Povinné zastúpenie

Povinné zastúpenie

Áno, v niektorých typoch sporov a konaní je povinnosť byť zastúpený odborníkom – advokátom. Sprísnenie povinnosti byť za­stúpený advokátom je odôvodnené po­vahou a odbornou náročnosťou týchto konaní. Prítomnosť odbor­ne vzdelanej osoby – advokáta pomáha nielen k riadnemu priebehu kona­nia, ale sleduje aj zvýšenú potre­bu ochrany dotknutej osoby.

Povinné zastúpenie v takých prípadoch nie je nutné, ak je

 • stranou fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa
 • stranou právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná, má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa

Ak si strana nezvolí advokáta ani v primeranej lehote určenej súdom, na jej úkony sa neprihliada; o tom súd stranu poučí.

Sú prípady, kedy je zo zákona nutnosť byť zastúpený advokátom.

Podľa Civilného sporového poriadku strana musí byť zastúpená advokátom:

 • v sporoch vyvolaných alebo súvisiacich s konkurzom a reštrukturalizáciou,
 • v sporoch z ochrany hospodárskej súťaže,
 • v sporoch z nekalého súťažného konania,
 • v sporoch z ohrozenia alebo porušenia práva na obchodné tajomstvo
 • v sporoch súvisiacich s ochranou práva duševného vlastníctva.

To neplatí, ak je

 • stranou fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa
 • stranou právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná, má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa

Ak si strana nezvolí advokáta ani v primeranej lehote určenej súdom, na jej úkony sa neprihliada; o tom súd stranu poučí.

Ďalšími prípadmi, kedy je nutné povinné zastúpenie:

 • v sporoch z ochrany osobnosti podľa Občianskeho zákonníka
 • v sporoch z ochrany podľa predpisov o masovokomunikačných prostriedkoch
 • v sporoch z právnych vzťahov zo zmenky, šeku alebo z iného cenného papiera
 • sporoch medzi podnikateľmi pri výkone ich podnikateľskej činnosti sa zastúpenie nepripúšťa; to neplatí, ak je zástupcom osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa.
 • v sporoch z oblasti správneho súdnictva, v rámci ktorého súdy preskúmavajú zákonnosť rozhodnutí a postupu správnych orgánov(výnimkou sú napr. konania vedené na okresnom súde vo veciach týkajúcich sa zoznamu voličov alebo registratúr kandidátov do volieb, správne žaloby vo veciach správneho trestania, v sociálnych veciach, vo veciach azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia, žaloby proti nečinnosti orgánu verejnej správy, vo veciach slobodného prístupu k informáciám a pod. V týchto konaniach žalobca nemusí byť zastúpený advokátom)

Povinné zastúpenie advokátom sa aj trestného konania. Zákon č. 301/2005 Z. z. – Trestný poriadok upravuje viace­ré prípady tzv. povinnej obhajoby:

 • Po vznesení obvinenia musí mať obvinený obhajcu už v prí­pravnom konaní, ak je umiest­nený vo väzbe, vo výkone trestu odňatia slobody alebo na pozo­rovaní v zdravotníckom ústave, ak je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôso­bilosť na právne úkony je obme­dzená, ide o konanie o obzvlášť závažnom zločine, ide o konanie proti mladistvému alebo ak ide o konanie proti ušlému.
 • povinne musí mať obvinený obhajcu aj vtedy, ak to považuje súd, v prí­pravnom konaní prokurátor ale­bo policajt, za nevyhnutné najmä preto, že majú pochybnosť o spô­sobilosti obvineného náležite sa obhajovať. Taktiež musí mať obhajcu v konaní o vydanie do cudziny a v konaní, v ktorom sa rozhoduje o uložení ochranného liečenia, s výnimkou protialkoho­lického liečenia alebo protitoxi­komanického liečenia.

Povinnosť byť zastúpený advo­kátom sa výslovne vyžaduje aj pri podávaní

 • ústavnej sťažnosti Ústav­nému súdu Slovenskej republiky
 • sťažnosti na Európ­sky súd pre ľudské práva (ESĽP). (v počiatočnom štádiu konania pred ESĽP nie je potrebné práv­ne zastúpenie, ale len čo je sťažnosť oznámená vláde, musí byť sťažova­teľ zastúpený advokátom oprávne­ným na výkon tejto činnosti)