Ocenenia za celoživotný prínos

Predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory na zasadnutí 10. decembra 2015 Uznesením č. 49/11/2015 schválilo Štatút udeľovania cien za celoživotný prínos advokácii v nasledovnom znení:

 Štatút udeľovania cien za celoživotný prínos advokácii

 1. Cena za celoživotný prínos advokácii sa udeľuje
  • advokátovi zapísanému v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory za dlhoročné pôsobenie v advokácii, pozdvihnutie odbornej úrovne, zlepšenie podmienok výkonu profesie, právnej úpravy a  obetavé nasadenie v samospráve po dlhší čas, za prednáškovú, publikačnú činnosť v oblasti advokátskeho povolania, za etický výkon profesie a za obhajobu etických princípov advokácie,
  • výnimočne inej osobe ako advokátovi, ktorá sa osobitne a svojou dlhodobou činnosťou alebo mimoriadnym počinom zaslúžila o rozvoj advokácie na Slovensku, alebo mimoriadne prispela k pozdvihnutiu advokátskeho stavu,
  • zahraničnému advokátovi za dlhoročnú spoluprácu so Slovenskou advokátskou komorou, presadzovanie záujmov Slovenskej advokátskej komory v zahraničí a pri medzinárodnej spolupráci advokátov a advokátskych komôr, za mimoriadne zásluhy pri zlepšovaní podmienok výkonu profesie advokátov na medzinárodnej úrovni,
  • in memoriam bývalému advokátovi alebo inej osobe, ak spĺňa tieto kritériá.
 2. Cena sa každoročne sa udeľuje najviac piatim osobám, z ktorých je možné jednu cenu udeliť in memoriam.
 3. Kandidátov na ocenenie môže navrhnúť každý advokát alebo koncipient zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou.
 4. Z navrhnutých kandidátov vyberá ocenených predsedníctvo komory.
 5. Nominácie sa uzatvárajú koncom kalendárneho roka, predsedníctvo komory vyberá ocenených do konca januára nasledujúceho roka.
 6. Štatút nadobúda účinnosť 1. januára 2016.