Advokáti proti násiliu

Slovenská advokátska komora

a

Liga za duševné zdravie

V roku 2021 sme sa spojili, aby sme pomohli osobámzasiahnutým domácim násilím

Zastavme „pandémiu“ násilia

V situácii celosvetovej pandémie sa Slovenská advokátska komora rozhodla spustiť projekt na pomoc zraniteľným osobám, ktoré sú terčom rôznych foriem násilia.

Psychológovia, linky pomoci, ženské mimovládne organizácie aj ďalší hlásili, že počas pandémie vzrástlo domáce násilie minimálne o 30-40%. Aj z prieskumov medzi advokátmi v oboch vlnách COVID-19 vyplynulo, že advokáti zaznamenali zvýšený dopyt po riešení rodinnoprávnych vecí, ako aj informácie o zvýšenom počte prípadov domáceho násilia v priebehu karantény, v čase väčšej miery izolovanosti počas opatrení a celkovej neistoty ľudí prameniacej zo situácie počas pandémie.

Násilie, bez ohľadu na jeho formu, je celospoločenský problém, ktorý vyžaduje riešenie z viacerých strán. Právna a psychologická pomoc, ako aj pomoc a podpora neziskových organizácií, majú na ceste k riešeniu nenahraditeľné miesto.

V čase, keď mnohé inštitúcie nefungujú, či sú ťažko dostupné, môže uľahčenie prístupu k právnej pomoci predstavovať záchranné lano v ťažkej situácii.

Cieľom projektu „Advokáti proti násiliu“ bolo, aby žiadatelia získali komplexné a kvalifikované informácie, poradenstvo a služby pri riešení ich situácie po právnej, ale aj psychologickej a praktickej stránke.

Počas roka 2021 sa do projektu zapojilo 42 advokátok a advokátov a právne služby poskytli 40 ženám a 2 mužom.

Keďže ide o zložitú interdisciplinárnu tému spojili sme sily s Ligou za duševné zdravie, prevádzkovateľom linky dôvery Nezábudka.

Potrebujem radu a pomoc advokáta: vyhľadajte advokáta TU.

Potrebujem sa s niekým porozprávať o mojej situácii a poradiť sa: zavolajte na linku dôvery

0800 800 566

Som v ohrození zdravia alebo života: vojate políciu na čísle 155, alebo linku 112

O aké konanie môže ísť?

fyzické násilie – sácanie, kopanie, fackovanie, bitky, ťahanie za vlasy, pálenie cigaretou, ale aj odopieranie jedla a spánku

psychické násilie – prehnané kritizovanie, poúčanie, kontrolovanie, ponižovanie, žiarlivosť, bránenie kontaktov s priateľmi a rodinou, bránenie v chodení do práce/nájdeniu si zamestnania, urážanie, vyhrážanie sa – napríklad týranej osobe, deťom, alebo aj sebe

ekonomické násilie – odopretie prístupu k financiám, nepodieľanie sa finančne na chode domácnosti, neprispievanie na deti, nútenie k podpisu zmlúv o pôžičkách, nútený predaj majetku (napr. muž závislý na hazarde donúti ženu predať rodinné cenné veci), ničenie osobného majetku a ďalšie

sexuálne násilie – obťažovanie, vrátane neslušných rečí a návrhov, nútenie k sexu, násilné vyžadovanie rôznych sexuálnych praktík a ďalšie

Aj násilie bez modrín je násilie!

Násilie voči druhej osobe môže mať rôzne formy. Od toho najviditeľnejšieho fyzického, po ktorom ostávajú v tom „lepšom“ prípade len modriny, až po iné, podstatne skrytejšie konanie a rafinovanejšie formy násilia.

Často sa tieto formy násilia aj prelínajú a násilníci ich používajú súčasne.

NÁSILIE JE VOĽBA,
nie je to niečo, čo „sa stane“.

Aj napriek tomu, že násilníci to často tvrdia a vyvolávajú pocity viny v druhej osobe. Tvrdia, že to ona jeho správanie vyprovokovala.

Kde všade ešte viete nájsť pomoc?

 

Kmotričky

Rodinné a sociálne podmienky nedovoľujú matkám v núdzi, aby sa samé, bez podpory rodiny a partnera, dokázali postarať o svoje deti. Prostredníctvom darovaných peňazí vie OZ Pomoc nechceným (Kmotričky.sk) zabezpečiť, aby zostali s deťmi pod jednou strechou. Vyškolený personál a odborníci im pomáhajú opäť nájsť svoje miesto v živote.

www.kmotricky.sk
mail: info@kmotricky.sk

Centrum Slniečko

Nezisková organizácia Centrum Slniečko, n.o. pomáha týraným, sexuálne zneužívaným, zanedbávaným deťom a obetiam domáceho násilia a aktívne sa podieľa na komplexnom riešení tejto problematiky…

www.centrumslniecko.sk
Podcasty Slniečko
mail: info@centrumslniecko.sk

Zastavme násilie

Stránka ponúka informácie o zákonoch a strategických rámcoch, ako i aktivitách Koordinačno-metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie (KMC) a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v oblasti prevencie a eliminácie násilia na ženách.

www.zastavmenasilie.gov.sk
Národná linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212 nonstop
mail: linkaprezeny@ivpr.gov.sk
Web poskytuje aj informácie o pomáhajúcich subjektoch: www.zastavmenasilie.gov.sk/adresar/

Linka detskej istoty

Linka detskej istoty je určená primárne pre deti a mládež, avšak môžu sa na ňu obrátiť i dospelí – rodičia, príbuzní, pedagógovia, zdravotníci a všetci, ktorým osud detí nie je ľahostajný.

Linka detskej istoty 116 111 funguje nonstop
www.ldi.sk

Linka detskej dôvery

Linka, ktorá má uši pre všetky deti.

Na tel: 0907 401 749 každý pracovný deň od 14:00 hod. do 20.00 hod.
www.linkadeti.sk

IPčko

Linka dôvery pre mladých.

Psychologickú pomoc poskytuje nonstop. Bezplatne a anonymne prostredníctvom chatu a emailu.
www.ipcko.sk/chatova-poradna/ nonstop
poradna@ipcko.sk

Detstvo bez násilia

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch, skrátene NKS, je organizačná zložka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR od roku 2014.

Bezplatná telefonická linka Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny 0800 191 222
www.detstvobeznasilia.gov.sk
Kontakty pomoci na celom Slovensku: detstvobeznasilia.gov.sk/kontakty-pomoci

 

Register subjektov poskytujúcich pomoc obetiam domáceho násilia vedený Ministerstvom spravodlivosti SR

 

Stránka Ministerstva vnútra SR o domácom násilí

 

Pomoc obetiam domáceho násilia – Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“

 

Pomoc obetiam domáceho násilia na oficiálnom webe korona.gov.sk