O nás

Nadácia slovenskej advokácie

Nadácia sa okrem svojich stanovených cieľov sústredí na zapojenie sa čo najväčšieho počtu advokátov, koncipientov, ale aj študentov práva do vzájomnej kolaborácie pri poskytovaní nezištnej pomoci ľuďom v núdzi a ľuďom bez riadneho prístupu k právnym službám.

Takto dokážeme zmeniť život v regiónoch a spojiť advokátov do projektov, ktoré majú dlhodobý význam a vplyv na zdravšiu spoločnosť.

ABY SME SI BOLI ISTÍ, ŽE POMOC SA DOSTANE NAOZAJ K ĽUĎOM, KTORÍ TO POTREBUJÚ, SPOLUPRACUJEME SO SPOLOČNOSŤOU ÚSMEV AKO DAR, KTORÁ S TAKÝMITO ĽUĎMI RESP. RODINAMI V NÚDZI SPOLUPRACUJE NA ÚZEMÍ CELÉHO SLOVENSKA UŽ NIEKOĽKO DESIATOK ROKOV.

 Okrem pomoci ľuďom v núdzi tak nadácia spája a buduje spolupatričnosť advokátov zo všetkých regiónov Slovenska. Advokáti, koncipienti ale aj študenti práva svojou pro bono činnosťou v prospech nadácie tak podporujú v našej spoločnosti spravodlivosť a efektívnu a dostupnú právnu pomoc pre všetkých.

Zasahujeme tak v správnom čase, odvraciame nežiaduce následky a predchádzame osobným tragédiám týchto ľudí.

Tvoríme tak šťastnejšiu a spravodlivejšiu spoločnosť. 
Neváhajte a zapojte sa do činnosti nadácie aj VY!

Aký je účel Nadácie Slovenskej Advokácie?

Jedným z našich cieľov je poskytovať dostupnú právnu pomoc (Pro Bono) osobám, ktoré si to z finančných dôvodov nemôžu dovoliť.

PODPORA PROJEKTOV

 

 • podpora projektov na zvýšenie právneho vedomia občanov
 • podpora projektov, služieb a programov zameraných na pomoc dlhodobo chorých, telesne postihnutých, nevládnych a inak sociálne odkázaných advokátov a ich rodinných príslušníkov
 • podpora projektov zameraných na propagáciu advokácie
 
PODPORA MLADÝCH A VZDELANIA
 • podpora a rozvoj vzdelávania advokátov a advokátskych koncipientov, ich študijných pobytov doma a v zahraničí
 • pomoc výnimočne nadaným študentom právnických fakúlt
 • podpora programov na prevenciu a boj proti drogám
 • podpora stáží nadaných študentov v advokátskych kanceláriách
 • podpora a rozvoj informácií/prednášok o etickom správaní advokátov a koncipientov, o ich poslaní a ich práci pro bono
 
PODPORA INÝCH ODVETVÍ

 

 • program podpory poskytovania bezplatnej právnej pomoci
 • podpora charitatívnej činnosti
 • vydavateľská činnosť a podpora vydavateľskej činnosti
 • spolupráca so zahraničnými partnermi s rovnakým účelom činnosti

Nadácia Slovenskej advokácie (NSA)

bola založená Nadačnou listou dňa 10.01.2003 a zaregistrovaná Ministerstvom vnútra SR dňa 13.02.2003. Zakladateľom nadácie je Slovenská advokátska komora.

zivcakova

JUDr. Kvetoslava Živčáková

správkyňa nadácie

havelkova

JUDr. Andrea Mesiarik Havelková

predsedníčka správnej rady

hromcova

JUDr. Magdaléna Hromcová

členka správnej rady

cizmarikova

Mgr. Alexandra Čižmáriková

členka správnej rady

cizova

JUDr. Zuzana Čížová

členka správnej rady

W_gallery_3.jpg

JUDr. Michaela Bezáková, LL.M.

členka správnej rady

W_gallery_3.jpg

JUDr. Tomáš Illeš

člen správnej rady

nincak

JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD.

člen správnej rady

Dozorná rada

cta-gallery2.jpeg

JUDr. Slavomír Moško

člen dozornej rady

cta-gallery2.jpeg

Mgr. Ivan Mazanec

člen dozornej rady

cta-gallery2.jpeg

JUDr. Martin Čižmárik

člen dozornej rady