Odmena advokáta

Odmena advokáta

Odmena advokáta je vecou dohody medzi ním a klientom.

Klient sa môže dohodnúť s advokátom na hodinovej odmene, odmene za úkon, paušálnej odmene, pevne stanovenej odmene alebo odmene za úspešné ukončenie prípadu. Ak sa s advokátom na odmene neviete dohodnúť, platí tarifná odmena stanovená vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Môže sa tiež po dohode používať hodinová sadzba advokáta, ktorá sa pohybuje rádovo od výšky niekoľkých desiatok eur. Suma spravidla závisí od právnej náročnosti prípadu, potreby používania cudzieho jazyka v procese, či hodnoty sporu. Platí však, že najlacnejšou je právna služba pri prevencii, keď sa klient správnym nasmerovaním vyhne v budúcnosti problémom spojeným s omnoho vyššími výdavkami.

Spôsob určenia a výšku odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času advokáta za právne služby poskytované klientom na základe dohody alebo ustanovenia na to oprávneným orgánom upravuje vyhláška 655/2004 ministerstva spravodlivosti o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Spôsob určenia odmeny

Advokát si s klientom pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí právnych služieb môže dohodnúť spôsob a výšku zmluvnej odmeny. Výška zmluvnej odmeny nemôže byť v rozpore s dobrými mravmi.

Zmluvná odmena sa určuje ako

  • hodinová odmena – podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci
  • paušálna odmena – paušálnou sumou, napríklad mesačne
  • podielová odmena – podielom na hodnote veci
  • tarifnou odmenou dohodnutou inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny

Hodinová odmena

Hodinová odmena sa môže dohodnúť určením počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby. Pri poskytovaní jednoduchej právnej služby môže advokát s klientom dohodnúť hodinovú odmenu delenú na začaté štvrťhodiny. Advokát pri vyúčtovaní predloží klientovi na jeho žiadosť časovú špecifikáciu vykonanej práce.

Paušálna odmena

Paušálna odmena sa môže dohodnúť a) za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas b) za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí. Ak advokát neposkytuje právne služby až do úplného vybavenia veci alebo súboru vecí alebo ak ich neposkytuje za celé dohodnuté obdobie, patrí mu pomerná časť dohodnutej paušálnej odmeny. Na žiadosť klienta predloží klientovi pri vyúčtovaní špecifikáciu vykonanej práce.

Podielová odmena

Podielová odmena sa môže dohodnúť vo forme podielu na hodnote veci. ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom, ak je výsledok tohto konania podľa okolností prípadu veľmi neistý a advokát o tom klienta poučil. Maximálna výška dohodnutej podielovej odmeny nesmie presiahnuť 20% z hodnoty veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom. Advokát má právo na dohodnutú podielovú odmenu len za predpokladu, že klient, s ktorým sa dohodol na poskytnutí právnych služieb za túto odmenu, mal plný úspech vo veci.

Ak sa skončí konanie len čiastočným úspechom klienta, advokát má právo na pomernú časť dohodnutej podielovej odmeny. Ak nemal klient ani čiastočný úspech vo veci. advokát má právo požadovať od klienta iba náhradu hotových výdavkov.

Základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal, ak vyhláška neustanovuje inak. Základná sadzba tarifnej odmeny sa môže znížiť alebo zvýšiť v prípadoch uvedených vo vyhláške.

Ak nie je ustanovené inak, základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby z tarifnej hodnoty je:

do 165,97 EUR 16,60 EUR od 165,97 EUR do 663,88 EUR 16,60 EUR + 1,66 EUR za každých aj začatých 33,19 EUR prevyšujúcich sumu 165,97 EUR od 663,88 EUR do 6 638,78 EUR 41,49 EUR + 9,96 EUR za každých aj začatých 331,94 EUR prevyšujúcich sumu 663,88 EUR od 6 638,78 EUR do 33 193,92 EUR 220,74 EUR + 16,60 EUR za každých aj začatých 1 659,70 EUR prevyšujúcich sumu 6 638,78 EUR od 33 193,92 EUR 486,29 EUR + 6,64 EUR za každých aj začatých 3 319,39 EUR prevyšujúcich sumu 33 193,92 EUR.

Ak nie je ustanovené inak, považuje sa za tarifnú hodnotu výška peňažného plnenia alebo cena veci alebo práva, ktorých sa právna služba týka, určená pri začatí poskytovania právnej služby; za cenu práva sa považuje aj hodnota pohľadávky, hodnota záväzku a hodnota veci, o ktorej vlastníctvo sa vedie spor alebo ktorej vydanie je predmetom súdneho sporu.

Ak je predmetom právnej služby opakujúce sa plnenie, tarifná hodnota sa určí súčtom hodnôt týchto plnení; ak ide o plnenie na čas dlhší ako päť rokov alebo o plnenie na čas neurčitý, tarifnou hodnotou je päťnásobok ročného plnenia.

Pre výkon rozhodnutia alebo exekúciu na opakujúce sa plnenia sú tarifnou hodnotou splátky, ktoré sú zročné v čase podania návrhu na výkon rozhodnutia alebo vykonanie exekúcie.

Vo veciach zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva je tarifnou hodnotou cena požadovaného podielu.

Vo veciach vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov je tarifnou hodnotou polovica hodnoty všetkých vecí, pohľadávok a záväzkov, ktoré sú predmetom vyporiadania.

Za správu majetku patrí tarifná odmena vo výške 10 % hrubého ročného príjmu zo spravovaného majetku.

Vo veciach ochrany osobnosti podľa Občianskeho zákonníka, vo veciach ochrany podľa predpisov o masovokomunikačných prostriedkoch, vo veciach ochrany osobných údajov alebo vo veciach týkajúcich sa práva duševného vlastníctva je tarifnou hodnotou 1 000 EUR, ak sa nežiada náhrada nemajetkovej ujmy, a 2 000 EUR, ak sa žiada náhrada nemajetkovej ujmy.

Základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby je jedna trinástina výpočtového základu, ak

  • nie je možné vyjadriť hodnotu veci alebo práva v peniazoch, alebo ju možno zistiť len s nepomernými ťažkosťami,
  • klientom je spotrebiteľ a ide o zastupovanie v spore zo spotrebiteľskej zmluvy (sa nepoužije, ak bol klient v spore zo spotrebiteľskej zmluvy čo i len čiastočne úspešný)
  • klientom je fyzická osoba a predmet konania sa týka nehnuteľnosti, ktorá je určená na bývanie alebo slúži jej na bývanie; to neplatí vo veciach vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva.

Základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby je jedna šestina výpočtového základu vo veciach zastupovania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, ak predmet sporu nie je možné oceniť peniazmi; v ostatných prípadoch sa základná sadzba tarifnej odmeny určí podľa § 10 vyhlášky.

Základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby je jedna šestina výpočtového základu vo veciach zastupovania v konaniach podľa Správneho súdneho poriadku. V dávkových veciach sociálneho poistenia, vo veciach sociálnych služieb a vo veciach preskúmavania rozhodnutia o priestupkoch patrí odmena za jeden úkon právnej služby vo výške jednej trinástiny výpočtového základu.

Advokát môže znížiť základnú sadzbu tarifnej odmeny. Základná sadzba tarifnej odmeny sa zníži o 50 %, ak ide o spoločné úkony pri zastupovaní dvoch alebo viacerých osôb. Pri spojení dvoch alebo viacerých vecí sa základná sadzba tarifnej odmeny určenej z tarifnej hodnoty veci s najvyššou hodnotou zvyšuje o tretinu základnej sadzby tarifnej odmeny, ktorá by advokátovi patrila v ostatných spojených veciach.

Je na vás, aby ste zvážili, koľko prostriedkov máte možnosť použiť na radu a pomoc advokáta. Sú prípady, kedy pár desiatok eur investovaných do odbornej právnej rady môže predísť oveľa väčšiemu právnemu problému a často aj oveľa väčším finančným výdavkom. Odmena advokáta sa určuje prevažne dohodou, preto neváhajte a skúste sa ísť opýtať a dohodnúť.

K advokácii už tradične patrí pomoc osobám, ktorí poskytovanie právnych služieb nemôžu uhradiť. Niektorí advokáti poskytujú bezplatné právne rady priebežne – napríklad vo vyhradených hodinách raz mesačne. Ide však skôr o prvotné právne rady, nie o zastupovanie na súdoch a spisovanie podaní.

Okrem toho Slovenská advokátska komora poskytuje raz ročne vo vybraných mestách po celom Slovensku bezplatné právne poradenstvo. V tomto roku sa to konalo 24. apríla 2019 v 15. slovenských mestách. Budúci rok budeme poskytovať bezplatné právne poradenstvo 22.4.2020.

V prípade, že ste osobou v materiálnej núdzi , môžete sa obrátiť na Centrum právnej pomoci.
Je štátna rozpočtová organizácia, ktorej cieľom je zlepšovanie prístupu k spravodlivosti pre ľudí v materiálnej núdzi, t.j. pre tých ľudí, ktorí pre nedostatok prostriedkov nemôžu využívať existujúce právne služby. Keď žiadateľ/žiadateľka spĺňa podmienky nároku na právnu pomoc, centrum následne poskytne komplexnú právnu pomoc, ktorá môže mať formu od právneho poradenstva až po zastupovanie pred súdom právnikom centra alebo advokátom.

V prípade, že ste trestne stíhaný a nemáte finančné prostriedky, máte právo na advokáta prideleného ex-offo štátom.

Centrum právnej pomoci