa narušila nevyhnutná dôvera medzi ním a klientom alebo pokyn klienta je v rozpore s predpismi komory.

Advokát je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní právnych služieb, ak klient napriek poučeniu advokátom trvá na tom, aby advokát postupoval podľa jeho pokynu.

Advokát je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní právnych služieb aj vtedy, ak klient neposkytne primeraný preddavok, primerané doplnenie poskytnutého preddavku na odmenu alebo odmenu, hoci bol o to písomne požiadaný. Neplatí vo veciach poskytovania bezplatnej právnej služby.

Odstúpením od zmluvy o poskytovaní právnych služieb sa zmluva zrušuje okamihom, keď prejav vôle odstúpiť dôjde klientovi.

Advokát je povinný do 15 dní od doručenia oznámenia klientovi o odstúpení od zmluvy o poskytovaní právnych služieb v zastupovanej veci vykonať všetky neodkladné úkony, ak klient neurobí iné opatrenia. To neplatí, ak klient oznámi advokátovi, že na splnení tejto povinnosti netrvá.

Ak sa domnievate, že advokát nespĺňa predpoklady, ktoré od neho očakávate, nerobí to, čo by podľa vás mal, alebo máte akékoľvek iné pochybnosti o jeho práci, môžete spoluprácu s advokátom ukončiť a vyhľadať iného advokáta.

Ak ktokoľvek nie je s výkonom poskytovanej právnej pomoci spokojný, môže napísať sťažnosť adresovanú Slovenskej advokátskej komore. V každej sťažnosti by malo byť uvedené, v čom advokát porušil zákon o advokácii. Ide napríklad o prípady, keď advokát požaduje vyššiu než dohodnutú odmenu, bol na pojednávaní nepripravený alebo nepodal návrh, a tak premlčal klientovi jeho nárok. Komora sťažnosť prešetrí a v prípade zistenia pochybenia uloží advokátovi disciplinárne opatrenie – od napomenutia, cez peňažné pokuty, pozastavenie výkonu advokácie až po vyčiarknutie zo zoznamu advokátov.