Povinnosť advokáta riadne a včas informovať klienta – nečinnosť advokáta

Je disciplinárnym previnením, ak advokát po prevzatí zastupovania klienta, žalobu v jeho právnej veci nepodá, nereaguje na urgencie klienta ani na žiadosť klienta o vydanie všetkých písomností, týkajúcich sa jeho veci.

Rozhodnutie disciplinárneho senátu disciplinárnej komisie ČAK

z 29. septembra 2021, sp. zn. K 117/2020[1]

Dotknuté ustanovenia:

– § 16 ods. 1, 2, § 17 zákona č. 85/1996 Sb., o advokácii

– čl. 4 ods. 1, 2 a čl. 9 ods. 1, 4 uznesenia predstavenstva Českej advokátskej komory č. 1/1997 Vestníka zo dňa 31. 10. 1996, ktorým sa stanovia pravidlá profesionálnej etiky a pravidlá súťaže advokátov Českej republiky (etický kódex) v platnom znení (ďalej len „etický kódex“),

obdobné ustanovenia slovenských právnych predpisov: § 18 ods. 1, 2 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v platnom znení; § 2 ods. 2, § 6 ods. 1 písm. a), § 13 Advokátskeho poriadku SAK z 10. júna 2021

Disciplinárne obvinený advokát bol uznaný za vinného z disciplinárneho previnenia, ktorého sa dopustil

tým, že

potom, čo mu M. S. udelil plnú moc na zastupovanie jeho osoby a jeho maloletej dcéry Z. Z. S. v konaní o náhrade škody spôsobenej pri výkone verejnej moci nesprávnym rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom v konaní proti Ministerstvu práce a sociálnych vecí ČR, žalobu na náhradu škody nepodal, na urgencie M. S. nereagoval a nereagoval ani na žiadosť M. S. o vydaní všetkých pre jeho vec významných písomností.

Uložené disciplinárne opatrenie – pokuta 70 000 Kč.

Z odôvodnenia:

Na základe vykonaných dôkazov bolo spoľahlivo preukázané, že disciplinárne obvinený porušil disciplinárnou žalobou vytýkané ustanovenia všeobecne záväzného i stavovského právneho predpisu. Ani k jednej z listín relevantných v právnej veci sťažovateľa (uplatnenie nároku na náhradu škody voči orgánu verejnej moci – štátu, žaloby na náhradu škody proti orgánu verejnej moci – štátu) disciplinárne obvinený sťažovateľovi – svojmu klientovi nepredložil žiadny dôkaz potvrdzujúci, že nároky boli u príslušných orgánov verejnej moci uplatnené, napr. kópiu doručenky dátovej správy odoslanej dátovou schránkou príslušnému adresátovi. V prípade listín, ktorými sú žaloba na náhradu škody proti štátu – Ministerstvu spravodlivosti ČR a Ministerstvu práce a sociálnych vecí ČR. Navyše prima facie ani nejde o hotový originál podania, ale o koncept právneho podania doteraz neobsahujúci ani dátum, ani podpis advokáta (zástupcu klienta).

Disciplinárne obvinený využil svoje právo nevypovedať a ani raz sa k svojim disciplinárnym previneniam nevyjadril. Nedá sa však prehliadnuť, aj keď to nie je predmetom disciplinárnej žaloby, že zvoleným spôsobom vlastnej obhajoby disciplinárne obvinený porušil svoju zákonnú povinnosť podľa § 46 ods. 4 zákona o advokácii, teda predložiť členom Kontrolnej rady ČAK všetky nimi požadované písomnosti alebo dokumenty vzniknuté v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, aby Kontrolná rada ČAK ako kompetentný orgán k dohľadu nad dodržiavaním zákona o advokácii mohla preveriť oprávnenosť sťažnosti sťažovateľa M. S. (klienta disciplinárne obvineného). Za stavu advokátovho trvalého mlčania v disciplinárnom konaní, kedy ani sťažnosť sťažovateľa, ani tvrdenia proti nemu obsiahnuté v disciplinárnej žalobe disciplinárne obvinený nikdy nepoprel, a s prihliadnutím na to, že negatívne tvrdenie o nesplnení pokynov klienta mohol disciplinárne obvinený spoľahlivo vyvrátiť predložením dôkazu o ich splnení, čo neučinil, mal disciplinárny senát oprávnenosť sťažnosti sťažovateľa a dôvodnosť disciplinárnej žaloby za preukázané.

Chrániť a presadzovať práva a oprávnené záujmy klienta a riadiť sa jeho pokynmi, pri výkone advokácie konať čestne a svedomite, pritom využívať dôsledne všetky zákonné prostriedky a v ich rámci uplatniť v záujme klienta všetko, čo podľa svojho presvedčenia pokladá za prospešné, sú základné a úplne zásadné zákonné povinnosti advokáta. Práve ich striktné dodržiavanie vytvára všeobecný a profesijne chcený obraz dôstojnosti a vážnosti advokátskeho stavu. Kontrolné a disciplinárne orgány ČAK preto na ich dodržiavanie striktne trvajú. To sa prejavuje predovšetkým vedením disciplinárnych konaní, v ktorých sú disciplinárne obvinení advokáti volaní na zodpovednosť za vlastné konanie, ktorým svoje profesijné povinnosti porušili.

Informačná povinnosť advokáta voči klientovi, ako je stanovená v pravidle článku 9 ods. 1. Etického kódexu, je jedna z najdôležitejších profesijných povinností advokáta, pretože jej riadne plnenie sa priamo odráža vo vzájomnej dôvere – conditio sine qua non vzťahu medzi klientom a advokátom. Každé opodstatnené ukončenie vzťahu s advokátom, ktoré klient urobí z dôvodu straty dôvery v advokáta, v konečnom dôsledku vrhá temný tieň na celý advokátsky stav preto, že každé také porušenie Pravidiel profesionálnej etiky a pravidiel súťaže, ktorého sa advokát dopustí, je útokom z vlastných radov na dôstojnosť a vážnosť advokátskeho stavu; nie je pochýb, že na tom česká advokácia nemá ani v najmenšom žiadny záujem. Preto každé porušenie tejto informačnej povinnosti advokáta, ktoré bolo orgány ČAK advokátovi preukázané, nemôže preňho zostať bez právnych následkov prejavených v disciplinárnom konaní.

Rozhodnutie je redakčne krátené, upravované a doplnené o odkazy na citované ustanovenia pod textom

Právnu vetu a rozhodnutie preložila a spracovala:

Mgr. Tatiana Frištiková

advokátka


[1] preložené a spracované podľa Vrábliková, P..: Z kárné praxe. In: Bulletin advokacie, č. 1 – 2/2022, s. 82 – 83

Najčítanejšie